Každý z nás je je­di­nečný. Každý z nás má vlast­nosti, ktoré mu môžu os­tatní zá­vi­dieť. Zisti, čím podľa astro­ló­gie vy­niká tvoje zna­me­nie nad tými os­tat­nými.

Ba­ran

Ži­ješ pre prí­tomný oka­mih a láka ťa všetko, čo ťa zaujme. Ľu­dia ti zá­vi­dia tvoj zmy­sel pre dob­ro­druž­stvo.

Býk

Si lo­jálna nie­len voči os­tat­ným, ale aj voči sebe. Tvoja di­voká a tvrdo­hlavá po­vaha ťa robí sil­ným ochran­com tých, kto­rých mi­lu­ješ.

Blí­ženci

Tvoje zna­me­nie ľu­dia mi­lujú vďaka úžas­nej ener­gii, ktorú pri­ná­šaš stále so se­bou. Tvoj úsmev a zmy­sel pre hu­mor roz­žiari každú miest­nosť.

Rak

Sku­točne sa sta­ráš o os­tat­ných a vy­tvá­raš vo svo­jom okolí po­cit bez­pe­čia. Tvoja ná­ruč je vždy ot­vo­rená – ako pre ochranu, tak aj pre lásku.

Lev

V ži­vote sa vy­spo­ria­da­váš s pre­káž­kami s fe­no­me­nál­nym po­ci­tom is­toty a zruč­nosti. Vý­zvy ťa ne­zra­zia na ko­lená, ale práve na­opak, mo­ti­vujú sna­žiť sa ešte viac.

Panna

Plá­nu­ješ a or­ga­ni­zu­ješ ži­vot svoj i ľu­ďom okolo seba. Tvoje ži­votné od­hod­la­nie je ne­sku­točne silné.

Váhy

V ži­vote žia­riš vďaka svojmu pô­vobu a prí­ťaž­li­vosti, ktorú si no­síš so se­bou. Os­tatní sa v tvo­jej prí­tom­nosti jed­no­du­cho roz­tá­pajú.

Škor­pión

Pravdu po­vieš, aj keď môže bo­lieť. Aj na­priek tomu si cit­livá, silná, ne­úp­rosná a di­voká. Ni­kdy sa ne­snaž byť nie­kým iným.

Stre­lec

Pri­ná­šaš po­cit bez­sta­rost­nosti do všet­kého čo ro­bíš. V ži­vote si zá­va­nom čerstvého vzdu­chu.

Ko­zo­ro­žec

Ideš si za úspe­chom a ni­kdy sa ne­vzdáš. Si mo­ti­vo­vaná byť naj­lep­šou a vždy do­kon­číš to, čo za­čneš.

View this post on Ins­ta­gram

This!! @ga­by­qu­in­tero17

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Vod­nár

Si stále in­for­mo­vaná a svoje ve­do­mosti a múd­rosť vy­uži­ješ k ve­de­niu os­tat­ných.

Ryby

Kre­a­ti­vita a láska k ume­niu, to je to tvoje. Ako Ryba mô­žeš vždy pri­niesť ino­va­tívnu per­spek­tívu do ži­vota.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre