Tento člá­nok ve­nu­jem všet­kým ľu­ďom, ktorí sa ne­boja lásky a ve­dia, že na toho pra­vého člo­veka, s kým chceme zdie­ľať svoj ži­vot, sa oplatí po­čkať.

Na za­čia­tok pri­dá­vam môj ob­ľú­bený vý­rok z filmu Láska Ne­beská: “Vždy, keď si za­čnem zú­fať nad sta­vom tohto sveta, spo­me­niem si na prí­le­tovú halu le­tiska He­ath­row. Väč­ši­nou si vra­víme, že ži­jeme vo svete ne­ná­visti a cham­ti­vosti, ale mne to tak ne­pri­padá. Mne sa zdá, že láska je všade okolo nás. Často nie je ni­jak zvlášť zrejmá alebo vý­znamná, ale vždy je tu s nami. Ot­co­via a sy­no­via, matky a dcéry, man­že­lia a man­želky, mi­lenci a mi­lenky, starí pria­te­lia. Keď sa roz­hliad­nete okolo, zis­títe, že láska je v sku­toč­nosti všade okolo nás.”  

Ako lep­šie sa dá opí­sať láska, ak nie re­ál­nymi prí­behmi, ktoré na­pí­sal sám ži­vot? Preto som dnešný člá­nok obo­ha­tila o vý­roky z fil­mov, ktoré si ne­smierne vá­žim pre ich hl­boký vý­znam.

Chlapci ti zlo­mia srdce. Sku­toční muži po­zbie­rajú úlomky

V pr­vom rade, si mys­lím, že náš prob­lém je ten, že sa za­mi­lo­va­váme do chlap­cov, nie mu­žov a tým ne­na­rá­žam na ich vek. Tí chlapci nás oča­ria hlavne svo­jim vý­zo­rom a cha­riz­mou a mys­líme si, že to stačí. Ne­skôr zis­ťu­jeme, že to, že je pekný a že sa ti pri ňom ne­us­tále pod­la­mujú ko­lená, ne­stačí. Zis­tíš, že ak to má byť muž tvojho ži­vota, mal by mať aj niečo v hlave a ne­zaš­ko­dilo by mu, keby je aj viac em­pa­tický a vníma aj to, čo roz­prá­vaš.

zdroj: flickr.com

Ne­skôr pri to­tál­nom zrú­tení pri­sa­háme, že sa ni­kdy ne­za­mi­lu­jeme do ta­kého hlu­páka a že si po­čkáme na toho, ktorý sa na nás ne­vy­kašle pri pr­vej prí­le­ži­tosti. Ne­viem však, čím sú tí chlapci takí úžasní, av­šak ve­dia si nás zís­kať rých­lej­šie, než by sme chceli.

“Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?”

Je úplne v po­riadku, že sa ob­čas za­mi­lu­jeme a ne­do­padne to dobre. Je pri­ro­dzené, že si mu­síme niečo od­tr­pieť, aby sme si ve­deli vá­žiť se­mých seba aj tých dru­hých. Av­šak ak ti mô­žem po­ra­diť, uisti sa, či ten, s kým chcem strá­viť svoj bu­dúc­nosť, nie je len chla­pec, ktorý ti zlomí srdce. Pre­tože mô­žeš mať muža, ktorý môže tvoje

Komentáre