Chcem ísť s te­bou na rande, ale nech­cem  byť je­diná, ktorá bude za­čí­nať roz­ho­vory. Nech­cem byť je­diná, ktorá sa ti bude ozý­vať a pí­sať správy ako prvá. Nech­cem byť tá, ktorá bude plá­no­vať stret­nu­tia cez ví­kend a cí­tiť sa, akoby som ťa ob­ťa­žo­vala.

Už ťa viac nech­cem na­há­ňať, lebo po dl­hej dobe som sa na­učila, že láska, ktorú mu­síme na­há­ňať a do­ža­do­vať sa jej, to nie je láska. Ne­bu­dem sa viac po­ze­rať na tmavý disp­lej môjho mo­bilu s tým, či mi na­pí­šeš ese­mesku. Ne­bu­dem oča­ká­vať to, že vy­lie­čiš moje zlo­mené srdce, ktoré nie­kto po­šlia­pal.

Viem čo bude te­raz. Dáš mi po­cit, aby som sa cí­tila tak, že ťa zau­jí­mam. Dáš mi po­cit, že mô­žem byť s te­bou šťastná. Lenže … ne­stačí po­cit.

Ne­mô­žem ďa­lej oča­ká­vať, že sa nie­kedy stret­neme a pôj­deme na kávu, keď mi je jasné, že ni­kdy ne­bu­deme pár. Ni­kdy ne­bu­deme nič viac ako len pria­te­lia.

Pria­te­lia, ktorí me­dzi se­bou flir­tujú. Pria­te­lia, kto­rým fun­guje ché­mia. Pria­te­lia, ktorí sa na­vzá­jom ne­uve­ri­teľne pri­ťa­hujú. Ale stále bu­deme len pria­te­lia.

Zdroj: tum­blr.com

Mám ťa rada, na­ozaj veľmi a chý­baš mi. No v ozý­vaní, vo­laní a plá­no­vaní stret­nutí ne­mô­žem mať ini­cia­tívu len ja. Ne­mô­žem ťa stále na­há­ňať. Viem, že to ni­kam ne­ve­die a že od teba ne­dos­ta­nem to čo chcem.

To, čo chcem je sku­točný vzťah. Vzťah, ktorý nie je jed­no­stranný. Aj keď sa s te­bou chcem stret­núť, ne­zní­žim svoju hod­notu na to, aby som sa ti stále vnu­co­vala. Ne­bu­dem pri­jí­mať me­nej, ako si za­slú­žim, pre­tože moje po­city sú také, že by si mal od­ísť.

Zdroj: pe­xels.com

Bude pre mňa ťažké ig­no­ro­vať tvoju exis­ten­ciu. Bu­dem pre mňa po­tom ťažké ig­no­ro­vať tvoje správy. Bude pre mňa ťažké zo­stať ti­cho na­miesto toho aby som ti za­vo­lala. Bu­dem mu­sieť odo­lať stret­nu­tiu s te­bou alebo dl­hým roz­ho­vo­rom s ran­nou ká­vou v ruke.

Bude ťažké vy­ma­zať ťa z môjho ži­vota.

No za­slú­žim si viac ako len jed­no­strannú lásku.

Aj keď ťa mám rada, chcem ťa po­čuť, chcem sa s te­bou stret­núť, ne­mô­žem ťa ďa­lej pre­na­sle­do­vať.

Mu­síme sa roz­lú­čiť.

In­špi­rá­cia: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre