“Ako za me­siac schud­núť 5 kg? Zmena bude okam­žitá! Stačí ak sa každý deň vzdáte týchto vecí…”
“9 úžas­ných ta­jom­stiev ako schud­núť bez di­éty a cvi­če­nia.”
“Za­ru­če­ných 8 rád pre rýchle schud­nu­tie.”
“42 na­jú­čin­nej­ších kro­kov na ceste k do­ko­na­lej po­stave.”
Aj ty s odu­šev­ne­ním ot­vá­raš články po­dob­ného typu a ho­vo­ríš si, že toto je už na­ozaj to, čoho sa bu­deš dr­žať a vy­dr­žíš čo naj­dl­h­šie? A tiež skon­číš ešte skôr ako vô­bec za­čneš?

Pre väč­šinu z nás ne­pred­sta­vujú ta­kéto články či knihy s po­dob­nými ná­vodmi nič iné len akýsi zo­znam toho, čo by sme mali do­dr­žia­vať. S do­dr­žia­va­ním ta­kýchto rád však má­vajú ľu­dia prob­lémy a exis­tuje pre to aj pár vy­svet­lení.
Za prvé väč­šina ľudí nemá dosť dobrý dô­vod niečo vo svo­jom ži­vote zme­niť, pre­tože prob­lém, ktorý majú (obe­zita, nad­váha,…) pre nich nie je do­sta­točne “bo­les­tivý” (pre­tože až keď ten zub bolí celú noc, máš dô­vod ísť k le­ká­rovi). Inými slo­vami, ak by sa im po­da­rilo niečo zme­niť, bolo by to fajn, ale nie je to pre nich mo­men­tálne nut­nosť.
Za druhé v ich ži­vote nie je nič, čo by im ich prob­lém čas­tej­šie pri­po­mí­nalo. Čiže žiadne prie­bežné sle­do­va­nie, vďaka tomu žiadne uve­do­me­nie si a v ko­neč­nom dô­sledku ani žiadna zmena.

zdroj: one­bigp­hoto.com one­bigp­hoto.com

Čo by ale ta­kéto niečo mohlo zme­niť?

Pre jed­no­du­chosť to môžme na­zvať akýmsi pre­cit­nu­tím, na zá­klade kto­rého sa zmení tvoj ná­zor, že by niečo bolo fajn mať, na to­tálnu nut­nosť to do­siah­nuť.

Prí­kla­dom nie­čoho ta­ké­hoto je osôbka z knihy, ktorú práve čí­tam 🙂
Po­sta­vou ce­lého prí­behu je Chad /čí­taj čed/, ria­di­teľ in­for­ma­tic­kej spo­loč­nosti v USA. Chad za ne­celý rok zho­dil viac ako 30 kg svo­jej váhy. Na tomto prí­klade ma však ne­fas­ci­no­val ani tak jeho stra­tený ob­jem váhy ako skôr na­ča­so­va­nie, pre­tože viac ako de­sať ro­kov tr­pel vy­so­kým štá­diom obe­zity. Prečo teda táto zmena prišla tak náhle a ne­ča­kane?

zdroj: shut­ters­tock.com shut­ters­tock.com

Cha­dova osobná vý­po­veď znie na­sle­dovne:

PREČO SOM MU­SEL PRE­ŽIŤ 10 RO­KOV, V KTO­RÝCH SOM BOL PO­STUPNE STÁLE VIAC A VIAC V ZLEJ FORME A HLAVNE PREČO SOM OD ZA­ČIATKU ŽIL TAK NE­ZDRAVO? A PREČO DNES MÔ­ŽEM VY­ZE­RAŤ A CÍ­TIŤ SA NAJ­LEP­ŠIE AKO SOM KEDY MO­HOL?
PA­MÄ­TÁM SI PRESNE NA TEN MO­MENT, KEĎ SOM SA ROZ­HO­DOL NIEČO SO SE­BOU URO­BIŤ.BOL SOM S PRIA­TEĽMI NA VÝ­LETE V TO­KIU. JED­NÉHO DŇA SME SA DO­STALI DO OB­ROV­SKEJ NÁ­KUP­NEJ ULICE PL­NEJ RÔZ­NYCH KÚS­KOV OB­LE­ČE­NIA. ZA­TIAĽ ČO OS­TATNÍ RA­DOSTNE NA­KU­PO­VALI, JA SPOLU S KA­MA­RÁ­TOM SME SA VY­TRA­TILI NA OKRAJ ULICE A SPO­LOČNE NA­DÁ­VALI AKO VEĽMI NE­KON­FEKČNÉ PO­STAVY OBAJA MÁME.

