6. de­cem­bra 2018 sa za­čína pre­daj špe­ciál­nej sil­ves­trov­skej ko­lek­cie Re­ser­ved „CU­RA­TED BY BRI­TISH VO­GUE“.  Táto ko­lek­cia vy­tvo­rená pod do­hľa­dom brit­ského vy­da­nia ča­so­pisu VO­GUE je k dis­po­zí­cii vo vy­bra­ných pre­daj­niach Re­ser­ved na ce­lom svete a on-line na stránke www.Re­ser­ved.com.

Pr­vý­krát v his­tó­rii sa spo­jil cit pre štýl a vá­šeň pre módu re­dak­to­rov Bri­tish Vo­gue s ta­len­tom a maj­strov­stvom odev­nej značky, aby vy­tvo­rili spo­ločnú ko­lek­ciu.

zdroj: re­ser­ved.com

Re­dak­tori Vo­gue Dena Gian­nini a Holly Ro­berts a di­zaj­néri Re­ser­ved sa pri tvorbe in­špi­ro­vali šar­mom zná­meho Štú­dia 54. Vzniklo tak de­sať špe­ciál­nych kús­kov, ktoré si za­mi­lu­ješ a budú tvo­jimi spo­loč­níkmi zim­ným párty ob­do­bím roka.

„Sme nad­šení, že spo­lu­pra­cu­jeme s Re­ser­ved na vô­bec pr­vej ko­lek­cii Bri­tish Vo­gue vy­tvo­re­nej v spo­lu­práci s ne­ja­kou znač­kou. Naše par­tner­stvo s Re­ser­ved sig­na­li­zuje vzru­šu­júcu novú ob­lasť prí­le­ži­tostí a táto uni­kátna spo­lu­práca umož­ňuje Bri­tish Vo­gue sa ešte viac pri­blí­žiť svo­jim či­ta­te­ľom. Re­ser­ved sa už do­stalo me­dzi brit­ské high street značky a sme po­te­šení, že sme sú­čas­ťou jej rastu v Bri­tá­nii aj mimo nej“, po­ve­dala Va­nessa Kin­gori, vy­da­va­teľka Bri­tish Vo­gue.

zdroj: re­ser­ved.com

Celá kap­su­lová ko­lek­cia bola vy­tvo­rená tak, aby bola ce­novo do­stupná a dala sa ľahko kom­bi­no­vať na­vzá­jom alebo s inými kús­kami tvojho šat­níka. Náj­deš tu ob­le­če­nie in­špi­ro­vané 70. rokmi,  ako na­prí­klad šortky z ume­lej kože, me­ta­lický disko top na jedno ra­meno alebo asy­met­rické strie­borné bro­ká­tové mini šaty.

Mô­žeš sa za­ha­liť od hlavy až po päty do lesk­lých ne­fal­šo­vane de­ka­dent­ných flit­ro­va­ných šiat alebo lesk­lého ove­ralu s hl­bo­kým V vý­stri­hom. Ne­vy­hnut­nou sú­čas­ťou sú aj malé čierne pre každú prí­le­ži­tosť. Či už si vy­be­rieš ši­roké no­ha­vice s vy­so­kým pá­som so smo­kin­go­vým sa­kom alebo za­ma­tové šaty pre­de­lené v páse, vždy osl­níš.

zdroj: re­ser­ved.com

Ma­rek Pie­chocki, spo­lu­za­kla­da­teľ značky Re­ser­ved, ho­vorí:
“Sme veľmi hrdí, že mô­žeme touto for­mou ako prví v his­tó­rii spo­lu­pra­co­vať s Bri­tish Vo­gue. Naši zá­kaz­níci na ce­lom svete hľa­dajú v Bri­tish Vo­gue štýl a in­špi­rá­cie a my vždy hľa­dáme nové cesty a spô­soby ako ich nad­c­hnúť a po­núk­nuť im naj­lep­šie ko­lek­cie každú se­zónu.”

Ko­lek­cia Re­ser­ved „Cu­ra­ted by Bri­tish Vo­gue“ sa ob­javí v ja­nu­áro­vom vy­daní Bri­tish Vo­gue, ktoré vy­chá­dza 7. de­cem­bra. Zá­kaz­níci Re­ser­ved nájdu túto ko­lek­ciu v e-shope a vy­bra­ných pre­daj­niach už 6. de­cem­bra.

Tla­čová správa: Re­ser­ved.com

Komentáre