Ak nič ne­fun­guje a ty chy­táš pa­niku, mám pre teba je­den trik. Znie to možno ne­uve­ri­teľne a až zá­zračne, ale fun­guje to.

Choď spať o ho­dinu skôr.

Možno si už po­čula o tom, že do­sta­tok spánku zni­žuje stres a cez deň sa cí­tiš byť me­nej hladná. To sú hneď dva dô­vody, ktoré chud­nu­tiu na­hrá­vajú.

No toto je o inom. Firma Ja­wbone, ktorá vy­rába fit­ness ná­ramky ana­ly­zo­vala údaje 850000 zá­kaz­ní­kov a prišla na to, že tí, ktorí cho­dia spať pred je­de­nás­tou, je­dia me­nej ka­ló­rií a kon­zu­mujú vý­živ­nej­šie po­tra­viny.

elitedaily_luminacold-sleeping1-800x400

foto: eli­te­daily

Nočné sovy majú na­opak ten­den­ciu kon­zu­mo­vať viac ko­fe­ínu, al­ko­holu, cukru a ne­zdra­vých tu­kov.

Chceš ďalší dô­vod, prečo cho­diť spať skôr? Zo­bu­díš sa skôr a ak bu­deš cvi­čiť každé ráno, je väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že pri tom zo­sta­neš.

zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre