Apoň po­kiaľ ide o fa­ce­book, vieš to zis­tiť skoro hneď, ak jeho správy za­čí­najú: „Ahoj, čo ro­bíš dnes ve­čer?“ alebo ak je je­de­násť ho­dín ve­čer a na­píše ti: „Mô­žem prísť?“

Av­šak nie všetci muži sú takí, že ich vieme do­predu od­had­núť. A ta­kých, kto­rých je ťažko od­had­núť, no tak ta­kých stret­neš ešte veľa.

Takže tu je 11 zna­kov toho, že ťa len vy­užíva a má ťa len na sex: 

Často ti roz­dáva kom­pli­menty – kom­pli­menty sú krásne, áno, ale zvy­čajne ich ho­vo­ria muži, ak niečo od teba oča­ká­vajú.

Často ti v bare platí veľa drin­kov s al­ko­ho­lom – to je jasné, chce ťa opiť a chce, aby si bola v uvoľ­ne­nej po­zí­cii, nech ti je všetko jedno.

Píše ti ese­mesky len vtedy, keď sa nudí – do­sta­neš ob­čas správu a tá ti vy­čarí úsmev na tvíri, no zdá sa ti, že ich po­siela len vtedy, keď sa nudí, pre­tože ni­kdy ino­kedy ho ne­mô­žeš za­sti­hnúť on­line.

Volá ti len v noci – zvy­čajne je to me­dzi 23:00 až 03:00. Leží v po­steli a roz­mýšľa, ako ťa veľmi chce, nie je v tom nič viac.

Vy­hýba sa tvo­jej ro­dine – zo za­čiatku to bolo o tom, že sa ešte veľmi ne­poz­náte, no ak sa vy­hýba stret­nu­tiu s nimi aj po pol roku, vieš že je niečo zle.

Ni­kdy nechce ísť s tvo­jimi pria­teľmi von – tvoji pria­te­lia na neho pô­so­bia rov­nako, ako tvoja ro­dina.

Po­siela ti váš­nivé ob­rázky – ni­kdy nie fotku toho, čo robí alebo kde je, vždy ide o fotku s ná­dy­chom ero­tiky.

Je na­hne­vaný, keď to za­vo­láš von, ale ne­vys­píš sa s ním – pre­tože ak to za­vo­láš na po­ze­ra­nie filmu, vždy si zo se­bou zo­be­rie vrecko kon­dó­mov, no ak idete von, nechce ísť, pre­tože vie, že nič ne­bude.

Ni­kdy sa s te­bou ne­ob­javí na ve­rej­nosti – nechce ešte nič zve­rej­ňo­vať, pre­tože to by bola moc veľká zod­po­ved­nosť.

Jeho dar­čeky sú vždy „se­xu­álne hračky“ – ni­kdy od neho ne­dos­ta­neš čo­ko­ládu alebo niečo ro­man­tické.

Vaše bý­va­nie je pre neho len po­jem spálňa – nemá rád, keď spolu mu­síte bý­vať ako par­tneri, naj­viac času chce trá­viť v spálni.

Zdroj: https://www.the­talko.com

Komentáre