Whisky Fest, ktorý sa kaž­do­ročne koná v Bra­ti­slave je prí­le­ži­tos­ťou na ochut­návku tých naj­lep­ších whisky na svete a tiež na stret­nu­tie sa s ľuďmi, ktorý tento ná­poj uzná­vajú. Náv­štev­níci fes­ti­valu tak na tomto roč­níku (6.-7. 4. 2017) tohto zau­jí­ma­vého po­du­ja­tia mohli stret­núť aj známe tváre z pro­stre­dia slo­ven­ského šou­biz­nisu, ako na­prí­klad her­cov Mar­tina Mňa­hon­čáka, Petra Batt­hy­á­nyho, Ju­raja Hrčku, Petra Rú­fusa, či mo­de­rá­torku TV JOJ Lu­ciu Bar­mo­šovú.

Whisky Fest je známy svo­jou uvoľ­ne­nou a prí­jem­nou at­mo­sfé­rou, usmie­va­vými ľuďmi a kva­lit­nou whisky. Mi­lov­ní­kov whisky naň pri­ťa­hujú aj tzv. mas­terc­lass, čo sú od­bor­níkmi ria­dené de­gus­tá­cie ur­či­tých zna­čiek whisky. Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších mas­tarc­lass na tomto roč­níku fes­ti­valu bola ne­po­chybne de­gus­tá­cia pod ve­de­ním whisky experta Vác­lava Routa. Ve­no­vaná bola pá­ro­va­niu whisky a sushi.

Pá­ro­va­nie jedla a ná­po­jov je dnes trendy. Ak chceli náv­štev­níci whisky fes­ti­valu vy­skú­šať niečo sku­točne zau­jí­mavé a nové, tak mohli otes­to­vať práve kom­bi­ná­ciu kva­lit­ného sushi a sin­gle malt whisky.

Na pá­ro­vaní jedla a whisky je fas­ci­nu­júca va­ria­bi­lita. Aj preto niet divu, že sa šéf­ku­chár pre­stíž­nej bra­ti­slav­skej re­štau­rá­cie Fou Zoo Mi­chal Kon­rád roz­ho­dol pus­tiť do spo­lu­práce s whisky exper­tom spo­loč­nosti Rémy Co­in­treau Vác­la­vom Rou­tom, kto­rej vý­sled­kom bol zá­ži­tok z de­gus­tá­cie sushi a kva­lit­nej whisky na fes­ti­vale ve­no­va­nom práve to­muto ná­poju. A účast­níci tejto de­gus­tá­cie boli nad­šení! Nie­len jej vi­zu­ál­nou strán­kou, ale aj spo­je­ním týchto chutí.

Mi­lu­jem kva­litné jedlo a sushi patrí k mo­jim na­job­ľú­be­nej­ším. Sa­moz­rejme, ho­vo­rím o tom kva­lit­nom. Mám šťas­tie, že me­dzi mo­jimi pria­teľmi sa na­chá­dza nie­koľko sku­toč­ných sushi maj­strov, ktorí svoje ume­nie vy­pi­lo­vali v Ja­pon­sku a za­hra­nič­ných stá­žach. Ab­sol­vo­vali sme veľa se­dení, na kto­rých sme hľa­dali ide­álne kom­bi­ná­cie, v kto­rých sa whisky a sushi na­vzá­jom do­pĺňajú a vy­tvá­rajú nád­hernú a ne­za­bud­nu­teľnú kom­bi­ná­ciu. Obe nám po­nú­kajú ne­sku­točnú škálu chutí a va­riá­cií, ktoré sú schopné veľmi dobre spo­lu­pra­co­vať,“ vy­svet­ľuje expert na whisky Vác­lav Rout.

Zá­ži­tok z pá­ro­va­nia whisky a sushi do­prial na svo­jej ria­de­nej de­gus­tá­cii (tzv. mas­terc­lass) aj náv­štev­ní­kom ne­dáv­neho Whisky Festu v Bra­ti­slave, na kto­rej spo­lu­pra­co­val práve so šéf­ku­chá­rom z Fou Zoo. „Som veľmi rád, že som na Slo­ven­sku spoz­nal Mi­chala Kon­ráda, ktorý je sku­toč­ným od­bor­ní­kom na sushi a spo­lu­práca s ním bola pre mňa ozaj­st­nou ra­dos­ťou,“ hod­notí V. Rout.  M. Kon­rád pri­jal po­nuku na spo­lu­prácu pri pá­ro­vaní whisky so sushi ako vý­zvu. „Veľmi rád vy­tvá­ram nové jedlá, kre­ujem a hľa­dám nové chu­ťové kom­bi­ná­cie. V tejto spo­lu­práci vi­dím ďalší pries­tor ako sa opäť po­su­núť do­predu a ob­ja­viť nové veci. Zau­jí­mavé chu­ťové kom­bi­ná­cie sa dajú nájsť tak­mer vo všet­kom a je len na ku­chá­rovi v akej forme a v akom po­mere do­káže nájsť tú správnu kom­bi­ná­ciu chutí a ich in­ten­zity,“ ho­vorí šéf­ku­chár Mi­chal Kon­rád.

A ako nájsť tú správnu kom­bi­ná­ciu pri pá­ro­vaní? Podľa od­bor­ní­kov je dô­le­žité sa ria­diť pra­vid­lom – ľahké kom­bi­no­vať s ľah­kým, ťažké s ťaž­kým. Ak whisky vy­uží­vame už pri príp­rave po­krmu, rov­naký typ bude prav­de­po­dobne vhodný aj pri pá­ro­vaní. Pri príp­rave jedla a kon­zu­má­cii ná­po­jov však do­dr­žia­vame prin­cíp, že po­u­ží­vame kva­litné su­ro­viny. Tie môžu vý­slednú chuť a cel­kový zá­ži­tok len a len zvý­raz­niť. Stojí za to vy­skú­šať skĺbiť na­prí­klad 15-ročnú Glen­fid­dich s Ma­guro Ni­giri (tu­niak flam­bo­vaný na whisky Glen­fid­dich 15 ro­kov), príp. Bru­ic­hlad­dich s ho­vä­dzím sushi alebo 12-ročnú Bal­ve­nie s Abu­ra­bos Zuke Ni­giri (but­ter­fish na­kla­daný v omáčke, kto­rej pod­statnú časť tvorí me­no­vaná whisky).

Komentáre