Či už mys­líš na svoje zdra­vie, pra­vi­delne cvi­číš alebo sa sna­žíš schud­núť, buď opatrná v tom čo, v akom množ­stve a kedy zješ. Čo by si však mala ur­čite vy­ne­chať ve­čer pre spa­ním?

Tmavá čo­ko­láda

Áno, čo­ko­láda a práve tá tmavá so se­bou pri­náša mnoho be­ne­fi­tov pre tvoje zdra­vie. No je po­trebné dá­vať si po­zor aj pri nej. Ke­dy­koľ­vek po­čas dňa, keď po­tre­bu­ješ do­dať ener­giu, tak si ju po­kojne do­praj. Pre­tože je zdro­jom prí­rod­ných sti­mu­lan­tov ako ko­fe­ínu a te­ob­ro­mínu, pred spa­ním sa tak ur­čite ne­hodí. Ur­čité ob­do­bie po kon­zu­má­cii vplýva čo­ko­láda na tvoj ner­vový sys­tém, a tak je pro­ces za­spá­va­nia tým pá­dom oveľa ná­roč­nejší. A čo­ko­láda pred spa­ním ti ne­na­po­môže ani pri ana­bo­lic­kých pro­ce­soch v or­ga­nizme.


foto: pe­xels.com

Ce­re­álie

Ce­re­álie z ob­chodu – chrum­kavé, sladké, no proste lá­kavé – tie za žiadnu cenu! Ak sa však predsa ne­vieš zriek­nuť ce­re­álií, je­dá­vaj ich rad­šej ráno, vtedy je ich kon­zu­má­cia opti­málna. No ur­čite nie na ve­čeru. Ob­sa­hujú to­tižto prí­liš veľa cukru, ktorý zvy­šuje hla­dinu krv­ného cukru a to v čase dňa, kedy sa tvoj me­ta­bo­liz­mus spo­ma­ľuje a cu­kor sa ukladá do tu­ko­vých zá­sob. Ako al­ter­na­tívu mô­žeš po­kojne zvo­liť ne­ochu­tené pu­kance.


foto: pe­xels.com

Zmrz­lina

Zmrz­lina ob­sa­huje tak­tiež značné množ­stvo sa­cha­ri­dov, ktoré pris­pie­vajú k ná­rastu tvo­jej te­les­nej hmot­nosti. Ne­pros­peje ti ani vyšší ob­sah tuku v smo­ta­no­vých ver­ziách ob­ľú­be­ného let­ného po­krmu. A nejde tu len o pri­be­ra­nie, ale aj o prob­lémy so spán­kom a re­ge­ne­rá­ciou or­ga­nizmu po­čas pro­cesu spánku. Vy­skú­šaj tak rad­šej tva­roh ochu­tený me­dom, zmie­šaný na­prí­klad s chia se­mien­kami.


foto: pe­xels.com

Slané ty­činky, prac­líky, krekry, chipsy atď.

Stáva sa, že člo­vek bežne ve­čer pri po­ze­raní te­le­ví­zie siahne rád po nie­čom sla­nom. Naj­väč­ším prob­lé­mom je to, že majú vy­soký gly­ke­mický in­dex vďaka bie­lej múke, z kto­rej sú vy­ro­bené. K tomu si pri­daj ešte fakt, že po­čas kon­zu­má­cie ľahko strá­caš pre­hľad o tom, koľko si ich vlastne zjedla. Na­bu­dúce rad­šej vy­skú­šaj do­máce chipsy z rôz­nych dru­hov ze­le­niny.


foto: pe­xels.com

Smo­ta­nový ochu­tený jo­gurt

Jo­gurt si ur­čite ne­odo­pie­raj, ale je po­trebné ve­dieť, po akom siah­nuť. Ur­čite sa ve­čer pred spa­ním vy­hni smo­ta­no­vému s ovoc­nou či čo­ko­lá­do­vou prí­chu­ťou. Ta­kéto jo­gurty ob­sa­hujú množ­stvo sa­cha­ri­dov a vo ve­čer­ných ho­di­nách sú ne­vhodné. Nič však ne­po­ka­zíš bie­lym jo­gur­tom gréc­keho typu.


foto: pe­xels.com

Komentáre