Každý z nás má ob­čas deň, ktorý nie je podľa na­šich pred­stáv alebo plá­nov. Ako sa po­vie: Mám deň „bl­bec“. Čo ro­biť, keď mám po­cit, že mi nič ne­vy­chá­dza, keď sa z bie­leho dňa stane čierny deň? 

pe­xels.com

Člo­vek nie­kedy na­ozaj ne­vie čo ho čaká a ako sa aj z pek­ného rána môže stať za­mra­čený deň plný ne­ča­ka­ných si­tu­ácii a uda­lostí, ktoré u člo­veka vy­vo­lá­vajú po­city smútku, úz­kosti, únavu ne­po­cho­pe­nie či dep­re­sívnu ná­ladu. Na konci ta­ké­hoto ná­roč­ného dňa, kedy máš po­cit, že ti nič ne­vy­chá­dza, ne­darí sa ti alebo si niečo ne­sti­hol podľa svo­jich pred­stáv, príde ko­nečne ve­čer. Už nech­ceš rad­šej mys­lieť na tento ne­vy­da­rený deň. Jed­no­du­cho chceš už len za­spať a dú­fať v lep­šie ráno….

…Ale na dru­hej strane, čo keby si skú­sila uro­biť presný opak? Sad­núť si na po­steľ a na chvíľu sa za­mys­lieť nad ce­lým týmto ná­roč­ným dňom, ktorý ti vô­bec ne­vy­šiel a zre­ka­pi­tu­lo­vať si si­tu­ácie, kedy si sa cí­til na­ozaj „pod psa“.

Uve­do­miť si prečo sa to asi stalo, uve­do­miť si prečo to ne­vyšlo. Za­vrieť oči, skú­siť sa za­mys­lieť, čo by si iné uro­bil v ta­komto dni a pred­sta­viť si ten za­mra­čený deň ako je­den z tých, kedy sa na teba slnko s ra­dos­ťou usmieva.

Ne­ob­vi­ňo­vať iných z tvo­jich chýb a ne­ús­peš­ných plá­nov, ktoré ti po­ka­zili nie len celý deň, ale aj chuť pus­tiť sa do nie­čoho no­vého alebo jed­no­du­cho ro­biť to čo ťa baví. Ve­ľa­krát sa ti zdá, že len ty si ten, kto­rému sa ne­darí. Lenže, opak je prav­dou. Ide len o to, akým štý­lom si vez­meš po­nau­če­nie ty sám a bu­deš sa na to všetko po­ze­rať svo­jim vlast­ným po­hľa­dom.

pe­xels.com

Vy­tré­nuj svoju my­seľ tak, aby do­ká­zala vi­dieť to dobré nie len v dňoch, kedy sa ti darí a všetko je ru­žové, ale aj v dňoch, na ktoré padá čierny mrak.

Moja osobná rada pre dni, kedy by si sa naj­rad­šej scho­val pod pap­lón svo­jej mäk­kej po­stele teda znie:

Pa­mä­taj! Čierne dni sú tu preto, aby tie biele mohli byť ešte bel­šie.

Komentáre