Dvo­j­ica spolu ran­dila od feb­ru­ára 2018. Ako uvá­dza por­tál Pe­ople, ku­bán­sko-ame­rická spe­váčka Ca­mila Ca­bello a Matt­hew Hus­sey sa roz­išli.

Trid­saťd­va­ročný Brit a 22-ročná in­ter­pretka spolu za­čali ran­diť vo feb­ru­ári 2018, pri­čom spo­ločný de­but na čer­ve­nom ko­berci za­žili tento rok vo feb­ru­ári na os­ca­ro­vej párty ma­ga­zínu Va­nity Fair. Spe­váčka kon­com roka 2018 pre ma­ga­zín Ma­rie Claire uviedla, že s Hus­seym pre­ží­vala naj­šťast­nej­šie ob­do­bie svojho ži­vota.

View this post on Ins­ta­gram

💘

A post sha­red by ca­mila (@ca­mila_ca­bello) on

Karla Ca­mila Ca­bello Es­tra­bao sa pre­slá­vila v sku­pine Fifth Har­mony, ktorá sa do­stala do po­ve­do­mia v roku 2012 v ame­ric­kej ver­zii sú­ťaže The X Fac­tor. V roku 2015 s nimi vy­dala de­bu­tový al­bum Ref­lec­tion, z kto­rého po­chá­dza na­prí­klad sin­gel Worth It (feat. Kid Ink), a v máji na­sle­du­jú­ceho roka aj druhú štú­di­ovku 7/27.

Ca­bello sku­pinu opus­tila v de­cem­bri 2016, pri­čom ako só­lová spe­váčka spo­lu­pra­co­vala s in­ter­pretmi ako Shawn Men­des, Pit­bull, Ma­chine Gun Kelly, Cash­mere Cat a Young Thug. S de­bu­to­vým al­bu­mom Ca­mila (2018), z kto­rého po­chá­dzajú sin­gle Ha­vana či Ne­ver Be the Same, do­byla reb­rí­ček Bill­bo­ard 200.

In­for­má­cie po­chá­dzajú z web­stránky pe­ople.com a ar­chívu agen­túry SITA.

Komentáre