Káro je ob­ľú­be­ným vzo­rom, ktorý je ty­pický najmä na je­seň. Aj keď si zrejme za po­sledné týždne mohla vi­dieť mnoho out­fi­tov, v kto­rých bolo ká­ro­vané sako hlav­ným bo­dom, ver, že sa s ním dá vy­hrať oveľa viac. 

Ne­musí byť vždy len na saku. Skvelé vy­zerá aj na no­ha­vi­ciach, ša­tách či suk­niach. A ká­ro­vaný kos­tým? Vy­zerá štý­lovo a ele­gan­tne! Po­zri sa na na­sle­du­júce out­fity, kto­rými sa po­kojne mô­žeš túto je­seň in­špi­ro­vať.

View this post on Ins­ta­gram

| Where am I lo­oking?! 👀 The fu­ture, of course! Let’s see what this jour­ney brings then (hope I’m still smi­ling like this in a few months time 😂🙄). We­a­ring @do­rot­hy­per­kins chec­ked trou­sers and Pa­ra­dise tee.. ho­pe­fully that’s where I’m he­a­ding 🙊🌟🏝!! | • • • • • #do­rot­hy­per­kins #slo­gan­tee #slo­gants­hirt #red­lips #stre­ets­ty­le­luxe #red­lips­tick #mil­len­nial­girl #man­ches­terb­log­ger #ootd­ma­ga­zine #man­ches­terb­log­gers #man­ches­ters­tyle #man­ches­ter #chec­k­trou­sers #chec­kedt­rou­sers #slo­gants­hirt #mil­len­nial­girl #le­at­her­jac­ket #whi­te­ted #fas­hi­onb­log­ger­look #ca­su­als­tre­ets­tyle

A post sha­red by 𝚃𝚑𝚎 𝙼𝚒𝚕𝚕𝚎𝚗𝚗𝚒𝚊𝚕 𝙶𝚒𝚛𝚕’𝚜 𝙶𝚞𝚒𝚍𝚎 (@ly­dia­ja­ne­tom­lin­son) on

View this post on Ins­ta­gram

Su­ited and bo­oted 😁. . . It’s ac­tu­ally not a suit. The bla­zer is New Look and the trou­sers are Pri­mark, but to­get­her they make a great va­lue trou­ser suit for less than £50 🙌. . . #what­we­wo­re­on­wed­nes­day for @what­kat­hy­did­next and @ste­al­mys­tyle40 👋😘. . . . Ts­hirt and bla­zer @ne­wlook Trou­sers @pri­mark Bo­ots @pri­mark (old) Belt @pri­mark . . . #au­tumns­tyle #chec­ked­suit #chec­kedb­la­zer #thi­sis­ne­wlook #what­to­wear #au­tumn­fas­hion2018 #tren­da­lert #su­ite­dand­bo­oted #trou­ser­suit #smile #fas­hi­ono­ver30 #mum­swiths­tyle #pri­mar­kob­ses­sion #pri­ma­nia #au­tumn­co­lours

A post sha­red by Lisa (@my­lil­lo­ok­diary) on

Komentáre