Te­lesné jadro alebo inak na­zý­vané „core“ tvorí zá­klad sva­lov, ktoré dr­žia telo po­kope. Aj na­priek tomu naň veľa ľudí pri cvi­čení za­búda. Tvoj trup a teda hlavne bruško je zlo­žené zo sva­lov te­les­ného jadra a v ex­trém­nych si­tu­áciách ti silný core môže za­chrá­niť ži­vot. Ok­rem iného však zod­po­ve­dajú aj za to, ako naše telo vy­zerá.

Cviky, kto­rými mô­žeš po­sil­ňo­vať svoje te­lesné jadro je ne­úre­kom.

Me­dzi zá­kladné však jed­no­značne patrí plank (po slo­ven­sky do­ska), pri kto­rom mu­síš mať spev­nené celé telo. Ak zvlád­neš uro­biť plank, mala by si zvlád­nuť od­cvi­čiť aj na­sle­du­júce cvi­če­nia. Ak nie, tak ho tré­nuj.

Za­čni po 30 se­kúnd každý deň, pri­čom týchto 30 se­kúnd zo­pa­kuj as­poň 4-krát. Uvi­díš, že čo­skoro po­cí­tiš, že zvlád­neš vy­dr­žať aj dl­h­šie. A síce tento cvik vy­zerá jed­no­du­cho, už po pr­vom po­kuse po­cho­píš, že je na­ozaj ná­ročný. Po­zor si daj na lakte, ktoré majú byť tak­mer pod ra­me­nami. Ďa­lej spevni lo­patky, tak aby ti trup ne­pre­pa­dá­val dole. Za­dok ne­smieš mať prí­liš vy­soko, ale ani prí­liš nízko.

Toto vi­deo ti ukáže, ako správne vy­ko­ná­vať plank

No poďme na vyš­šie spo­mí­nané cviky, kto­rými za kratší čas do­cie­liš pev­nej­šie bruško. Cvi­čiť ich mô­žeš po­kojne 3 – 4-krát do týždňa, pri­čom ne­smieš za­bú­dať aj na to, že bruško sa „pe­čie“ hlavne v ku­chyni.

A teda by si mala ob­me­dziť jed­no­du­ché sa­cha­ridy (slad­kosti, sla­dené ná­poje, čo­ko­lády, a veľké množ­stvo ovo­cia)  a do je­dál­nička za­ra­diť viac biel­ko­vín, či už rast­lin­ného alebo ži­vo­číš­neho pô­vodu. Vý­bor­nou voľ­bou je chudé hy­di­nové mäso, stru­ko­viny, va­jíčka alebo tofu.

Tuk k ži­votu po­tre­bu­jeme, a preto sa ne­boj po­u­ží­vať oli­vový/re­pkový olej, avo­kádo, ryby či ore­chy, ktoré ob­sa­hujú po­trebné mastné ky­se­liny, bez kto­rých sa zdravé telo ne­za­obíde.

Niečo pre za­čia­toč­ní­kov

7 mi­nú­tová vý­zva pre po­kro­či­lej­ších

Komentáre