Po­ve­dzme si úp­rimne, koľ­ko­krát si sa na seba po­zrela do zrkadla a po­ve­dala si ne­li­cho­tivé slová na od­raz v ňom?  Ne­bolo by to jed­no­ci­ferné, možno ani dvoj­ci­ferné číslo. Na­priek tejto cifre, nech je aká­koľ­vek, by si si mala vá­žiť samú seba. Na­priek tomu, že je cesta k se­ba­láske kľu­katá stojí za to. Predsa si je­diný člo­vek, s kto­rým ži­ješ celý ži­vot.

Od­pusť svojmu sta­rému ja

Ne­do­voľte aby ti staré chyby a zlé roz­hod­nu­tia za­bra­ňo­vali za­čať od­znovu. Tvoje mi­nulé ja nemá nič spo­ločné s tým sú­čas­ným, žije len v tvo­jej hlave. Preto by si mu mala po­ve­dať: „Pre­páč a zbo­hom!“

Váž si seba aj svoj čas

Jedno z naj­väč­ších ta­jom­stiev se­ba­lásky je uve­do­miť si nie­len cenu svojho času, ale aj svo­jej osoby. Mi­luj seba a svoj čas na­toľko, že si sama bu­deš roz­ho­do­vať o tom s kým ho strá­viš. Vô­bec nie je se­becké po­ve­dať NIE, ak to cí­tiš. Pre­tože to najv­zác­nej­šie, čo mô­žeš po­skyt­núť dru­hému, ale aj sama sebe, je čas, ktorý ti ni­kto ne­vráti.

View this post on Ins­ta­gram

self­love. ach ženy mé, mějte se a rády.

A post sha­red by hand­poke tat­toos (@du­hovka.ink) on

Oceň svoje úspe­chy

Je sku­točne jed­no­du­ché ob­di­vo­vať iných, ob­zvlášť dnes, keď všetko, čo vi­díme na so­ciál­nych sie­ťach je do­ko­nalý ži­vot. Ako ho­vorí staré známe prí­slo­vie: „Nie je všetko zlato, čo sa blyští.“ Máme ten­den­ciu pod­hod­no­co­vať naše ži­voty oproti os­tat­ným, preto by si si mala vy­tvo­riť zá­pis­ník, do kto­rého si bu­deš vpi­so­vať svoje úspe­chy, nech sú ako­koľ­vek malé. Po­stupne si do­ká­žeš vší­mať svoj vlastný ži­vot a me­nej vní­mať ži­voty iných.

Na­miesto na­dá­vok sa po­chváľ

Cesta k se­ba­láske je aj o tom ako sa k sebe každý deň sprá­vaš. Vy­meň ne­ga­tívne afir­má­cie za tie po­zi­tívne. Pre­tože zlé myš­lienky o sebe pre­hlu­šia tie po­zi­tívne a je­diné čo ti pri­nesú je zní­žená se­ba­úcta. Na­priek tomu sa po­snaž zvý­šiť  se­ba­ve­do­mie pro­stred­níc­tvom toho, že sa za­čneme chvá­liť za ma­lič­kosti.

View this post on Ins­ta­gram

Mi­luju ♥️ @but_first_draw

A post sha­red by (sebe)láska✨ (@self­love_cz) on

Buď vďačná

As­poň raz za deň si pri­po­meň za čo ďa­ku­ješ a čo ťa robí šťast­nou deň čo deň. Po­môže to za­hnať ne­ga­tívne myš­lienky a zdvihne ti to ná­ladu.

