Aj ty máš nie­kedy po­cit, že ťa nič ne­baví? Nič ti nie je dosť dobré a ne­vieš, čo vlastne chceš?

Je­diné, čo ti bráni v tom, aby si išla za tým, čo sku­točne chceš, si ty. Ni­kto ti ne­stojí v ceste, ni­kto ťa ne­do­káže od­ra­diť a  za­sta­viť.

Do­ká­žeš to.

Rob to, čo ťa naj­viac baví. Možno sa ti to ne­po­darí na pr­vý­krát a možno ani na druhý, ale ne­ne­chaj sa od­ra­diť a zne­chu­tiť. Mu­síš to skú­šať a na­ko­niec to do­siah­neš.

Ak máš od­hod­la­nie a vôlu, choď za tým. 

Ne­pot­re­bu­ješ čí­tať množ­stvo člán­kov s ra­dami, ako to zvlád­nuť, ako sa vy­va­ro­vať ne­ús­pe­chu.

Všetky rady sú “uni­ver­zálne”, no tvoja si­tu­ácia je in­di­vi­du­álna. Ni­kto nie je v tvo­jej koži, ni­kto ne­pozná tvoju si­tu­áciu a okol­nosti, ty je­diná to vieš naj­lep­šie. Len sa mu­síš po­čú­vať.

Ja som tiež dlho ne­ve­dela, čo chcem. Nič ma ne­ba­vilo a všetko sa mi zdalo strašne ťažké. Vždy som si na­šla vý­ho­vorku, prečo sa to nedá a vy­mys­lela ne­exis­tu­júce pre­kážky. Všetko to bolo len v mo­jej hlave. Bola som po­hodlná a málo od­hod­laná, ne­ve­rila som si.

Te­raz už viem, že do­ká­žem všetko to, čo chcem. Že mô­žem ro­biť čo­koľ­vek, len to mu­sím chcieť a ísť za tým. Nič mi ne­stojí v ceste a ne­exis­tujú zá­brany. Ne­pot­re­bu­jem vy­sokú školu, kde ma na­učia to, čo os­tat­ných. Po­tre­bu­jem od­hod­la­nie a se­ba­dô­veru. Všetko, čo po­tre­bu­jem sa viem na­učiť aj sama. Dnes je už množ­stvo mož­ností. Stačí si len vy­brať a ísť za tým.

large-15

we­he­ar­tit.com

Ne­exis­tujú slová ako nedá sa, ne­do­ká­žem to, ne­mô­žem. 

Ja to do­ká­žem, mô­žem všetko, čo chcem, len mu­sím ísť za tým a vy­dr­žať, aj keď budú pre­kážky. Nič nie je za­darmo, ale ten po­cit po­tom ur­čite stojí zato.

co­ver foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre