Ako sa cí­tiš na rande s tvo­jím po­ten­ci­onál­nym pria­te­ľom?

Cí­tiš sa za­mi­lo­va­nie alebo ner­vózne?

Chys­táš sa na rande s tvo­jim možno „bu­dú­cim“. Do po­sled­nej bodky si  plá­nu­ješ  čo si ob­le­čieš, ako sa uče­šeš, akú farbu rúžu zvo­líš, a ktoré to­pánky budú tie pravé. Roz­mýš­ľaš nad tým aké témy nač­neš a v bru­chu cí­tiš tro­cha ner­vo­zity. Ta­kýto po­stoj je cel­kom nor­málny. Čo sa týka pr­vých stret­nutí. Každý chce na toho dru­hého za­pô­so­biť v tom naj­lep­šom svetle. Prob­lém však na­stáva, keď sa aj po ur­či­tom čase cí­tiš v jeho prí­tom­nosti ne­isto. V resp. máš po­cit, že sa mu­síš pre­hnane ovlá­dať a ne­do­ká­žeš byť ta­kou, aká v sku­toč­nosti si.

 

Tvoj par­tner MUSÍ byť člo­ve­kom, pri kto­rom sa do­ká­žeš uvoľ­niť. Mu­síš ve­dieť, že aj keď mu možno ne­prez­ra­díš úplne všetko, ne­mô­žeš mať stres z toho, že vy­jad­ríš svoj ná­zor. Nedá sa ne­us­tále hrať na nie­koho, kým nie si. Po­kiaľ sa bu­deš pre­hnane se­ba­o­vlá­dať, vzťah na­do­budne úplne iný zmy­sel aký má mať. A ten by ti mal v pr­vom rade pri­ná­šať po­city ra­dosti a bez­pe­čia.

Emo­ci­onálna in­to­xi­ká­cia: čo je škod­livé a čo na­opak zdravé?

Takže ešte raz sa za­mysli. Vzru­šuje ťa pred­stava na­sle­du­jú­ceho stret­nu­tia s da­ným člo­vek, pri­čom sa cí­tiš aj tro­chu ner­vózne?

Je to vô­bec dobré? Nie ne­vy­hnutne. Tvoj en­tu­ziaz­mus ne­za­ru­čuje re­cip­ro­citu a dĺžka oča­ká­va­nia stret­nu­tia zasa ne­za­ru­čuje, že je me­dzi vami ché­mia. „Inými slo­vami, vzru­še­nie a pred­ví­da­nie nie sú štan­dardy, na zá­klade kto­rých by ste mohli po­sú­diť zdravý vzťah.“  Dr. Wendy L Pat­rick na­pí­sala na svo­jom blogu  psy­cho­lo­gy­to­day

Ďa­lej na­pí­sala: „Zo­zna­mo­va­nie sa s nie­kým, kto vo vás vy­vo­láva po­city ne­dos­ta­toč­nosti a se­bak­ri­tiky, spô­so­buje ne­zdravý a ne­pl­no­hod­notný vzťah. Aj na­priek tomu, že možno máte ten­den­ciu k se­bak­ri­ti­zo­va­niu, exis­tujú spô­soby, ako ma­xi­ma­li­zo­vať šance na vý­ber par­tnera, pri kto­rom sa bu­dete cí­tiť dobre. Kto si vás bude vá­žiť a pod­porí vás, kto ste – nie kým by ste chceli byť. Kľú­čom je na­učiť sa roz­diel me­dzi po­bláz­ne­ním a sku­toč­ným pre­po­je­ním.“

Mo­ments like this… @mood_pas­sion • TAG YOUR LOVE ❤️

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

Prvé spo­me­nuté by na­opak v tvo­jom ži­vote mohlo spô­so­biť viac škody ako osohu. Po­bláz­ne­nie so se­bou to­tiž ne­sie ne­ga­tívne po­city ako úz­kosť, ne­is­totu či ner­vo­zitu. Je však spo­jené s väč­ším vzru­še­ním a eufó­riou. Roz­diel me­dzi po­bláz­ne­ním a pre­po­je­ním sa však ukáže ča­som aj sám. Kým oby­čajné po­bláz­ne­nie ča­som vy­pr­chá, sku­točná láska a akési pre­po­je­nie sa ča­som bude upev­ňo­vať a viesť do pl­no­hod­not­ného vzťahu.

 

Preto maj dobre na pa­mäti ako sa cí­tiš, keď si s nie­kým na rande. Či v tebe vy­vo­láva po­city ne­is­toty alebo sa cí­tiš se­ba­ve­domo a dobre. Po­cit bez­pe­čia pred­po­vedá re­la­tívnu sta­bi­litu a ko­nečný úspech.

Zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day.com

Komentáre