Nech už krá­čaš akým­koľ­vek sme­rom, uve­dom si, že do­siah­nuť vr­chol nie je to naj­dô­le­ži­tej­šie. To, čo je pod­statné, náj­deš na svo­jej ceste. Sú to tvoje zly­ha­nia a chyby, ktoré ťa for­mujú a na­sme­rujú ťa lep­ším sme­rom. Tvoja osob­nosť sa mení na zá­klade pre­ži­tých skú­se­ností. Všetky tie pády ti po­sky­tujú po­hľad z inej per­spek­tívny. Iný, aký si mal do­te­raz. Možno si na ceste za svo­jimi snami. Ve­rím, že každý máme svoje sny, ktoré si raz chceme spl­niť.

Na­miesto toho, aby si sa len sú­stre­dil na to, kedy to už ko­nečne do­siah­neš, za­čni si uží­vať tú cestu. Uve­do­mo­vať si, aký vzácny pre teba je každý je­den krok. Každá tvoja ná­maha a úsi­lie. Nie­kedy stačí, ak ro­bíš to, čo mi­lu­ješ. Ne­pot­re­bu­ješ k tomu di­vá­kov. Ani uzna­nie oko­lia. Stačí, ak to ro­bíš zo srdca a s lás­kou. Ve­nuj sa tomu, čo máš rád a nie tomu, čo ti ide. Tvoja prí­le­ži­tosť si ťa za­volá sama. Za­tiaľ si tré­nu­ješ svoju tr­pez­li­vosť. Mnohí ľu­dia sú veľmi ne­tr­pez­liví. Ak sa ich že­la­nie ne­vy­plní na po­čka­nie, vzdajú sa ho a hľa­dajú si nové. Za­bú­dajú, že tie najk­raj­šie sny sa dajú do­siah­nuť len s veľ­kou vy­trva­los­ťou a tr­pez­li­vos­ťou.

Stocksy_txpdebfebfbCtf000_Small_585405foto: eli­te­daily.com

Aj na­priek všet­kým pred­chá­dza­jú­cim zne­po­ko­je­nia a sta­ros­tiam, či ne­ús­pe­chom, ni­kdy ne­strá­caj vieru v sa­mého seba. Mu­síš zví­ťa­ziť nad vnú­tor­nou blo­ká­dou, ktorá spô­so­buje po­rážku.      

Ver, že nič v ži­vote nie je otáz­kou šťas­tia ani ná­hody. Ono to tak má jed­no­du­cho byť. Možno s tým te­raz ne­sú­hla­síš, ale ča­som si uve­do­míš, že to bola pre teba lep­šia voľba, ako tá, ktorú si pô­vodne vy­bral.

Nauč sa o svo­jich veľ­kých cie­ľoch ml­čať. Ne­roz­prá­vaj sa s dru­hými o tom, čo chceš do­siah­nuť. Iba ak by sa pre ne nadchli. Dobre si ro­zmysli, komu sa zdô­ve­ríš. Vy­be­raj si vý­lučne po­zi­tívne zmýš­ľa­jú­cich ľudí, pre­tože po­tre­bu­ješ nie­koho, kto pod­porí tvoju od­vahu, silu, roz­hod­nosť a fan­tá­ziu. Ak máš ciele, za ktoré sa oplatí bo­jo­vať s čest­ným srd­com, vtedy do­ká­žeš žiť z vnú­tor­nej sily.
24967276015_e1bee1997c_kfoto: thought­ca­ta­log.com

Hlavne si ne­rob zo svo­jich že­laní ne­jakú modlu. Ne­za­budni žiť a uží­vať si ži­vot so všet­kým, čo príde. Ne­pres­tá­vaj na sebe pra­co­vať. Ne­za­bú­daj, že ži­vot nie je len o tebe a tvo­jich snoch. Je to o ľu­ďoch. Ne­za­bú­dajme na tých, ktorí pri nás stoja.

 

 

foto: eli­te­daily.com

Komentáre