Mnoho ľudí verí, že ak nájdu „toho pra­vého“, tak ich vzťah bude bez­prob­lé­mový a ni­kdy sa ne­budú nu­diť. Ale to nie je pravda. Všetky vzťahy pre­chá­dzajú ob­do­bím za­be­hnu­tého ste­re­otypu a vtedy je po­trebné uro­biť niečo, čo tú po­čia­točnú is­kru udrží na­žive.

V dl­h­šie trva­jú­com vzťahu je nor­málne, že vzťah už nie je rov­nako vzru­šu­júci ako na za­čiatku. Treba si však uve­do­miť, že to nie je nič ne­zvy­čajné a aj toto k ži­votu vo dvo­j­ici jed­no­du­cho patrí. Ob­čas bu­dete mať nudný ví­kend, no ne­zna­mená to, že váš vzťah je zlý. Všetko čo po­tre­bu­jete, je kú­sok snahy. Pre­tože v mno­hých vzťa­hoch sa ľu­dia proste pre­stali sna­žiť vniesť do neho niečo nové. Toto je nie­koľko chýb, kto­rým by ste sa mali vy­hnúť, ak nech­cete po­maly zni­čiť ten váš.

Dr­ža­nie sa ru­tiny

Mať sta­bilnú ru­tinu je síce zdravé, no je dô­le­žité vy­hnúť sa jej v bode, kedy sa už v nej do­slova nu­díte. Nové vzťahy sú vzru­šu­júce pre­tože sú spon­tánne a zá­bavné. V dl­ho­do­bých je už všetko akoby na­plá­no­vané. Preto je dô­le­žité ob­mie­ňať ma­lič­kosti, na­prí­klad aj bežný spo­ločný obed pre­su­núť do no­vej re­štau­rá­cie.

Ig­no­ro­va­nie sa

Aj keď si mô­žeš slo­bodne kon­tro­lo­vať so­ciálne siete či maily, pri mno­hých pá­roch zna­mená te­le­fón v ruke vzá­jomnú ig­no­rá­ciu. Se­díte vedľa seba, ale v pod­state ste každý nie­kde inde. Ak už vi­díš na fa­ce­bo­oku niečo zau­jí­mavé, za­čni o tom dis­ku­to­vať a za­po­jiť sa do roz­ho­voru. Ne­do­voľ, aby vás tech­no­ló­gie od­dia­ľo­vali. Mo­bily vy­ne­chajte pri spo­loč­nom jedle.

zdroj: pe­xels.com

Trá­ve­nie kaž­dej chvíle spolu

Ak stret­neš svoju spriaz­nenú dušu, chcete spolu trá­viť vše­tok čas. To je v po­riadku. Ale ne­ne­chaj sa pre­sved­čiť o tom, že mu­síte na­ozaj všetko ro­biť spo­ločne. Ak bu­dete stále spolu, ča­som sa za­čnete nu­diť (ver tomu) a ne­bu­dete sa mať o čom roz­prá­vať – veď o všet­kom viete. Majte každý svoje voľ­no­ča­sové ak­ti­vity, ktoré môžu byť va­šou té­mou i vý­pl­ňou času. On ti ne­cháva čas na jógu a ty ho cho­díš po­vzbu­dzo­vať na jeho fut­ba­lové zá­pasy.

Vy­hý­ba­nie sa kon­fron­tá­cii

Ani v do­ko­na­lom vzťahu sa nedá vy­hnúť hádke. Práve ob­časná kon­fron­tá­cia býva vo vzťa­hoch zdravá. Ne­mô­žeš si mys­lieť, že by ste sa ne­mali há­dať. Všetko, čo vás oboch trápi sa na­hro­madí a ne­skôr vy­plaví vo veľ­kom. Ne­straťte vá­šeň len aby ste tomu dru­hému vy­ho­veli.

Za­bud­nuté flir­to­va­nie

Ché­mia je vo vzťahu síce pri­ro­dzená, ale každý pár sa musí sna­žiť udr­žať is­kru na­žive. Ho­vorte o no­vých té­mach, skú­šajte spo­ločne zau­jí­mavé veci. Ne­za­bud­nite na to, ako ste spolu ke­dysi flir­to­vali. A pri­neste ne­jaké prek­va­pe­nie aj ve­čer do po­stele.

Vzda­nie sa ran­de­nia

Ran­de­nie nie je iba pre páry, ktoré sa spoz­ná­vajú. Je to tra­dí­cia, ktorú by ste mali za­cho­vať aj v bu­dúc­nosti. Cho­die­vajte pra­vi­delne na spo­ločnú ve­čeru – je jedno či to bude každý pia­tok alebo raz me­sačne. Hlavne, aby bola. Choďte na spo­ločnú ma­sáž, kurz jógy, … Vy­j­dite zo svo­jej kom­fort­nej zóny a pri­neste do vášho vzťahu opäť zá­bavu.

Veľa váž­nosti

Ne­berte všetko prí­liš vážne. Ne­há­dajte sa pre drob­nosti, na kto­rých ne­zá­leží. Ži­vot je o zá­bave a smie­chu a ten vás môže vy­tia­hnúť hore aj v ťaž­kých ča­soch. Vtipy alebo smiešne gestá vás ešte viac zbli­žujú.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre