Svojho pria­teľa mi­lu­ješ. Uží­vaš si spo­ločne strá­vený čas no aj tak si nie­kde vo vnútri akási ne­spo­kojná a mr­zutá. Ani ne­vieš prečo.

Cez ví­kend ste boli spolu na vý­lete s ka­ma­rátmi. Bol to fajn. Za­ba­vili ste sa. Po­tom strá­vil dva dni v práci tak­mer do ôs­mej, pre­tože má de­ad­line dô­le­ži­tého pro­jektu a te­raz sa roz­ho­dil, že ide s ka­mo­šom do kina. Mô­žeš sa sa­moz­rejme pri­dať, ale obaja viete, že o film, na ktorý sa vy­brali ne­máš zá­u­jem. V zá­sade ti to ne­vadí, ne­mô­žeš mu to za­ká­zať, no aj tak utrú­siš drobnú po­známku, z kto­rej na­ko­niec vzíde ob­rov­ská hádka. Tá končí tres­nu­tými dvermi a tvo­jím pla­čom. A to si len chcela po­dot­knúť, že by bolo milé, keby ste strá­vili ne­jaký čas spolu, len vy dvaja. Osa­mote. Nech­ceš predsa tak veľa. Iba jeho po­zor­nosť. Ty mu jej predsa ve­nu­ješ viac než dosť!

pi­xa­bay.com

Presne tak. Viac než dosť. Možno až priveľa. A možno práve to bude zdro­jom tvo­jej do­po­siaľ ne­zná­mej ne­spo­koj­nosti. Skús sa teda za­mys­lieť a po­zrieť sa na celý váš vzťah a tvoju po­zí­ciu v ňom trošku inak.

Ve­nu­ješ väč­šinu svo­jich myš­lie­nok, času  a ak­ti­vít par­tne­rovi?

Ne­us­tále máš po­cit, že spolu ne­trá­vite do­sta­tok času?

Máš po­cit, že sa stále ve­nuje len sebe, za­tiaľ čo ty sa pris­pô­so­bu­ješ jemu?

Hnevá ťa, keď sa roz­hodne ísť nie­kam bez teba?

Mrzí ťa, že on sám ne­na­vrhne nič a všetko mu­síš ro­biť a vy­mýš­ľať sama?

Ak áno, tak si po­tom na dob­rej ceste k tomu, aby si prišla na to, či ťa sku­točne škrie. Je to to­tiž TVOJ pre­hnaný zá­u­jem o neho. Pre­hnaný preto, pre­tože si sa úplne vzdala SVO­JICH zá­uj­mov. Už sa sama ne­ve­nu­ješ ni­čomu, čo ťa ba­vilo pred tým. Do­konca si už ani ne­spo­mí­naš na to, ako si trá­vila voľný čas, keď ste spolu ne­boli. Už sa ne­ve­nu­ješ kres­le­niu, ani fo­to­gra­fo­va­niu prí­rody, vy­sní­vaný food blog si ni­kdy ne­za­čala a Špa­nielčina pre sa­mou­kov za­padla pra­chom.

pi­xa­bay.com

Sa­moz­rejme, máš ka­mošky. Ži­ješ spo­lo­čen­sky, cho­díš na ká­vičky a po­dobne. No už ne­vieš, aké to je ve­novať sa sama sebe. Aké to je byť schopná tráviť čas sama so se­bou a necítiť sa osa­melo. A to je presne dô­vod, prečo nech­ceš byť sama a chceš, aby ti par­tner ve­no­val každú voľnú chvíľu, pre­tože ty si pri­pra­vená ve­no­vať každú svoju voľnú chvíľu jemu. A to je tá chyba.

Ve­nuj čas SEBE. Skús zno­vu­ob­ja­viť svoje staré zá­ľuby. Alebo možno ne­jaké úplne nové. Nájdi si jed­no­du­cho čas pre seba. Buď opäť bez vý­či­tiek slo­bodná. Nájdi so svoju chvíľku čí­ta­nia, hra­nia na hu­dobný ná­stroj, alebo na ho­ci­čoho, čo ti bude pri­ná­šať ra­dosť, od­búra stres a na­vodí dobrý po­cit. A to aj na­priek tomu, že to ne­bu­deš ro­biť so svo­jim par­tne­rom. Do­praj slo­bodu jemu aj sebe. Bu­deš tak spo­koj­nej­šia, šťast­nej­šia a vy­rov­na­nej­šia. Bu­deš ochotná do­priať svojmu par­tne­rovi voľný čas bez teba, pre­tože sa aj ty bu­deš te­šiť na chví­ľočku pre seba. A ver, že to oce­níte obaja. Takto bu­dete spo­koj­nejší a bu­dete si viac vá­žiť a uží­vať spo­ločne strá­vený čas.

pe­xels.com

A to je presne to, čo chceš nie? Aby ste sa je­den na dru­hého te­šili. Aby ste sa spolu ba­vili o všet­kom mož­nom. Aby ste sa spolu do­ká­zali ho­diny a ho­diny roz­prá­vať o tom, čo vás zau­jalo, čo nové ste za­žili, na­učili sa a čo plá­nu­jete. Aby ste sa te­šili z toho, že vi­díte ako má ten druhý chuť rásť a ne­stáť na­mieste.

V pr­vom rade sa preto  TY po­suň o krok vpred. Ve­nuj si opäť pries­tor rásť a rob to, čo ťa robí šťast­nou. Do­praj si slo­bodu.

Komentáre