Keď Hanke a Jo­ze­fovi Slo­ven­sko ne­stačí, vy­padnú po­kojne aj na 4 me­siace do zá­kutí sveta, o kto­rých ste možno ani ne­po­čuli. Ne­za­bú­dajú všetky svoje cesty do­ku­men­to­vať na so­ciál­nych sie­ťach a vlast­nom webe, pri­čom low cost je ich ob­ľú­bené slovo.

Nav­ští­vili tak­mer každý kon­ti­nent, no náj­deš u nich aj in­špi­rá­ciu na vý­lety na Slo­ven­sku a oko­lia. Sú stále na ces­tách a Slo­ven­sko ne­tr­pez­livo čaká na každý ich prís­pe­vok na fa­ce­bo­oku či ins­ta­grame. Dnes vedú ľudí k ces­tám za hra­nice Slo­ven­ska a majú pre nich aj tipy a triky ako čo naj­viac ušet­riť a pri tom čo naj­viac vi­dieť a za­žiť. O tie naj­lac­nej­šie a naj­vý­hod­nej­šie le­tenky sa vždy po­de­lia so svo­jimi fa­nú­šikmi na svo­jom webe www.ces­tu­je­me­spolu.com.

No na za­čiatku to vy­ze­ralo úplne inak. ,,Keď sme sa vo feb­ru­ári roku 2016 vy­dá­vali na našu štvor­me­sačnú cestu po svete, bol náš blog pre nás skôr na­šim osob­ným den­níč­kom, ku kto­rému sa aj dnes veľmi radi vra­ciame. Miesto, na kto­rom si mô­žeme pri­po­me­núť úsmevné chvíle a na chvíľu sa pre­niesť späť na dané miesto. O to viac nás teší, že naše skú­se­nosti z ces­to­va­nia sú zá­ro­veň in­špi­rá­ciu pre de­sať­ti­síce ďal­ších ľudí. A to je aj na­šim cie­ľom – zdie­ľať skú­se­nosti a in­špi­ro­vať ľudí k ces­to­va­niu, ktoré je dnes do­stup­nej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým,“ vy­jad­rili sa.

Dnes ich sle­duje tak­mer 40 000 ľudí a čísla den­no­denne na­ras­tajú. ,,Ak by nám nie­kto po­ve­dal, že za me­nej ako dva roky po na­šej pr­vej väč­šej ceste nás bude sle­do­vať 40 000 ľudí, iba by sme sa skromne po­us­miali, lebo náš pô­vodný cieľ bol do­stať sa as­poň na ti­sícku,“ pre­zra­dili prvé plány.

Cesta okolo sveta

Hanka a Jožko sa v roku 2015 roz­hodli pre­ces­to­vať svet. Obaja sa po­pi­sujú ako dvaja oby­čajní ľu­dia, ktorí majú do­vo­lenky toľko, ako aj my os­tatní.

,,Sna­žíme sa vy­uží­vať všetky mož­nosti na ces­to­va­nie, ktoré máme – pre­dĺžené ví­kendy, sviatky, do­vo­lenky. Obi­dvaja sme bežne za­mest­naní ľu­dia, takže ne­máme ni­jak ex­tra viac času na­vyše, ako kto­koľ­vek iný,“ pri­znali.

V roku 2016 sa im po­da­rilo spl­niť si sen ísť na cestu, ktorá trvala 4 me­siace. Nav­ští­vili 12 kra­jín a pre­šli 20 000 ki­lo­met­rov. .

Aj tak ušet­ria

Vy­zra­dili, na kto­rom vý­davku sa dá čo naj­viac ušet­riť: ,,Za nás je to po­merne jasné – ubytko a strava. Cenu le­te­niek si dnes vie každý po­merne ľahko po­rov­nať, Slo­váci sú čo­raz skú­se­nejší vo vy­hľa­dá­vaní lac­ných le­te­niek. Cena lo­kál­nej do­pravy je často po­lož­kou, o kto­rej sa veľmi nedá dis­ku­to­vať (sa­moz­rejme, zá­leží kra­jina od kra­jiny). Ale také uby­to­va­nie viete nájsť prie­merne v cene od 10 eur na osobu na noc až po stovky eur za osobu za noc. Sa­moz­rejme zá­leží od oča­ká­vaní, my uby­to­va­nie be­rieme často ako spô­sob, kde zlo­žiť hlavu a pri­pra­viť sa na ďal­šie zá­žitky. Ale tiež si radi aj kom­for­tne od­dých­neme. Často sa dajú vy­užiť nočné spoje (vlaky, lode, au­to­busy) a ušet­riť tak na pre­no­co­vaní. A strava je druhá po­ložka, na kto­rej sa dá veľmi veľa ušet­riť – my radi vy­hľa­dá­vame do­máci stre­et­food mimo hlav­ných ciest a ulíc. Tam, kde sa zdr­žuje veľa tu­ris­tov, bude prav­de­po­dobne drah­šie a nie ne­vy­hnutne kva­lit­nej­šie. Ak sa však za­tú­late do lo­kál­nych uli­čiek, ob­ja­víte často miesta, kde sa zdr­žujú do­máci – a tam, kde je veľa do­má­cich, je aj dobré jedlo.“

Do­vo­lenka tro­cha inak

Ne­náj­dete u nich all inc­lu­sive do­vo­lenky a ty­pické do­vo­len­kové des­ti­ná­cie, ktoré sú pre Slo­vá­kov ty­pické. No do­mov je do­mov a ten by mal každý po­znať naj­lep­šie.
,,Slo­ven­sko je úžasná kra­jina – máme tu toľko roz­ma­ni­tostí na tak geo­gra­ficky ma­lej plo­che, čo je vy­ni­ka­júce. Cu­dzin­com aj do­má­cim by sme od­po­ru­čili vy­dať sa mimo kla­sic­kých des­ti­ná­cií a ciest,“ po­ra­dili.