“MNE JE ÚPLNE JEDNO, ČO SI NA SEBA OB­LE­ČIEM. AJ TAK V TOM NE­BU­DEM VY­ZE­RAŤ DOBRE!”

PO­ZNA­ME­NAL SOM A V MO­MENTE AKO SOM TIETO SLOVÁ VY­SLO­VIL, UVE­DO­MIL SOM SI, ŽE VI­SIA VO VZDU­CHU AKO KEĎ V MIEST­NOSTI PL­NEJ ĽUDÍ PO­VIETE NIEČO MA­XI­MÁLNE TRÁPNE A ZA­HAN­BU­JÚCE. V DU­CHU SOM SI UVE­DO­MIL, AKO BEZ­MOCNE SOM TIE SLOVÁ VY­SLO­VIL. A TAK SOM SI UVE­DO­MIL, ŽE SOM SA V TEJ CHVÍLI PRAV­DE­PO­DOBNE DO­STAL K NAJ­DÔ­LE­ŽI­TEJ­ŠEJ ČASTI SVOJHO ŽI­VOTA – K SVOJMU ZDRA­VIU. UVE­DO­MIL SOM SI, ŽE CELÉ TIE ROKY SOM IŠIEL AKOBY S PRÚ­DOM. ŽE­LAL SOM SI VÝ­SLE­DOK A ČA­KAL SOM, ŽE SA DO­STAVÍ BEZ TOHO, ABY SOM VY­VI­NUL NE­JAKÚ SNAHU A AK­TI­VITU. PO­TOM MI TO DOŠLO. Z NE­JA­KÉHO DÔ­VODU SOM AKO TO TRIEDNE NE­MEHLO, ČO BÝ­VALO VŽDY VŠADE PO­SLEDNÉ, DO­PUS­TIL, ABY SA MOJE “NIE SOM DOBRÝ V ŠPORTE” A “NIE SOM VO FORME” ČI “NE­MÁM NA TO” STALO NIE­ČÍM, ČO SOM PO­VA­ŽO­VAL ZA NE­OD­MYS­LI­TEĽNÚ SÚ­ČASŤ MÔJHO ŽI­VOTA.A PO­KIAĽ JE PRAV­DOU, ŽE BY SOM V MÓD­NOM OB­LE­ČENÍ NE­VY­ZE­RAL DOBRE, PO­TOM TENTO ZDAN­LIVO PO­VR­CHNÝ KA­TA­LY­ZÁ­TOR (URÝCH­ĽO­VAČ), KTORÝ MA PO­SU­NUL, ABY SOM KO­NEČNE SO SE­BOU NIEČO RA­DI­KÁLNE URO­BIL, VÔ­BEC PO­VR­CHNÝ NE­BOL. V SKU­TOČ­NOSTI SOM ZA­TIA­HOL ZA HL­BOKÝ KO­REŇ, O KTO­ROM SOM SA DOM­NIE­VAL, ŽE CELÝ ŽI­VOT OVLÁ­DAL DÔ­LE­ŽITÚ SÚ­ČASŤ MO­JEJ OSOB­NOSTI.

MÔJ ŽI­VOT SA NE­DÁVNO VY­DAL NO­VÝM SME­ROM – ZA­ME­RAL SOM SA NA VY­TR­HÁ­VA­NIE ZLÝCH KO­RE­ŇOV. NAJ­LEP­ŠIE NA TOM CE­LOM JE, ŽE AKO­NÁHLE SOM ZA­ČAL UBE­RAŤ NA VÁHE, HOCI TENTO PRO­CES NE­BOL JED­NO­DU­CHÝ, BOL MI MA­XI­MÁLNE PRÍ­JEMNÝ.

zdroj: la­ro­fit.com la­ro­fit.com

Už dlhú dobu sama viem, že kľú­čom k tomu, aby si aj ty v nie­čom bola vý­ni­močná, je jed­no­du­cho len úmy­sel.

Úmy­sel, že bu­deš vý­ni­močná. Ak teda chceš lep­šiu než len prie­mernú ka­ri­éru či v tomto prí­pade po­stavu, po­tom pri jej do­sa­ho­vaní ne­mô­žeš „ísť s prú­dom”. Väč­šina ľudí to tak robí – že­lajú si ne­jaký vý­sle­dok, ale ne­vy­ví­jajú žiadnu úmy­selnú čin­nosť, aby ho do­siahli.

Preto si pre­staň veci len že­lať a sny len sní­vať a za­čni ko­nečne ko­nať

Viac skve­lých mo­ti­vač­ných člán­kov nájde TU.

Komentáre