Je jedno čo to bude stáť, chcem byť s te­bou. Chcem byť pri tebe a byť sú­časť tvojho ži­vota. Chcem ve­dieť ako sa máš, čo ťa trápi, čo máš chuť spra­viť, či si šťastný, spo­kojný, či ti nič ne­chýba a či je všetko v po­riadku. Chcem, aby si ve­del že sa ti vždy bu­dem sna­žiť po­môcť, po­ra­diť, pod­po­riť, po­vzbu­diť, čo­koľ­vek čo bu­deš po­tre­bo­vať a že ťa ne­opus­tím, aj keď obaja vieme, že to ne­bude ľahké. No nech­cem, aby si ma bral ako sa­moz­rej­mosť, ako niečo, čo mô­žeš od­lo­žiť do skrine na ne­skôr a po čase to opäť za­čať po­u­ží­vať.

 

Nech­cem, aby si náš vzťah bral ako zá­vä­zok, ktorý do­dr­žia­vať mu­síš, ale ako zá­vä­zok, kto­rému verný chceš byť. Sľu­bu­jem ti, že z tých hor­ších dní spo­ločne vy­tvo­ríme tie kraj­šie, sl­neč­nej­šie dni. Že ži­vot, ktorý bu­deme žiť, ne­bude len ru­ti­nou a že všetko čo spo­ločne zís­kame bude od­zr­kad­ľo­vať nás dvoch.

zdroj: tum­blr.com
tum­blr.com

Nech to stojí čo­koľ­vek, ja bu­dem pri tebe stáť vždy. Ver mi. Možno príde jed­ného dňa ko­niec, možno príde skôr, či ne­skôr, možno ni­kdy, ale aj cez to ti sľu­bu­jem, že ti odo­vzdám celú seba, svoju dušu, svoje srdce, svoje po­city a myš­lienky.  Že vždy bu­deš pre mňa číslo jedna, že tu bu­dem pre teba či je pia­tok a či svia­tok, či je ráno či ne­skorá noc, bu­dem tu vždy. Bu­dem tu pre teba.

Nech­cem ťa vi­dieť smut­ného, cho­rého či ne­šťast­ného, nech­cem vi­dieť smú­tok či bez­ná­dej v tých krás­nych ze­le­ných očiach, ktoré máš. Chcem, aby si bol šťastný, ve­selý, aby si bol zdravý a aby si mal všetko, čo bu­deš chcieť, všetko ti po­mô­žem zís­kať, len ne­odíď. Bu­dem pri tebe ve­čer za­spá­vať, ráno sa pri tebe zo­bú­dzať, bu­dem ti piecť ko­láče, ktoré tak mi­lu­ješ, bu­dem ti vy­prá­žať syr s hra­nol­kami aj cez to, že sa mi to jedlo hnusí. Bu­dem ťa dr­žať za ruku, keď pôj­deme spo­ločne cez mesto. Bu­dem s te­bou na ve­rej­nosti jesť zmrz­linu hoci vieš, že mi to robí prob­lém. Bu­dem ťa brá­niť a chrá­niť a ni­kdy ťa ne­zra­dím.. Bu­dem pri tebe či ti je dobre alebo zle lebo viem, že ne­máš rád sa­motu. Bu­dem pri tebe, ak sa bu­deš chcieť opiť, pre­tože viem, že sa po­tom ľahko púš­ťaš do bi­tiek.

Bu­dem s te­bou spie­vať naše pes­ničky v aute po­čas toho, keď bu­deš šo­fé­ro­vať. Bu­dem si uží­vať ži­vot tak ako to viem, pre­tože si po­ve­dal, že si ešte ni­kdy ne­stre­tol nie­koho, kto mi­luje ži­vot tak moc ako ja. Bu­dem ro­biť všetko s váš­ňou a lás­kou len pre TEBA. Bu­dem tu keď všetci od­ídu. A dú­fam, že aj ty tu bu­deš pre mňa. Že bu­deme tá dvo­j­ica, ktorú nič ne­zničí, nič ne­roz­delí a že bu­deme my spolu, sami se­bou a hlavne so se­bou.

Komentáre