… a tak si mlčky do­spela k roz­hod­nu­tiu upred­nost­niť šťas­tie dru­hých pred tým svo­jím. 

Drahá, ale toto je tvoj ži­vot. Nie nie­koho iného. Len a len tvoj. Každý ho má. Má len je­den ži­vot a s tým aj  šancu na pre­ži­tie ne­sku­toč­ných mo­men­tov, na ces­to­va­nie a spoz­ná­va­nie, na lásku, na to, nájsť  niečo, čo by ho ba­vilo, Nájsť niečo, čo by ho ro­bilo šťat­ným.

Tento ži­vot si do­stala iba raz. A si to TY SAMA, ktorá sa musí roz­hod­núť, ako ho pre­žije. Ne­môžu za teba roz­ho­do­vať iní ľu­dia.

Zdroj: unsp­lash.com

Ne­môžu ťa ovpliv­ňo­vať iní ľu­dia. Ne­musí ťa zau­jí­mať, čo si o tebe druhí mys­lia a ne­mu­síš si sa im pris­pô­so­bo­vať a všetko svoje ko­na­nie im do­ne­ko­nečna vy­svet­ľo­vať.

Roz­hodni sa tak, ako to cí­tiš. Ak máš chuť zo­stať ve­čer doma a po­ze­rať film dobre, zo­staň doma. Ne­mu­síš ísť do baru s ka­ma­rátmi. Ak si chceš v tej re­štau­rá­cii ob­jed­nať vodu s cit­ró­nom, ob­jed­naj si ju, aj na­priek tomu, že tvoj par­tner si dal po­hár čer­ve­ného vína.

Ak sa chceš stra­vo­vať zdravo, za­čni. Ne­dí­vaj sa na to, že na kaž­dom rohu je fas­food. Ak to na­ozaj chceš, vy­tr­váš. Veď predsa, tak ako aj ži­vot, aj telo máme len jedno a len na tebe, ako sa o neho bu­deš sta­rať.

Ak si chceš ostri­hať vlasy, ostri­haj si ich. Ne­zá­leží na tom, že v roku 2018 bude v móde mať dlhé vlasy (pa­mä­taj, že úspešné ženy majú krátke vlasy, ako taká Coco Cha­nel alebo Ma­ri­lyn Mon­roe). 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Short Hair­cuts Tum­blr 1000 Ima­ges About Short Hair On Pin­te­rest Bob Bangs My Hair - Be­au­ti­ful Long Hairs­tyle

Zdroj: tum­blr.com

Ak chceš, zmeň prácu. Ak chceš, odíď na do­vo­lenku a od­dýchni si od tohto po­vr­ch­ného sveta.

Ak chceš, roz­hodni sa. Roz­hodni sa podľa teba, pro­sím, drahá.

Pre­tože ak nie, sta­neš sa ot­ro­kom vlast­ného od­razu v zrkadle a bu­deš ro­biť všetko pre to, aby si uro­bila šťat­ných dru­hých. Ale čo ty? Ty si ne­za­slú­žiš šťas­tie? 

Za­slú­žiš. A ako moc. 

Tak si ver. Daj na seba a od te­raz sa roz­hodni podľa seba. 

Tak, ako to cí­tiš. Tak, ako je to správne. 

Komentáre