Aj na­priek všet­kému, čo sa ho­vorí, ženy tú­žia po chla­povi, s kto­rým by mohli pre­žiť ži­vot. Lenže prob­lém je v tom, že si ho často ide­a­li­zujú alebo sa ho sna­žia zme­niť.

Po­tom sa uchy­ľujú k ta­kému sprá­va­niu, ktoré ich vzťah roz­bije miesto toho, aby ho ešte viac stme­lil. Stáva sa, že aj po veľmi sľub­nom za­čiatku sa pár na­po­kon roz­íde, obaja sú vnú­torne zra­není a ni­kto ne­chápe, čo sa vlastne stalo. Od­po­veď je nie­kedy taká jed­no­du­chá, že ju pre­hlia­dame – ne­pri­jí­mali sa takí, akí boli, ale chceli je­den dru­hého zme­niť podľa seba. A úp­rimne, táto veta platí skôr o že­nách, ako o mu­žoch.

Takže, milé dámy, ak ste si na­šli svojho vy­sne­ného par­tnera, dajte si po­zor, aby ste sa ne­sprá­vali, ako by ste boli jeho:

Matka

Chcete vzťah s ma­mič­ki­ným mi­lá­či­kom? Ak áno, ani ne­čí­tajte ďa­lej. Ak nie, tak pred­po­kla­dáme, že ten, koho hľa­dáte, je do­spelý, sa­mos­tatný a vy­zretý muž, ktorý si hľadá par­tnerku a nie matku číslo dva. Tým, že sa k nemu sprá­vate ako k die­ťaťu, ho jed­nak de­ho­nes­tu­jete a jed­nak ris­ku­jete, že to vzdá a buď od­íde, alebo sa na­ozaj za­čne sprá­vať ako dieťa. A vy ho bu­dete mať na krku. To chcete?

zdroj: 16 July 2009 From the left, Do­rothy Dodd Epps­tein, Hel­len Sk­jer­saa Han­sen, Do­ris Bur­mes­ter Na­than and Eli­za­beth Cha­dwick Dress­ler, walk in front of a B-25 plane, as they were Air Force en­gi­ne­e­ring test pi­lots for the B-25 du­ring World War II. Sha­wano Cle­ary / Spe­cial to the Ga­zette
Unsp­lash.com/Gu­il­laume de Ger­main

Ak nie, tak ho ak­cep­tujte ako do­spe­lého člo­veka; pre­staňte spo­chyb­ňo­vať každý jeho krok, opra­vo­vať mu ob­le­če­nie ako die­ťaťu alebo ho ma­ter­sky na­po­mí­nať. A pre­staňte ho ne­us­tále kon­tro­lo­vať, to muži z duše ne­zná­šajú. Ste predsa rov­no­cenní par­tneri. Pa­mä­tajte na to.

Psy­cho­lóg

Prvá chyba, ktorú robí mnoho žien je tá, že oča­káva, že ich par­tneri budú ochotní ro­zo­be­rať svoje po­city do ta­kej miery a v ta­kej in­ten­zite, ako to bežne robí než­nej­šie po­hla­vie.

Dru­hou chy­bou je keď sa žena snaží zme­niť sprá­va­nie svojho par­tnera alebo to svoje, aby ho k nie­čomu do­nú­tila.

Milé dámy, mali by ste si uve­do­miť, že muži len zriedka rie­šia svoje po­city a keď na to príde, väč­ši­nou sa o tom nechcú roz­prá­vať. Buď po­tre­bujú vy­pad­núť s ka­ma­rátmi na pivo alebo po­tre­bujú vaše ob­ja­tie a ti­cho, teplo a tí­še­nie. Pre vás je to možno ne­po­cho­pi­teľné, no pre nich je to úplne pri­ro­dzené. A keď budú chcieť roz­prá­vať, za­čnú roz­prá­vať. Do­vtedy im dajte pries­tor, lebo ďal­šou z vecí, ktoré muži ne­zná­šajú je to, keď ich nie­kto k nie­čomu núti.

Unsp­lash.com/Broke Lark

A to platí aj pri zmene sprá­va­nia. Ak chcete niečo do­siah­nuť, mo­no­lógy, vy­hrážky ani ci­tové vy­die­ra­nie vám ne­po­môžu. Najprv by ste ho mali pri­jať ta­kého, aký je, aj s jeho chy­bami. Až po­tom, keď on sám bude cí­tiť, že je pri­jatý, sa za­čne zau­jí­mať o to, ako môže byť lep­ším mu­žom a par­tne­rom. Do­konca ani vaša láska ho ne­môže zme­niť, po­kiaľ to on sám ne­bude chcieť. Takže kaš­lite na psy­cho­lo­gické ťahy a pre­mys­lite si, či ho chcete pri­jať alebo nie. Od toho sa bude od­ví­jať všetko os­tatné.

Ešte malé upo­zor­ne­nie: nie­kedy cez ru­žové oku­liare za­mi­lo­va­nosti pre­hlia­dame tie drobné de­taily, ktoré nám po­stu­pom času budú ohromne va­diť. Berte ich na ve­do­mie včas a ak cí­tite, že bude mať prob­lém s tým, aby ste ich to­le­ro­vali, rad­šej sa do ta­ké­hoto vzťahu ne­púš­ťajte. Možno si tým ušet­ríte zlo­mené srdce. Ur­čite však mi­ni­málne ko­pec času.

Po­sledná voľba

Chcete byť preňho jedna a je­diná? Tak prečo sa sprá­vate, ako by ste boli jeho re­zerva? Prečo by ste mali tan­co­vať, ako on píska? Hoci sa vám páči, mali by ste si udr­žať svoju slo­bodu a ne­zá­vis­losť. Nie, ne­robte zo seba preto mr­chu, ale na dru­hej strane, neh­rajte sa ani na slúžku, ktorá mu splní všetky jeho pria­nia. Ne­bojte sa po­ve­dať mu nie a stáť si za svo­jím ná­zo­rom a po­hľa­dom na vec. Ak to usto­jíte, o to viac si vás bude vá­žiť a re­špek­to­vať vás. A to predsa chcete, či nie?

zdroj: swe­a­ter Mo­hito / pants TopS­hop / blouse H&M
Unsp­lash.com/Mr Wong

Na za­čiatku vzťahu nie je všetko len o fy­zic­kej kráse, veľa zá­visí aj od toho, ako sa je­den k dru­hému sprá­vate. Ako v mno­hých ve­ciach, aj tu je naj­lep­šou voľ­bou zlatá stredná cesta.

zdroj: your­tango

Komentáre