Značka Vic­to­ria´s Sec­ret je asi naj­po­pu­lár­nej­šou znač­kou spod­ného prádla. Pre­zen­tuje sa nád­her­nými mo­del­kami, s do­ko­na­lou po­sta­vou. Ales­sanda Am­bros­sio, He­idi Klum, Ad­riana Lima, Be­hati Prins­loo, Sara Sam­paio, či Ka­ro­lína Kur­ková sú len nie­ktoré z po­pu­lár­nych mien, ktoré mali alebo ešte stále majú tú česť byť an­je­likmi tejto značky. No čo je ich sku­toč­ným TA­JOM­STVOM do­ko­na­lej po­stavy, kto­rou sa kaž­do­ročne pre­zen­tujú na pre­hliadke?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/@vic­to­rias­sec­ret

Všetci dobre vieme, že mo­delky majú svo­jich osob­ných tré­ne­rov, zdra­vot­ných po­rad­cov, sty­lis­tov a koz­me­tičky, ktorí sa spolu po­die­ľajú na tom, aby vy­ze­rali presne tak, ako vy­ze­rajú. No to, čo sme do­te­raz ne­ve­deli, je ich ta­jom­stvo, vďaka kto­rému sa ráno pre­bú­dzajú krásne.

Na­šťas­tie sa o tieto ta­jom­stvá roz­hodli po­de­liť s re­por­térmi, ktorý boli v zá­ku­lisí pre­hliadky a po­riadne ich vy­spo­ve­dali. An­je­lici tvr­dia, že kľú­čom k úspe­chu je udr­ža­nie zá­klad­nej a jed­no­du­chej ru­tiny, ktorá ich do­ve­die k per­fekt­nému vý­sledku.

 

Asi naj­po­pu­lár­nej­šou ra­dou toh­to­roč­ných Vic­to­ria´s Sec­ret mo­de­liek bolo, do­dr­žia­va­nie pit­ného re­žimu a zdra­vých ra­ňa­jok. Zo­pár mo­de­liek, svoje ra­ňajky pri­pra­vuje zmie­ša­ním rôz­nych in­gre­dien­cií: Me­gan May Wil­liams, že si rada pri­dáva cit­rón a ko­la­gén do jej smo­ot­hies, čím sa jej po­darí vy­pnúť pleť. Na­dine Le­opold tvrdí, že zá­zvor, ktorý si dáva do smo­ot­hie sťa­huje zá­paly a opu­chy tváre. Alan­nah Wal­ton svoj deň za­čína ze­le­ným smo­ot­hie, ktorý ob­sa­huje kel a špe­nát!

Fit­ness tipy a tipy sta­rost­li­vosť o pleť

Wal­ton spolu s jej dob­rou ka­ma­rát­kou Maiou Cot­ton pre nás majú aj fit­ness tip, kto­rým je bo­xo­va­nie. Box je skve­lým ná­stro­jom na uvoľ­ne­nie stresu, pri kto­rom pá­liš ne­smierne množ­stvo ka­ló­rii a zá­ro­veň tva­ru­ješ a po­sil­ňu­ješ svaly ce­lého tela. He­rieth Paul k tomu do­dáva, že jej po­máha na uvoľ­ne­nie stresu me­di­tá­cia, ktorá sa za­ru­čene od­ráža aj na jej vý­zore.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/maia­cot­ton

Čo sa týka sta­rost­li­vosti o svoju pleť, tipy pre­zra­dili He­rieth PaulCan­dice Swa­ne­poel, ktorá ho­vorí, že tvá­rový pe­e­ling je zá­kla­dom jej sta­rost­li­vosti o pleť, pri­čom od­po­rúča lacný a účinný pe­e­ling, ktorý si vieš vy­tvo­riť zmie­ša­ním ko­ko­so­vého oleja a trs­ti­no­vého cukru. Paul zas upo­zor­ňuje na dô­le­ži­tosť dô­klad­ného od­lí­če­nia pred tým, než ide spať.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/an­gel­can­di­ces

Aj keď sú tieto tipy ku kráse jed­no­du­ché a ich zre­a­li­zo­va­nie by ne­malo ro­biť prob­lém žiad­nej z nás, rada by som pri­po­me­nula, že najk­raj­šia je žena, ktorá sa vo svo­jom tele cíti dobre! Preto sa snaž pre seba ro­biť vždy len to, čo ti vy­ho­vuje a vďaka čomu, sa cí­tiš krásna a máš sa rada.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre