Aj ty si už za­žila po­cit, kedy si si mys­lela, že to ne­z­vlá­daš, že po­tre­bu­ješ od­ísť ďa­leko a už sa ne­vrá­tiť? Že ti už ni­kto na svete ne­do­káže po­môcť? Tak ja ti po­viem, že je tu pár vecí, ktoré do­kážu po­môcť a jed­nou z nich je čas. Nie na­darmo sa vraví, že čas je naj­lepší liek.

Nie­kedy v na­šich ži­vo­toch príde deň, me­siac, rok alebo skrátka ob­do­bie, keď to nie je tak, ako by to malo byť. Lep­šie po­ve­dané, ako by sme chceli aby to bolo. Av­šak, je zá­zrak, ako sa rany rýchlo hoja a za tým všet­kým je len a len čas. V tej chvíli cí­time úz­kosť, pa­niku a mnoho ďal­šieho… Niečo, čo je veľmi dô­le­žité je strach a láska, no len jedno z toho je správne a je to láska. Ne­buďme ľu­dia, ktorí sú ve­dení stra­chom, ale buďme ľu­dia, ktorí ve­dia roz­dá­vať a aj pri­jí­mať lásku, pre­tože na toto tu sme. Sme tu na to, aby sme si užili každý je­den mo­ment v ži­vote a nie aby sme ho len tak pre­žili.

Nie som zás­tan­com mo­ti­vač­nej li­te­ra­túry a tak­tiež Vám tu nech­cem vnu­co­vať, aký je ži­vot krásny, pre­tože vieme, že ži­vot nie je vždy ru­žový, ale tak­tiež nie je čierno-biely. Ide len o to, aký si ho spra­víme. Mô­žeme si ho uro­biť pes­tro­fa­rebný a uží­vať si ho na­priek všet­kému čo sa deje, pre­tože vždy to môže byť hor­šie a to vám ur­čite ži­vot nie raz uká­zal. Väč­ši­nou je to kvôli tomu, že ľu­dia sa ne­ve­dia po­u­čiť alebo niečo na­učiť z tých krás­nych chvíľ. Ve­dia sa po­u­čiť, keď sa dejú zlé veci a oni tr­pia. A nie je ži­vot práve o tom? O po­sú­vaní sa ďa­lej. Ne­vadí, že si sama, že sa ti ob­čas ne­darí alebo ťa niečo trápi. Každý deň, keď bu­deš mať po­cit me­nej­cen­nosti spo­meň si, že aj ty si veľmi, veľmi dô­le­žitá.

Moja skú­se­nosť ma na­učila: „Ni­kdy sa s ni­kým a v ni­čom ne­po­rov­ná­vaj!“, pre­tože toto často ub­li­žuje a vy­vo­láva ne­ga­tívne po­city. Ne­mu­síš byť prvá ani naj­lep­šia, stačí si uve­do­miť, že si vý­ni­močná taká, aká si. A ak chceš niečo me­niť, tak iba kvôli sebe a ni­kdy kvôli nie­komu inému.

Pa­mä­tajte milí krásni ľu­dia, že ak v ži­vote niečo na­ozaj chceme a máme dobrý úmy­sel, spojí sa celý ves­mír aby sme to do­siahli. Treba len ve­riť, že sme v dob­rých ru­kách a ži­vot nás ve­die správ­nym sme­rom. 🙂 A ne­za­bú­dajte! Čas vy­lieči všetky rany.

Komentáre