Ženy často ho­vo­ria o mu­žoch svo­jich snov. Ako by mal ten pravý vy­ze­rať a ako by sa mal sprá­vať. Ale po­mys­lela si si nie­kedy, či si aj ty taká žena, o kto­rej sní­vajú muži? A po čom vlastne tú­žia? Sa­moz­rejme, každý má rád niečo iné a ku kaž­dému z nás exis­tuje do­ko­nalá po­lo­vička. Av­šak je tu pár vlast­ností, ktoré muži na že­nách zbož­ňujú, nech už sú aké­koľ­vek. Ak ich máš, ur­čite po­znáš ten po­cit, keď sa na teba opačné po­hla­vie s lás­kou díva. 

Vieš sa za­smiať sama na sebe

Ne­exis­tuje muž, kto­rému sa ne­páči, ak má žena zmy­sel pre hu­mor. Smiech to­tiž spája všet­kých ľudí. A čo je ešte lep­šie ako zmy­sel pre hu­mor, je ve­dieť spra­viť si ob­čas zo vznik­nu­tej si­tu­ácie srandu aj zo seba. Nie je to predsa len lep­šia re­ak­cia ako odu­tie sa? Usmie­vaj sa, ber ži­vot s nad­hľa­dom a jeho srdce je tvoje!

Pri­ro­dzená in­te­li­gen­cia

In­te­li­gentné ženy sú podľa mu­žov ne­sku­točne sexy. Tvá­riť sa ako pekná ná­doba, no byť vo vnútri prázdna k tebe ne­pri­tiahne muža, ktorý by to s te­bou mys­lel vážne. Ni­kto ne­ho­vorí o tom, že by si mala mať 3 vy­soké školy a ti­tuly pred me­nom i za me­nom. Ho­vo­ríme o vše­obec­nom pre­hľade, vďaka kto­rému sa bu­deš môcť po­roz­prá­vať s kým­koľ­vek. Dbaj o svoj roz­voj – ne­bu­deš vďaka nemu lep­ším člo­ve­kom len pre seba, ale aj muž­ské osa­den­stvo si ťa bude viac vá­žiť.

Dbáš na svoj vzhľad

A tým ne­mys­líme to, že bez ma­ke­upu a pek­ných šiat nej­deš vy­niesť ani len sme­tie. Viac ako slečny, ktoré mi­lujú ná­nosy ma­ke­upu majú muži rad­šej pri­ro­dzenú krásu. A tá sa na­chá­dza v jed­no­du­chosti. Sta­raj sa o to, aby si ne­cho­dila von s mast­nými vlasmi, od­ras­te­nými ume­lými nech­tami a čer­ve­ným rú­žom, ktorý sa ti rozp­tý­lil mimo pier. Vo vy­zý­va­vom ob­le­čení sa možno cí­tiš byť sexy, no čo tak ne­chať mu niečo aj pre jeho pred­sta­vi­vosť?

 

Komentáre