Ro­bíš to často? Sní­vaš a ne­ko­náš. V mysli za­beh­neš ma­ra­tón, no na­ozaj ne­poh­neš ani prs­tom. Denno-denne si pre­ze­ráš fotky miest, o kto­rých tajne sní­vaš. Det­skými snami ich na­zý­vaš. Mys­líš, že ešte nie si dosť veľká ich zre­a­li­zo­vať?

Tam vonku sú nád­herné mestá nav­šte­vo­vané kráľmi, ktoré ča­kajú len na teba. Známe po ce­lom svete a pri­tom stále ukrý­vajú svoje ta­jom­stvá. Ča­kajú len na teba, kým ich od­ha­líš. Ne­boj sa vy­kro­čiť z bez­pe­čia tvojho do­mova a spoz­nať to, čo sa ti po­núka.

pe­xels.com

Pre­tože tam vonku čaká svet. Ča­kajú na teba ti­sícky miest, ktoré mu­síš vi­dieť. Tam vonku je ume­nie, ktoré po­hladí dušu, vy­volá zmä­tok a hneď nato ťa upo­kojí. Je ho ne­spo­čí­ta­teľné množ­stvo, no každé je svo­jím kús­kom je­di­nečné. Ne­bu­deš sa ho ve­dieť na­ba­žiť, presne tak, ako si to toľ­ko­krát vi­dela v sta­rých fil­moch.

girl-summer-dress-pretty

pe­xels.com

Za brá­nami tvojho bež­ného ži­vota je pre­krásna prí­roda, ktorá skrýva ti­síce je­di­neč­ných dru­hov ži­vota. Čaká, aby si ňou pre­šla práve ty. Na­čer­pala nové sily do ži­vota a vra­cala sa čas­tej­šie. Aby si po­cí­tila na vlast­nej koži to, o čom si celý ži­vot v ti­chosti sní­vala. Aby si kri­čala z pl­ného hrdla na mies­tach od­kiaľ ťa ni­kto ne­bude po­čuť, no pre­kri­číš celý svet. Práve tebe je sú­dené spoz­nať aj tie naj­vzdia­le­nej­šie zá­ku­tia sveta. Tebe je dané prejsť po kaž­duč­kom kúsku zeme.

Krása ce­lého sveta skrý­vaná tam vonku čaká len na teba. Je stvo­rená na to, aby si ju skú­mala. Te­šila sa z nej, čer­pala novú silu, žila z nej. Každý kú­sok sveta, o kto­rom si kedy sní­vala ťa čaká. Hudba, ktorá sa ozýva z kaž­dého kúska sveta je tu len pre teba. Hrá len pre teba, ty ju máš po­čú­vať, tan­co­vať na ňu. Každý tón, ktorý okom nie je možné vi­dieť sa má od­ra­ziť na tvo­jej tvári, v tvo­jom srdci.

pe­xels.com

Jedlá všet­kých dru­hov, chutí či fa­rieb sú pri­pra­vo­vané pre teba. Ne­boj sa ich ochut­nať. Sú tu nato, aby ti vy­ča­rili na tvári úsmev. Aby po­te­šili tvoje zmysly.

Celý svet tam vonku čaká na teba. Na tvoju je­di­neč­nosť, na tvoju krásu. Čaká, kým prí­deš práve ty. Lebo ty sto­jíš zato, aby ča­kal. Bu­deš mi­lo­vať celý svet a svet bude mi­lo­vať teba. Je­diné, čo mu­síš uro­biť je ne­báť sa. Ne­boj sa a choď si za svo­jimi snami, vy­kroč ne­bo­jácne do sveta.

Komentáre