Keď ne­ja­kej pria­teľke po­vieš, že ideš na prvé rande, zvy­čajne to býva, že je to ona, ktorá sa zau­jíma o danú si­tu­áciu tak­mer viac ako ty. Po pr­vom rande však chceš, aby na­sle­do­valo aj druhé, tre­tie, štvrté…

Tak, ako pre­lo­miť ľady na pr­vom rande, keď ti pria­teľka ne­môže po­môcť? Tu je 7 naj­lep­ších ti­pov, kto­rými ho do­sta­neš.

Nájdi ho na všet­kých so­ciál­nych sie­ťach

Ak ste sa na­šli on­line, je to jed­no­du­chý krok. Mô­žeš sa spý­tať na ho­cičo, čo mal v pro­file uve­dené a tým rozp­rú­diť de­batu. Ak si schopná pô­so­biť tak, že ťa zau­jal už len z in­ter­netu, zís­kaš si u neho bo­nu­sové body.

zdroj: unsp­lash.com

Od­ľahči té­mou o do­má­cich mi­lá­či­koch

Sa­moz­rejme, iba vtedy, ak vieš, že má ne­jaké do­máce zvie­ratá. Zdá sa, že väč­šina ľudí ich už dnes má, takže ne­uro­bíš žiadny tra­pas. Pre­tože dis­ku­sia o zvie­ra­tách je skvelý spô­sob na to, ako pre­ru­šiť na­pä­tie a at­mo­sféru uvoľ­niť.

Za­čni roz­prá­vať o po­sled­nej ak­cii, na kto­rej si bola

Po­dobný vkus na spo­lo­čen­ské ak­cie môže viesť k tomu, že na­bu­dúce ťa za­volá presne tam. Mô­žeš sa skú­siť po­roz­prá­vať o kon­certe, na kto­rom si bola, o pred­sta­vení, ktoré si vi­dela v di­vadle… Po­deľ sa o zá­žitky a po­tom ne­chaj jeho vy­jad­riť ná­zor.

Opý­taj sa ho, čo by ro­bil zaj­tra, ak by mal voľný deň

Každý trávi svoj voľný čas inak. Spý­taj sa ho, čo by uro­bil so spon­tán­nym voľ­ným dňom. Pre­zrá­dzať to o ňom môže veľa. Zis­tíš, či máte rov­naké zá­ujmy alebo ko­níčky.

Spoz­naj jeho vášne

Mnoho ľudí v dneš­nej dobe má váš­nivé pro­jekty, na kto­rých pra­cujú, aj keď sú za­darmo. Takže, te­raz máš šancu zis­tiť, čo sa deje vtedy, keď opustí dvere svo­jej kan­ce­lá­rie. Opý­taj sa ho, čo mi­luje na­toľko, že by to do­ká­zal ro­biť za­darmo.

zdroj: unsp­lash.com

Opý­taj sa ho na naj­lep­šiu do­vo­lenku v ži­vote, na kto­rej bol

Koľko ľudí, toľko chutí. Štýly do­vo­lenky sú veľmi rôzne. Za­tiaľ čo nie­ktorí cho­dia radi na túry, po Slo­ven­sku, nie­kto môže mi­lo­vať more s pek­ným po­ča­sím. Po­mo­cou tejto témy sa mô­žete veľa na­smiať na zá­žit­koch z do­vo­lenky a bliž­šie sa spoz­nať.

De­bata o kni­hách

Knihy sú téma, ktorá keď sa za­čne, ne­s­klame v žiad­nej spo­loč­nosti. O jeho cha­rak­tere to môže veľa pre­zrá­dzať – či je ro­man­tik a čaká na dobré konce alebo mi­luje fik­cie a na­pä­tie.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre