Kým sme mi­nulé leto s ob­ľu­bou no­sili crop-topy, tento rok ich vy­me­níme za sa­té­nové zvršky s čip­kou. V lete veľmi prí­jemné, ľahké, ná­pa­dité a dobre kom­bi­no­va­teľné. Do cami to­pov sa za­mi­lu­ješ na prvý po­hľad. A ak ti ráno ne­zaz­voní bu­dík, nočnú ko­šieľku si po­kojne ne­chaj na sebe, ob­leč šortky a mô­žeš vy­ra­ziť do ulíc.

Hoci vy­ze­rajú ako časť py­žama, vô­bec sa ne­mu­síš báť s nimi vy­jsť me­dzi ľudí. Cami topy sú ho­rú­cim let­ným hi­tom. Po­čas tro­pic­kých ho­rú­čav prí­jemne oc­hla­dia, na­koľko sú z ľah­kých sa­té­no­vých, ny­ló­no­vých, prí­padne ba­vl­ne­ných ma­te­riá­lov. Sú vhodné do mesta na drink, rov­nako aj ve­čer na párty.

ru.alie­x­press.com

Pý­taš sa od­kiaľ je ná­zov cami top? Po­chá­dza zo slova ca­mi­sole (v slo­ven­čine ži­vô­tik) a v mi­nu­losti ozna­čo­valo žen­skú spodnú bie­li­zeň bez ru­ká­vov zo sa­ténu alebo ny­lonu. Zvy­čajne bola sme­rom k pásu roz­ší­rená a voľná. V rôz­nych kul­tú­rach bol ži­vô­tik po­u­ží­vaný ako krátka alebo dl­h­šia ves­tička do pásu, pod ktorú sa no­sila ko­šeľa. Bola však vy­pa­so­vaná, nie­kedy aj so šnu­ro­vač­kou po­dob­nou ako na kor­zete a bola a stále je sú­čas­ťou kro­jov.

com­mons.wi­ki­pe­dia.org

V sú­čas­nosti je cami top in­špi­ro­vaný spod­nou bie­liz­ňou. Má tenké ra­mienka, môže byť zdo­bený čip­kou a je väč­ši­nou sa­té­nový alebo ny­ló­nový. V 90-tych ro­koch bola pod tieto topy všitá aj pod­pr­senka, toto leto je pod­pr­senka vy­slo­vene za­ká­zaná. Vy­zerá to pri­ro­dze­nej­šie, viac sexi a je to omnoho po­hodl­nej­šie. Žiadne vy­kú­ka­júce ra­mienka, len jemná látka na sne­dej po­kožke.

Cami topy môžu pô­so­biť skôr ele­gant­ným doj­mom, ale väčší šmrnc majú skom­bi­no­vané v ca­sual alebo špor­to­vom štýle. Kom­bi­nuj ich s džín­so­vými šort­kami, krát­kymi suk­ňami, bo­yf­riend džín­sami, san­dál­kami, lo­dič­kami, šľap­kami. Ak sa ve­čer oc­hladí, jed­no­du­cho cez ne pre­ho­díš ko­ženku, tenký kar­di­gan alebo bom­ber bundu.

ok­chi­cas.com

 

whe­re­to­get.it

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

In­špi­ruj sa aj hviez­dami, ktoré ne­dajú na tieto topy do­pus­tiť. Mi­luje ich Ken­dall Jen­ner, Emily Ra­taj­ko­wski, Oli­via Pa­lermo, Emma Ro­berts, Mi­randa Kerr, Vic­to­ria Beck­ham a mnohé ďal­šie.

snap­fas­hi­onista.com

ins­tyle.com

ins­tyle.com

ce­leb­ma­fia.com

fab­fas­hi­on­fix.com

pin­te­rest.com

Keby si mala chuť skôr na šaty ako na top, sa­moz­rejme sú trendy aj cami dress, čiže šaty vy­ze­ra­júce ako nočná ko­šieľka. Daj no­hám slo­bodu a ob­leč si voľné sa­té­nové šaty s čip­kou. Tie skom­bi­nuj s níz­kymi alebo vy­so­kými san­dál­kami a ak ne­máš dosť od­vahy, tak si za­haľ ra­mená šat­kou, ľa­huč­kým kar­di­ga­nom alebo si pod ne ob­leč biele ba­sic tričko.

chi­chand­silk.com

pin­te­rest.com

fas­hi­on­ca­det.com

be­da­ze­live.com

sty­lis­hwife.com

sty­lis­hwife.com

pin­te­rest.com

 

Komentáre