Ako sa vo vzťahu zblí­žiť a po­su­núť ho zá­ro­veň na ďal­šiu úro­veň?

Možno mo­men­tálne pre­ží­vate vzťah a máte po­cit, že už by ste ho chceli po­su­núť na ďal­šiu – vyš­šiu úro­veň. Možno sa chcete so svo­jím par­tne­rom či par­tner­kou viac zblí­žiť. Možno už po­tre­bu­jete dať aj os­tat­ným na­javo, že to, čo práve pre­ží­vate, je váž­nej­šie, než všetky os­tatné vzťahy do­te­raz. Tu je teda zo­znam sied­mych vecí, ktoré by mal usku­toč­niť každý pár a ktoré oboch par­tne­rov zblí­žia.

Vy­tvo­riť si spo­ločný fi­nančný plán

Po­ve­dzme si úp­rimne, pe­niaze sú v ži­vote člo­veka veľmi dô­le­žité a vý­nim­kou ne­bude ani vzťah. Ak už ste sa roz­hodli ten váš po­su­núť na ďal­šiu úro­veň, je dô­le­žité si ur­čiť, kto bude čo pla­tiť, ako si bu­dete jed­not­livé vý­davky de­liť a načo bu­dete mí­ňať spo­ločné pe­niaze. Vy­tvo­re­nie ta­ké­hoto „spo­loč­ného fi­nanč­ného plánu“ je skúš­kou pre každý vzťah a oboch par­tne­rov do­káže zblí­žiť viac, než by ste si možno mys­leli.

Usku­toč­niť ne­jakú väč­šiu in­ves­tí­ciu

Či už ide o te­le­ví­zor, gauč, auto alebo do­konca byt, je iné, ak niečo vlast­níte vy sami, alebo ak do toho in­ves­tu­jete obaja, teda je to „spo­ločné“. Ta­kéto väč­šie in­ves­tí­cie, ktoré vy­ža­dujú pros­triedky oboch par­tne­rov, sú tak­tiež vý­bor­ným ná­stro­jom na to, ako po­su­núť vzťah na ďal­šiu úro­veň a tým pá­dom sa aj viac zblí­žiť. Predsa len, už to ne­bude len moje alebo len tvoje. Už to bude naše.

unsp­lash.com

Stret­núť sa s ro­dičmi toho dru­hého

Stret­nu­tie a pred­sta­ve­nie ro­di­čov toho dru­hého je vý­znamný krok v kaž­dom vzťahu. Väč­šina od­bor­ní­kov od­po­rúča, aby sa ni­kto s týmto kro­kom ne­po­náh­ľal a do­mov „pri­nie­sol“ len na­ozaj vážnu par­tnerku alebo váž­neho par­tnera.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Stret­núť sa s pria­teľmi toho dru­hého

Hoci mô­žete pria­te­ľov toho dru­hého po­znať z vi­de­nia, z fo­to­gra­fií či o nich ne­us­tále po­čú­vať, stret­nu­tie s nimi je už cel­kom iná zá­le­ži­tosť. A preto aj stret­nu­tie s pria­teľmi vášho par­tnera či par­tnerky môže byť ďal­šia z vecí, ktorá vás vo vzťahu zblíži.

Ísť na spo­ločnú do­vo­lenku

No a v ne­po­sled­nom rade, čo môže viac zblí­žiť dvoch ľudí, než spo­ločná do­vo­lenka? Ísť nie­kde k moru, do hôr alebo do cu­dzieho mesta len tak, s va­ším par­tne­rom na pár dní – kde bu­dete v pod­state len vy dvaja je tak­tiež zna­kom toho, že ste sa roz­hodli po­su­núť váš vzťah na ďal­šiu úro­veň.

unsp­lash.com

Uspo­ria­dať spo­ločne ve­čie­rok

Hos­tiť ve­čie­rok sa­mos­tatne je na­ozaj skvelé, ale hos­tiť ve­čie­rok ako pár do­káže váš vzťah zblí­žiť o čosi viac. Nie­lenže na všet­kom bu­dete pra­co­vať spo­ločne, ako tím, ale mô­žete sa aj do spo­loč­nosti uviesť ako pár – nie iba ako jed­not­livci.

Ísť spolu na ne­jakú ak­ciu

Ob­ja­viť sa na ne­ja­kej ro­din­nej oslave či svadbe, alebo na­prí­klad aj ve­čierku nie­koho iného, či zú­čast­niť sa akej­koľ­vek inej ak­cie ako pár je tak­tiež dobrý spô­sob, ako aj spo­loč­nosti ozná­miť, že to ne­be­riete na ľahkú váhu a mys­líte to so svo­jím par­tne­rom vážne.

zdroj: bustle

Komentáre