Ho­vorí sa, že ľu­dia ne­ve­dia čo od roz­koše. Možno si po­vieš, že si už vi­dela všetko, no ni­kdy to nie je tak. My ľu­dia, ako tvo­ro­via s ten­den­ciou tvo­riť a vy­rá­bať, stále pri­chá­dzame s no­vými ide­ami. Stačí len dobrý ná­pad, ktorý je iný ako všet­kých na­okolo, za­lo­žiť si pod­nik, zdie­ľať to na so­ciálnu sieť a BUM! Máte to vy­hraté. To platí aj pre dvo­j­icu Am­bie Stap­le­ton a Chris­tian Boyd a ich Ne­edle Na­ils.

V dneš­nom svete, kedy je te­to­va­nie ak­cep­to­va­teľné, ba priam po­va­žo­vané za ži­votný štýl, by ne­malo byť prek­va­pení, že sa títo dvaja roz­hodli pod­ni­kať práve v tomto od­vetví. Ale po­zor, opäť raz to nie je tak ako si mys­líš. Pre­tože keď sa ob­jed­náš na te­to­va­nie k Am­bie a Chris­tia­novi, ne­bude to tvoja koža, ktorá skončí s ob­ráz­kom. Budú to tvoje nechty.

Áno, čí­taš dobre. Dvo­j­ica sa špe­cia­li­zuje na te­to­va­nie nech­tov. Tvr­dia, že je to ide­álny ná­pad pre tých, čo te­to­va­nie chcú, ale boja sa tej tr­vác­nosti.

[[ SOS ]]

A post sha­red by [[ NE­EDLE NA­ILS ]] (@ne­ed­le­nails) on

[[ HAND­MADE ]]

A post sha­red by [[ NE­EDLE NA­ILS ]] (@ne­ed­le­nails) on

Tak čo, dala by si sa na­ho­vo­riť?

Komentáre