Ne­vieš, aké plavky sa ho­dia k tvo­jej po­stave? My ti po­ra­díme! Toto sú naše tipy, kto­rými sa mô­žeš in­špi­ro­vať. 

Chudá po­stava

Máš síce štíhlu po­stavu, no žiadne pr­sia a za­dok? V tom prí­pade stav na dvoj­dielne plavky buď s tro­j­u­hol­ní­ko­vým vr­hom, alebo ce­lým vr­chom. Za­dok zvý­raz­níš vy­kro­je­nými no­ha­vič­kami, ktoré sú v strede na­ria­sené. Spô­sobí to to­tiž menší očný klam, vďaka kto­rému bude tvoj za­dok vy­ze­rať gu­ľa­tej­šie. Ak sa cí­tiš kom­for­tnej­šie v ce­lých plav­kách, no chceš pô­so­biť sexy, zvoľ na­prí­klad tie, ktoré majú v sebe za­bu­do­vanú prie­hľadnú „sieťku“.

View this post on Ins­ta­gram

#ne­on­ky­bi­kiny 😍😍😍👌🏼💕🎀

A post sha­red by ⓃⒺⓄⓃⓀⓎ🎀 (@ne­onky_bi­kiny) on

Po­stava s kriv­kami

Tie, ktoré trá­via veľa času v po­sil­ňovni ve­dia, že im pra­vi­del­ným cvi­če­ním na­ras­tie sva­lová hmota. Zrazu má žena väčší za­dok, pevné boky a zá­ro­veň štíhly driek. Ak máš po­stavu pre­sý­pa­cích ho­dín a chceš pod­čiark­nuť vý­sle­dok tvo­jej driny, od­po­rú­čame, aby si zvo­lila dvoj­dielne plavky s vyš­ším se­dom. No­ha­vičky môžu byť po­kojne väč­šie a vzadu viac vy­kro­jené. U vr­ch­ného dielu sa pre­svedč, že ti skvele padne. Pre väč­šie pr­sia je vhodná pod­pr­senka s boč­nou pod­po­rou – miesto ten­kých ra­mie­nok máš hrub­šie, ktoré sa za­vä­zujú okolo krku.

Pl­no­štíhla po­stava

Ne­stihla si vy­for­mo­vať po­stavu do leta? Ne­vadí! Máme pre teba skvelé tipy, ako zvý­raz­niť tvoje pred­nosti. Pri dvoj­diel­nych plav­kách platí pra­vidlo, aby vr­šok se­del na 100 %. Pr­sia by ne­mali z pod­pr­senky vy­lie­zať, ani by ne­mali byť úplne „upu­čené“. No­ha­vičky si vy­be­raj po­kojne aj s vyš­ším se­dom. Av­šak, na­ji­de­ál­nej­šie sú celé plavky, ktoré za­kryjú všetky ne­dos­tatky a pri tom krásne zvý­raz­nia pás.

Komentáre