Chceš byť sú­čas­ťou ob­ľú­be­ného žen­ského por­tálu na Slo­ven­sku?

Od­zadu hľadá do svojho tímu novú po­silu, a to kon­krétne re­dak­tor­skú. Štu­du­ješ po­sledný rok na výške a roz­mýš­ľaš ako ďa­lej? Ak ti nie je me­diálny trh cu­dzí a zá­ro­veň chceš byť sú­čas­ťou žen­ských por­tá­lov, ktoré si za svoje krátke pô­so­be­nie zís­kali veľkú dô­veru či­ta­te­liek, čí­taj ďa­lej.

zdroj: unsp­lash.com

Po­nú­kame ti

 • In­terná stáž v me­diál­nom dome Star­ti­tup Group
 • Za­ško­le­nie a men­to­ring
 • Kre­a­tívnu prácu, ktorá je ab­so­lútne od­lišná od tých bež­ných
 • Stá­žo­vať bu­deš v na­šej re­dak­cii v Bra­ti­slave
 • Lís­tky do kina, na fes­ti­valy či ak­cie po ce­lom Slo­ven­sku, na ktoré máme do­sah
 • Mož­nosť pra­co­vať v ko­lek­tíve pl­nom kre­a­tív­nych ľudí
 • Pra­vi­delné works­hopy a te­am­bu­il­dingy
 • Fi­remné bi­cykle, fi­remný merch, čerstvé ovo­cie

Ná­plň práce

 • Pí­sa­nie au­tor­ských člán­kov a pre­kla­dov
 • Hľa­da­nie zau­jí­ma­vých tém na spra­co­va­nie
 • Pí­sa­nie na­tív­nych člán­kov a ko­mu­ni­ká­cia s na­šim sa­les tí­mom

zdroj: od­zadu.sk

Po­šli nám

 • Svoj ži­vo­to­pis
 • Pár viet o tebe, o tvo­jich zá­uj­moch a o tom, prečo by sme si mali vy­brať práve teba
 • Ukážku pub­li­ko­va­ných prác/člán­kov na:

 ka­riera@od­zadu.sk

Komentáre