Znie to ako fajn ná­pad na há­danku. Je to biele, máš to v ku­chyni ur­čite aj ty, ale po­u­ží­vaš to me­nej často ako by si mala. Čo je to? Sóda bi­kar­bóna je ten zá­zrak, ktorý ti po­môže snáď všade!

Stále ne­mô­žeš uve­riť, že ti sóda bi­kar­bóna môže uľah­čiť ži­vot? Tak ne­pres­tá­vaj čí­tať, pre­tože sa do­zvieš 11 hac­kov, ktoré ti zjed­no­duch­šia nie­len chod do­mác­nosti.

Chud­núci príp­ra­vok

Zmie­šaj sódu bi­kar­bóna s cit­ró­nom. Táto zmes ur­čite po­môže zrých­liť tvoj me­ta­bo­liz­mus. Je to jed­nu­du­ché. Na­ber tep­lej­šiu vodu do po­hára, pri­daj od­šťa­vený cit­rón a ly­žičku sódy bi­kar­bóny.

zdroj: www.pe­xels.com

Urých­ľo­vač rastu vla­sov

Sku­točne! Ne­vy­mýš­ľame si! Keď si umý­vaš hlavu jed­no­du­cho k šam­pónu na­syp tro­chu sódy a umy si hlavu ako vždy. Nie­len, že ťa zbaví nad­by­toč­ných pro­duk­tov, ktoré si po­u­žila na do­ko­nalý vzhľad vla­sov, ale aj urýchli ich rast.

Liek proti ští­pan­com

Po­znáš to aj ty! Cez leto ťa otra­vujú rôzny hmyz, no nie­ktoré druhy sú sku­točne ne­bez­pečné. Na­prí­klad taký kliešť ti môže spô­so­biť veľkú ša­ra­patu v tele. Preto vy­skú­šaj po jeho od­strá­není dané miesto na­tie­rať zme­sou sódy bi­kar­bóny s vo­dou.

zdroj: www.pe­xels.com

Od­stra­ňo­vač fľa­kov

Či už ho­vo­ríme o škvr­nách od kávy, jedla alebo oleja všetko za teba vy­rieši už spo­mí­naná sóda bi­kar­bóna. Na­syp jej tro­chu na škvrnu a kef­kou sa zbav špiny.

De­z­odo­rant pre to­pánky

Sranda? To vô­bec! Od­skú­šané? 100 %! Ak máš po­cit, že tvoje to­pánky ne­vo­ňajú zrovna po kon­va­lin­kách, po­uži sódu, kto­rou pop­rá­šiš vnútro te­nisky. Ne­cháš ju pô­so­biť ne­jakú tú chvíľu. Pred po­u­ži­tím však po­riadne vy­tras obuv, aby sa ne­stalo, že bu­deš mať nie­len te­nisky od sódy, ale aj po­nožky.

Zjem­nené cho­didlá o 3,2,1…

Ne­vieš, ako sa zba­viť zhrub­nu­tej kože na no­hách? Tak tomu je dávno ko­niec! Pre­tože aj s týmto si zá­zračná ku­chyn­ská po­môcka po­radí. Všetko, čo mu­síš uro­biť, je, že vez­meš la­vór, na­le­ješ doň teplú vodu a 3 ly­žičky sódy. Na­mo­číš no­žičky a ne­cháš vsiak­nuť.

zdroj: pe­xels.com

Chlad­nička bez zá­pa­chu

Ak ne­cháš v chlad­ničke jedlo o niečo dl­h­šie, už ho je cí­tiť. Nie­kedy viac, nie­kedy me­nej. Tak či onak by sme boli naj­rad­šej keby naša chlad­nička vo­ňala ako náš naj­lepší par­fum. Nej­dem ti ká­zať, aby si vy­práz­dnila chlad­ničku a celú ju vy­umý­vala. Len vlož hrn­ček plný sódy do chlad­ničky. Tá ab­sor­buje ne­prí­jemný zá­pach a ty mô­žeš žiť spo­kojný ži­vot ďa­lej.

Ko­niec pá­li­vému po­citu v ža­lúdku

Toto je snáď naj­zná­mej­šia po­môcka. Už nie­ktoré ba­bičky po­u­ží­vali túto vy­chy­távku na pá­livý ža­lú­dok res­pek­tíve na pá­le­nie záhy. Ly­žička sódy, ktorú za­pi­ješ vo­dou uhasí aj ten naj­viac ho­riaci ža­lú­dok v okolí.

Čis­tič šper­kov

Máš po­cit, že tvoje strie­borné ná­uš­nice strá­cajú ten lesk, čo mali na za­čiatku? Ne­zú­faj. Zmie­šaj sódu s vo­dou v po­mere 3:1. Touto kú­zel­nou vo­dič­kou vy­čis­tíš svoje šperky tak, že budú vy­ze­rať ako nové.

zdroj: www.pe­xels.com

Biele zuby na po­čka­nie

Presne tak! Ako aj na ob­le­če­nie či šperky mô­žeš sódu po­u­žiť aj na zuby. Zmie­šaš len cit­ró­novú šťavu so só­dou bi­kar­bó­nou a je to! Av­šak veľký PO­ZOR by si si mala dá­vať ak máš prob­lémy so sk­lo­vi­nou, pre­tože ti to môže zúbky pekne po­ni­čiť.

Uva­rené stru­ko­viný 3-krát rých­lej­šie

Ak va­ríš, tak vieš, že fa­zuľa, šo­šo­vica či cí­cer sa varí ne­sku­točne dlho. Máme pre teba však rie­še­nie, ak by si chcela tento po­krm uva­riť rých­lej­šie. Ve­čer pred va­re­ním ich nie­len na­moč do vody, ale pri­daj k nim sódu bi­kar­bónu, aby zmäkli.

Komentáre