Čo zna­mená v dneš­nej spo­loč­nosti byť že­nou? Alebo skôr, čo zna­mená žena pre dnešnú spo­loč­nosť? Ho­vo­ria nám, ako máme vy­ze­rať. Čo sa nosí. Máme sú­pe­riť s mužmi a bo­jo­vať za svoje práva. Máme byť fe­mi­nis­t­kami, ka­rie­ris­t­kami, no­siť no­ha­vice a mať hlavné slovo. Učia nás lin­ko­vať vlastný ži­vot. Byť tvr­dými, tvr­d­šími ako sú sa­motní muži.

Viete, čo je na žene najk­raj­šie? Žen­skosť. Presne to, čo sa po­maly vy­tráca.  

Stocksy_txp26e80384ga2100_Small_613904foto: eli­te­daily.com

Nech­cem byť sú­čas­ťou nie­čoho, kde si ne­chá­vame dik­to­vať, čo sa nosí. Kde nie­ktoré módne kúsky pre­sa­hujú všetky hra­nice vkusu. Ženy v nich vy­ze­rajú lacno, ale byť „IN“ zna­mená pre ne viac, ako si vá­žiť samú seba. Móda je v dneš­nej dobe oveľa slo­bod­nej­šia, takže ne­treba sa sna­žiť za každú cenu dr­žať krok. Často je to iba snaha upú­tať muž­skú po­zor­nosť. Aj na úkor vlast­nej hr­dosti. Ako po­ve­dala Ni­cole Kid­man, veľa diev­čat si mylne myslí, že byť nahá zna­mená byť sexy.

Nech­cem byť sú­čas­ťou spo­loč­nosti, kde sú ženy viac po­u­ží­vané ako mi­lo­vané. Kde žen­ské telo je dô­le­ži­tej­šie ako čo­koľ­vek iné, čo tvorí jej osob­nosť. Akoby bola to­va­rom či ve­cou. Mnohé sa do­slova po­nú­kajú. Skáču mu­žom do po­stele v ná­deji, že to s nimi mys­lia vážne. Ale cesta k láske ne­ve­die cez po­steľ. Muž zájde tak ďa­leko, ako mu žena sama do­volí. Uspo­ko­jo­vať všetky muž­ské túžby by ne­malo byť mé­tou žiad­nej ženy. Každá má právo byť mi­lo­vaná a nie po­u­ží­vaná.

26389129333_62f60d4d65_ofoto: thought­ca­ta­log.com

Vraj máme sú­pe­riť s mužmi. Vy­rov­nať sa im. Pri­tom je také skvelé, ak nám nie­kto ot­vorí dvere, po­môže s ťaž­kým kuf­rom, ná­ku­pom či opra­vou auta. Ak môže byť muž gen­tle­man a hlavne ak môže byť pri nás mu­žom. Ne­za­mie­ňajme naše roly v ži­vote len preto, že nie­kto to za­čal po­va­žo­vať za nor­málne. Žena nech je že­nou a muž nech je mu­žom. Ako po­ve­dal je­den múdry člo­vek, žena ne­rovná sa muž a muž ne­rovná sa žena. Žena rovná sa muž, čo do dôs­toj­nosti, ale čo do fun­kcie, muž je hlava a žena srdce. Máme sa do­pĺňať a nie spolu sú­pe­riť.

A young couple gazing into each other's eyes on the beach

foto: thought­ca­ta­log.com

Že­nám na­ho­vá­rajú, aby sa sna­žili byť do­ko­na­lými. Ale čo je to tá do­ko­na­losť? Ni­kto ju ne­vie ani len de­fi­no­vať, pre­tože to, čo je pre jed­ného do­ko­nalé pre dru­hého to s roz­hod­nos­ťou také ne­bude. Ak je ob­raz ženy, ktorý ti je po­nú­kaný v roz­pore s tvo­jou pred­sta­vou o tom, ako by mala žena vy­ze­rať, nie si po­vinná to ak­cep­to­vať. V dneš­nom svete máme ne­ko­nečne veľa mož­ností. A vždy máme na vý­ber. Ne­mu­síme byť sú­čas­ťou stá­do­vi­tého efektu. Každý má slo­bodnú vôľu a právo byť tým, kým chce. Naj­lep­šie urobí každá jedna, ak bude sama se­bou. Niet nad pri­ro­dze­nosť. Ne­mu­síme sa na nič hrať a ani ni­komu nič do­ka­zo­vať.

Byť sám se­bou je ume­ním v ži­vote. Zna­mená to, že ná­zory iných ne­majú na teba vplyv. Ži­ješ tak, ako žiť chceš bez ohľadu na to, čo si o tom mys­lia os­tatní. Ak to, čomu ve­ríš stojí za to, ná­zory iných sú ne­pod­statné. Vieš čo je ma­xi­málna slo­boda? Ak ti je jedno, kto si čo myslí.

Som rada, že mô­žem byť že­nou. Som vďačná aj za to, že exis­tujú muži…

foto: eli­te­daily.com

Komentáre