Pri pa­sív­nom stre­čingu si po­má­haš udr­žať sval na­tia­hnutý inou čas­ťou tela, za­ria­de­ním, alebo ti po­máha par­tner. Tento uvoľ­ňo­vací stre­čing je vý­borný v zá­ve­reč­nej fáze tré­ningu, pre­tože po­máha zni­žo­vať sva­lovú únavu a bo­lesť z cvi­če­nia. Pri­ná­šame vám zo­pár zau­jí­ma­vých cvi­kov, kto­rými si mô­žete na­vzá­jom po­na­ťa­ho­vať svoje telá a re­la­xo­vať. Na­vyše stre­čing vo dvo­j­ici je efek­tív­nejší pri roz­ví­janí ohyb­nosti.

Za­čneme hor­nou po­lo­vi­cou tela. Na­ťa­hu­jeme par­tne­rove ruky v upa­žení, kon­tro­lu­jeme jeho dý­cha­nie, po­čí­tame na­hlas se­kundy a vní­mame jeho re­ak­cie na ťah. Cvik by mal tr­vať 10 až 15 se­kúnd. Po do­kon­čení sa vy­meňte. Skú­šajte rôzne va­rianty aj s ru­kami za chrb­tom.

Po­sto­jačky sa s par­tne­rom opie­rame o seba, nohy sú vy­streté, obaja sa zo­hý­bame s pre­pnu­tými ko­le­nami k špič­kám a za­chy­tíme sa na­vzá­jom o stehná, alebo ra­mená toho dru­hého.

Mô­žeme ostať stáť a po­na­ťa­ho­vať par­tne­rovi nohy, pri­čom sa on bude dr­žať, napr. o la­vičku.

Za­čneme vy­stre­tou no­hou pred seba, ktorú si po­lo­žíme na ra­meno. Výšku si ur­ču­jeme buď tým, že sa dáme mierne do po­d­repu, alebo na­opak na špičky, to však zá­visí od toho, ako má náš par­tner fle­xi­bilné svaly na dol­ných kon­ča­ti­nách. Po 20 se­kun­dách tú istú nohy po­d­vih­neme do výšky nášho hrud­níka.

Pri tomto cviku nie­kedy pri­chá­dza po­cit kŕča, preto po­môže ak si cvi­če­nec chytí ru­kou bok a bude naň tla­čiť opač­ným sme­rom. Na­ko­niec po­d­vih­neme nohu do­zadu. Upo­zor­ňu­jeme ho, aby sa ne­vy­tá­čal v bo­koch, tie mu­sia ostať rovné so ze­mou. Rá­tame se­kundy, vy­me­níme nohy a pre­ho­díme sa aj na­vzá­jom.

zdroj: unsp­lash.com

V ďal­šom cviku sa po­sta­víme oproti sebe, pred­klo­níme sa a chy­tíme vy­stre­tými ru­kami za lo­patky. Na­ťa­hu­jeme pr­sné a ši­roké svaly chrbta. Tento cvik sa dá ozvlášt­niť aj vy­tá­ča­ním do strán.

V po­zí­cii na zemi par­tnera do­tlá­čame k pra­vej, ľa­vej nohe a na stred. Dbáme na to, aby nohy boli úplne pre­pnuté, a čo naj­ďa­lej od seba. Naše ruky sú pod lo­pat­kami a tla­čia na celý par­tne­rov trup. Po vý­mene vy­skú­šajte po­zí­ciu „mo­tý­lik“, kde spo­jíte cho­didlá, ko­lená sme­rujú do strán a par­tner za vami na ne tlačí až do kraj­ných po­lôh k zemi. Tak­tiež sa mô­žete na­vzá­jom do­tlá­čať k cho­did­lám (vtedy vás par­tner drží za chr­bát, nie za ko­lená).

Cvi­kov je na­ozaj ne­úre­kom, no kto by ne­poz­nal staré dobré na­ťa­ho­va­nie sa na zemi na­vzá­jom s rozk­ro­če­nými no­hami? Ur­čite ne­za­bud­nite!

Veľa in­špi­rá­cie pri­ná­šajú aj stre­čin­gové cviky z jogy. Ne­za­bud­nite teda vní­mať je­den dru­hého, vez­mite si pod­ložku a užite si ten od­ľah­ču­júci po­cit po po­riad­nom stre­čingu…

Wor­kout to­get­her! 👫 cre­dit @bella_be_ac­tive #wor­kout

A post sha­red by fit­ness (@body_fit­ness_fas­hion) on

Komentáre