Spo­ločné bý­va­nie je vo vzťahu veľký krok do­predu. Nie je to niečo, čo sa stane zo dňa na deň, ale niečo, o čom pre­mýš­ľate už dl­h­šie. Pred­chá­dzajú tomu stret­nu­tia, náv­števy ro­di­čov, spoz­na­nie ce­lej ro­diny, po­ro­zu­me­nie si a mnoho ďal­ších vecí… Ak si sa teda roz­hodla bý­vať so svo­jim pria­te­ľom, pra­jem ti veľa od­vahy. No roz­hodne to ne­skú­šaj s mu­žom v zna­mení Panna.

Je známe, že Panna je veľmi uspo­ria­daná a mi­luje per­fek­ci­oniz­mus. Muž v zna­mení Panny ťa môže vzru­šo­vať a ba­viť, no dá­vaj si po­zor, aby ťa po čase ne­nu­dil. Pred­sta­vuje si sys­te­ma­tický po­ria­dok všade kam príde. Často kon­tro­luje, či je všetko na svo­jom mieste – či nie je po­kr­čený van­kúš, či sú sto­ličky za­su­nuté k stolu, či nie je nie­kde fľak alebo či je ob­le­če­nie v skrini a nie na po­steli.

zdroj: Photo by Kiz­zu­watna on Unsp­lash.com

Mi­luje dob­ro­druž­stvo, to áno, no nie na­stálo. Ak sa však chce muž za­ba­viť, po­tre­buje to mať za­zna­čené v diári. Musí presne ve­dieť, kedy má pra­co­vať, kedy sa má za­bá­vať, kedy môže len tak od­dy­cho­vať alebo mať čas pre seba. Bez sys­tému je tento muž stra­tený.

Panna je typ člo­veka, ktorý má rád veci na­plá­no­vané do­predu. Bý­vať s ním je ťažké, pre­tože mô­žeš mať po­ria­dok aký chceš, vždy si nájde niečo, čo si spra­vila zle.

Toto zna­me­nie je veľmi za­me­rané na do­ko­na­losť a býva veľmi pa­ra­no­idné. Po­tre­buje nie­koho, kto pri ňom bude sta­bilne a bude chá­pať všetky veci, ktoré robí. Je­dine tak sa môže uvoľ­niť a do­ká­zať po­vzbu­diť aj teba.

Je to zna­me­nie, ktoré be­rie všetky veci do­slova. Je ex­trémne dô­ve­ry­hodný, no mu­síš si dá­vať po­zor na to, čo po­vieš v blíz­kosti tohto zna­me­nia. Panna jed­no­du­cho mi­luje, ak môže mať ži­vot (a všetko okolo) pod kon­tro­lou.

No ne­mô­žem po­ve­dať, že bý­va­nie s Pan­nou pri­náša len samé ne­vý­hody, pre­tože na dru­hej strane je muž v tomto zna­mení veľmi vy­spelý a cie­ľa­ve­domý. Vie vy­rie­šiť všetky prob­lémy so za­cho­va­ním chlad­nej hlavy, po­máha dru­hým a mi­luje, ak môže roz­dá­vať lásku.

Komentáre