Pre­ces­to­vali aj Slo­ven­sko

Svet síce vi­deli tak­mer celý, no ne­za­budli ani na rodnú vlasť, Slo­ven­sko. Za 30 dní pre­šli 111 slo­ven­ských miest, celú ich cestu si mô­žeš tak isto po­zrieť na ich webe a to práve tu.

A čo po­ra­dili, keď sme sa spý­tali na cestu po Slo­ven­sku?

,,Vy­ti­po­vali sme stovku na­ozaj ne­tra­dič­ných miest, o kto­rých možno ani mnoho Slo­vá­kov ne­tuší. Ve­deli ste napr., že na Slo­ven­sku máme ka­menný vo­do­pád, skalné obyd­lia, na­po­do­be­ninu so­chy Krista z Rio de Ja­ne­ira od­kiaľ je nád­herný vý­hľad na Orav­skú prieh­radu? A to je len za­čia­tok 🙂 Do­má­cim, hlavne te­raz ape­lu­jeme na nás “zá­pad­nia­rov” by sme od­po­ru­čili spra­viť si vý­let na vý­chod… Znie to ba­nálne, ale sami po­známe toľko ľudí z nášho oko­lia, ktorí po­ces­to­vali rôzne kúty zeme od Parn­dorfu po Phu­ket, ale ne­boli v Ko­ši­ciach, Bar­de­jove, či do­konca ani nie v Tren­číne (pozn. vieme že Tren­čín nie je vý­chod :)“

Tes­to­va­nie a na­ta­ca­nie vi­dei po­cas zjazdu na De­ath road 🙂 #ces­tu­je­me­spolu #360fly #la­paz #bo­li­via #de­ath­road

A post sha­red by ces­tu­je­me­spolu (@ces­tu­je­me­spolu) on

Plá­no­vať či ne­plá­no­vať?

Je­den deň sú doma a už na druhý deň sú na dru­hom konči ze­me­gule. Podľa ich vý­po­vede sa však zdá, že nie je všetko tak ako sa zdá: ,,Miesta a mestá si vy­be­rieme vo­pred, keď vieme, že je vy­soká se­zóna, tak aj uby­to­va­nie rie­šime vo­pred. Nie­kedy sa nám ale stane, ako na­prí­klad te­raz, keď ces­tu­jeme na Azor­ské os­trovy, že vieme kde bu­deme prvé tri dni, ale plán na zvy­šok vý­letu bude spon­tánny podľa ná­lady a ener­gie. Čiže kos­tra vý­letu je viac me­nej jasná a zvyš­kom sa ne­cháme radi prek­va­piť. Aj vý­ber des­ti­ná­cie je však často spon­tánny, až prek­va­pivý 🙂 Zba­dáme vý­hodnú le­tenku, rýchlo si za­vo­láme, či ku­pu­jeme alebo nie… A keď máme po­cit, že to zvlád­neme zme­ne­žo­vať, hlavne čo sa do­vo­lenky a fi­nan­cií týka, tak si dáme rýchlu info “ku­pujme” a nie­kto z nás už le­tenku bo­okne.“

Zo­stanú na Slo­ven­sku?

Pre­šli In­diu, USA, Ne­pál, Thaj­sko, Ar­gen­tínu, Bra­zí­liu a mnoho iných. Pre­zra­dili však aj plány o ich spo­loč­nom ži­vote: ,,Možno to bude znieť ako klišé, ale ho­vorí sa, že nie je dô­le­žité kde si, ale s kým si. A ve­ríme, že pre nás to platí dvoj­ná­sobne 🙂 Ak by sme si však mali vy­brať ne­jakú inú kra­jinu na ži­vot, vy­be­rali by sme tak, aby tam ne­chý­bali pláže, bolo dl­h­šie ob­do­bie cez rok teplo a bolo to na skok do­mov. Hanka má kon­krétne vy­hliad­nuté Ta­lian­sko a Špa­niel­sko, sú to kra­jiny, ktoré sú pre ňu po­ci­tovo dru­hým do­mo­vom. Tu na Slo­ven­sku však máme ro­dinu, pria­te­ľov a všetky tie drob­nosti, na kto­rých sme celý ži­vot pra­co­vali. A inak je Slo­ven­sko skvelé miesto na ži­vot, až na pár drob­ností.“

#ces­tu­je­me­spolu nas stav kon­com roka 2015, ok­rem Por­tu­gal­ska je to vcelku fajn 🙂

A post sha­red by ces­tu­je­me­spolu (@ces­tu­je­me­spolu) on

Ak­tu­álne sa na­chá­dzala dvo­j­ica v Por­tu­gal­sku, od­kiaľ pri­dá­vajú množ­stvo zau­jí­ma­vých zá­be­rov a zá­žit­kov. Ak Hanku a Jožka ne­poz­náte, ur­čite nav­štívte ich so­ciálne siete a najmä web, kde náj­dete kom­pletný zo­znam nav­ští­ve­ných kra­jín po svete. Zdie­ľajú všetko, nie­len cesty, ale aj príp­ravu pred ces­tou, ktorá môže za­hŕňať na­prí­klad ba­le­nie lie­kov, ktoré sú podľa nich ne­vy­hnutné na dl­h­šie cesty.

Ďa­ku­jeme Hanke a Jož­kovi za roz­ho­vor a pra­jeme im ešte veľa šťast­ných ki­lo­met­rov!

#theg­re­at­wall #china en­jo­y­ing the view #ba­da­ling #ces­tu­je­me­spolu

A post sha­red by ces­tu­je­me­spolu (@ces­tu­je­me­spolu) on

Komentáre