Mi­lu­jem túto časť roka. Väč­šina ľudí sa sťa­žuje na to, že býva tma a dni sú krat­šie. No ja sa cí­tim lep­šie. Mô­žem byť dl­h­šie v po­steli a pre­mýš­ľať nad tým, ako moc mi chý­baš. Vždy keď prí­dem do­mov, spra­vím si ho­rúcu čo­ko­ládu a mys­lím na nás. Na to, aké krásne by to bolo, ne­byť tvojho od­chodu. 

Vždy som si mys­lela, že bu­deme spolu navždy. Vieš, stál si pri mne takú dlhú dobu, že som si na teba zvykla a mys­lela som si, že nám to vy­drží. Mi­lo­vala som ťa a chcela som, aby sme mali spo­ločnú bu­dúc­nosť. 

Tie chvíle, ktoré som s te­bou pre­žila, sú ne­za­bud­nu­teľné. Chcem ti to po­ve­dať, chcem ti to na­pí­sať. Chcem, aby si o tom ve­del. 

Ne­viem, kde sme sa na­chá­dzali vtedy, keď to ne­bolo ide­álne. V tom ob­dobí som sa ne­cí­tila dobre a ve­dela som, že sa čo­skoro niečo stane. Zdalo sa mi, že si iný. Zdalo sa mi, že tvoje oči kri­čia o po­moc a ne­vieš ako ďa­lej.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­ve­dela som to ani ja. Ne­ve­dela som, čo ro­biť. Nech­cela som sa tak cí­tiť, len zrazu bolo toho viac, ako som do­ká­zala zniesť. Bolo toho viac, ako som si mys­lela. 

Jed­ného dňa si od­išiel. Po­ve­dal si mi, že to nie je vo mne. Nie je to mnou, ale te­bou. Že ty si ten, ktorý to ne­z­vláda. Ktorý už ne­vlá­dze po­kra­čo­vať v tomto vzťahu. 

Bo­lelo to. Tak veľmi to bo­lelo, ako keby si mi z hrude vy­tr­hol srdce. Ne­mohla som nor­málne fun­go­vať, dni bez teba boli ho­tové peklo. Zmeš­kala som pár pred­ná­šok, ne­cho­dila som na bri­gádu a sna­žila som si po­zbie­rať moje zlo­mené kúsky duše. 

Bolí to aj te­raz. No nie tak veľmi, ako na za­čiatku. Bolí to, ale dá sa s tým žiť. Pri­jala som to, že nám ne­bol sú­dený spo­ločný ži­vot. Že na­priek tomu, ako veľmi sme sa mi­lo­vali, sme boli veľmi od­lišní. 

Chý­baš mi, ale už ťa ne­mô­žem mi­lo­vať. 

Komentáre