Ob­klo­puj sa šťast­nými, mi­lu­jú­cimi a pod­po­ru­jú­cimi ľuďmi

Je veľmi in­di­vi­du­álne prečo sa ne­cí­tiš dobre v prí­tom­nosti iných. Nie­kedy jed­no­du­cho nez­die­ľate rov­naké po­stoje a ná­zory. Preto ne­treba in­ves­to­vať ener­giu a čas do ľudí, pri kto­rých ne­mô­žeš byť sama se­bou alebo pri kto­rých sa cí­tiš zle. Tak­tiež mô­žeš sle­do­vať rôzne blogy, vlogy či ins­ta­gra­mové pro­fily ako na­prí­klad Mar­kétu Fran­kovúself­love_cz, ktoré ťa môžu po­su­núť as­poň o krok vpred.

 

View this post on Ins­ta­gram

Ahoj, už dlouho jsem sem chtěla na­psat, ale až teď jsem se k tomu od­hod­lala. Když jsem byla na zá­kladce, ne­ře­šila jsem jak vy­pa­dám. Ni­kdo mi na moji po­stavu nic ne­řekl a já tak byla spo­ko­jená. To se změnilo při pře­stupu na gympl. Už v září jsem če­lila prv­ním na­ráž­kámi typu: "S ní na loď ne­půjdu, nechci se po­to­pit.", "Jsi tlustá kráva, ni­kdo s te­bou nechce nic mít." apod. Po­stupně jsem si zvy­kala, že se den ne­obejde bez toho, aby mi někdo ne­vmetl do ob­li­čeje, jak jsem ošklivá, hloupá a tlustá. Asi v lis­to­padu už jsem to prostě ne­vy­dr­žela a vzala poprvé do ruky ži­letku. Řekla jsem si, že když to někomu po­máhá, proč by to ne­po­mohlo mně. Po­mohlo, ale jen na chvíli. Pak jsem na tom zase byla špatně. Ruce jsem si za­čala za­krý­vat dlou­hými ru­kávy, ale po­směšky a urážky na moji osobu při­chá­zely dál. Roz­hodla jsem se zhub­nout. Denně jsem cvi­čila a dr­žela "dietu". Slovo dieta jsem si jen na­mlou­vala, abych si ne­přiz­nala, že mám prob­lém. Já to­tiž té­měř vůbec ne­jedla. A to, co jsem snědla, jsem okam­žitě vy­zv­ra­cela. Za dva dny jsem takhle zbubla 4 kila a v tu chvíli jsem si uvědo­mila, že je něco špatně. Svěřila jsem se ka­ma­rádce a tam mi po­mohla se z toho ví­ce­méňe do­stat. Po­řád ne­jím tak, ajk bych měla, ale je to mno­hem lepší. Sa­mo­zřejmě, že urážky a po­směšky ne­zmi­zely, ale už si z nich to­lik ne­dělám. Jis­těže to není pří­jemné, ale ne­ub­li­žuji si kvůli tomu. Sna­žím se mít sama sebe ráda. A co tímhle vším chci říct? Že i když máte ko­lem sebe lidi, kteří vás urá­žejí a ničí vám ži­vot, ne­stojí vám za to. Ne­stojí vám za prob­re­čené noci a jizvy do konce ži­vota. Snažte se mít rády. Není to lehké, ale musí to jít. Co­pak vám JE­JICH urážky stojí za ni­čení VA­ŠEHO těla? Ne­smysl. Zkuste jako já na­jít tu lásku k sobě.❤️❤️❤️❤️

A post sha­red by (sebe)láska✨ (@self­love_cz) on

Sta­raj sa o seba 

Ve­rím, že v tebe za­ne­chá po­hyb, viac zdra­vého jedla a 6-8 ho­dín spánku lepší po­cit zo sa­mej seba. Čím viac si uve­do­mu­ješ, ako sa k sebe sprá­vaš, tým me­nej sa bu­deš chcieť vrá­tiť do mi­nu­losti. Cesta k se­ba­láske je aj o roz­maz­ná­vaní sa! Po spr­che si na­tri po­kožku kré­mom alebo choď na ma­ni­kúru. To všetko vy­siela sig­nály: „Mi­lu­jem svoje telo a sta­rám sa oň.“ 

Komentáre