Mnoho z nás je schop­ných mi­núť celú svoju vý­platu z práce alebo bri­gády. Väč­ši­nou mí­ňame na ne­zmy­selné veci a po­tom sa ču­du­jeme, že ab­so­lútne ne­máme nič na­šet­rené a mô­žeme za­bud­núť na vy­sní­vanú do­vo­lenku. Mám však pre teba pár jed­no­du­chých rád, ako ušet­riť pe­niaze a ob­čas aj tým priaz­nivo ovplyv­níš stav na­šej pla­néty.

Šti­pen­dium tiež nie je zlý ná­pad. Ak ťa tvoja škola baví, prečo ne­vy­užiť mož­nosť zís­ka­nia šti­pen­dia tak, že skrátka za­ma­káš na dob­rých znám­kach?

Ne­buď ovca a ne­snaž sa no­siť nové trendy. Je síce fajn byť štý­lovo ob­le­čená, ale najmä buď se­bou a mysli aj na našu pla­nétu. Ak ne­us­tále vy­ha­dzu­ješ pe­niaze na nové han­dry, po­tom sa ne­mô­žeš ču­do­vať, ak ti miznú pe­niaze a ne­máš ab­so­lútne nič.

Stiahni si ap­li­ká­ciu do mo­bilu. Ja po­u­ží­vam Spen­dee, do kto­rej si za­pi­su­jem všetky svoje vý­davky.

Ne­buď po­hodlná. Po­hyb ti ne­uš­kodí a ušet­ríš. Ak ži­ješ vo väč­šom meste, alebo máš cestu do­mov okolo 20 mi­nút, prečo sa ne­prej­deš? Vonku je ešte pekne a tvoje zdra­vie sa ti tak­tiež po­ďa­kuje.

Re­štau­rá­cie sú síce fajn, ale nie každý deň. Ak máš ešte škol­ské obedy, prečo to ne­vy­užiť? Tak­tiež ak si na in­tráku, uvar si niečo dobré na viac dní a ver mi, že ušet­ríš za istý čas veľké množ­stvo pe­ňazí.

Od­kla­daj si 10 per­cent z kaž­dého tvojho zá­robku. Naj­lep­šie od­kla­da­nie pre mňa osobne je mimo môjho účtu, pre­tože vtedy tie pe­niaze re­álne ne­vi­dím a ne­mys­lím na ne, že ich mám na účte a po­tre­bu­jem ich mi­núť. Tak­tiež prav­de­po­dobne zis­tíš, že vy­žiť iba s 90 per­cen­tami je jed­no­duch­šie, ako si mys­líš.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Pre­staň ku­po­vať ba­lenú vodu. In­ves­tuj do dob­rej sk­le­nej fľaše s oba­lom, ktorá je vý­bor­nou in­ves­tí­ciou a pla­néta tvoj krok tiež ocení. Načo zby­točne vy­ha­dzo­vať pe­niaze za plas­tové fľaše, vy­tvá­rať tak od­pad? Slo­ven­sko má kva­litnú vodu, tak prečo to ne­vy­užiť?

Ne­na­ku­puj hladná. Naj­hor­šia vec, ktorú mô­žeš spra­viť, je tá, že ideš do ob­chodu hladná a kú­piť ex­trémne veľa zby­toč­ných vecí, ktoré aj tak ne­stih­neš zjesť a skon­čia v koši. To je škoda, ne­mys­líš?

Šetri si pau­šál či kre­dit. Cez Fa­ce­book sa tak­tiež do­vo­láš alebo na­pí­šeš ka­ma­rátke správu, tak načo vo­lať cez mo­bil­ného ope­rá­tora, po­kiaľ je možné cez in­ter­net?

Kávu si rob doma. Tak­tiež si ju mô­žeš zo­brať so se­bou, exis­tujú predsa ter­mosky alebo ter­mo­hrn­čeky, na ktoré sa mô­žeš spo­ľa­hnúť. Ušet­ríš tým množ­stvo pe­ňazí a aj plas­to­vých po­há­ri­kov.

Pla­tiť kar­tou bolí me­nej. Preto sa snaž pla­tiť vždy len v ho­to­vosti. Uvi­díš, že je to omnoho ťaž­šie a dva­krát si ro­zmys­líš, či si to na­ozaj chceš kú­piť.

Komentáre