Práve te­raz, ako za­čí­naš čí­tať tento člá­nok,  nájdi si  chvíľu pre seba. Na chvíľu si sadni, upo­koj sa, za­vri oči a všetko zlé ne­chaj od­ísť za hlavu. 

Ak se­díš, zo­ber si svoj ob­ľú­bený po­hár s tvo­jím ob­ľú­be­ným ná­po­jom, spo­maľ, svoje prob­lémy a sta­rosti za­hoď. Te­raz si len TY a tvoj DRA­HO­CENNÝ ČAS. Je na tebe ako ho vy­uži­ješ. 
zdroj: pin­te­rest.com
 Te­raz je ten správny čas, aby si si v po­koji vy­chut­nala svoj ob­ľú­bený ná­poj, utí­šila svoju my­seľ a zhl­boka sa na­dýchla. Pre­staň bo­jo­vať so svo­jou mys­ľou. Ne­chaj ju pri­jí­mať či vy­strá­jať. Nech ťa všetko, na čo po­mys­líš, urobí šťast­nou. Do­voľ sebe sa­mej vní­mať všetky tie po­city a za­me­raj sa hlavne na miesto v tvo­jom srdci. Za­po­čú­vaj sa, a po­maly vní­maj jeho ho­jivý hlas. Vlny myš­lie­nok, oceán ná­pa­dov roz­bú­rený krá­sou i múd­ros­ťou. 
 
 Spo­meň si na to, čím všet­kým si si mu­sela prejsť, aby si sa do­stala na miesto, na kto­rom si. Bolo to ťažké, že? Vieš, je to presne o tom, ako už viac ne­mu­síš tr­pieť, pre­tože si sama sebe uká­zala cestu plnú chod­níč­kov a no­vých trás. Všetky tie si­tu­ácie, ktoré si zvládla, ob­ja­vila opäť lásku. Lásku, ktorú no­síš v sebe a každý deň ju roz­dá­vaš a opa­kom sa ti vra­cia. 

„Ži­vot člo­veka je taký, ako ho vy­tvá­rajú jeho myš­lienky.“ Mar­cus Au­ré­lius

Po­čú­vaj svoje srdce. Tvoje srdce a duša sa ozý­vajú v pravý čas. Ne­bo­juj so svo­jou hla­vou. Máš na vý­ber. Vy­ber si ŽI­VOT. NÁ­DEJ. SVETLO. LÁSKU. Ne­mu­síš byť do­ko­nalá, ani ne­buď, za­ka­zu­jem ti to práve te­raz. Len sa teš z ma­lič­kostí a po­ze­raj sa na seba ako na uni­kátnu by­tosť, špe­ciálnu by­tosť vo ves­míre.
zdroj: pin­te­rest.com
 
 RE­ŠPEK­TUJ SA, riaď sa zla­tým pra­vid­lom ži­vota, prí­rod­ným zá­ko­nom ak­cie a re­ak­cie: ,,TO ČO CHCEM ABY INÍ RO­BILI MNE, BU­DEM PRVÝ RO­BIŤ DRU­HÝM.“

Buď tou oso­bou, kto­rou si na­ozaj tú­žila byť. Pa­mä­taj si a pri­po­mí­naj si: 

,,KTO MI­LUJE, TEN DÁVA.“

Ni­kto iný nemá tvoje gény. Ni­kto iný nemá tvoje vlast­nosti, kva­lity. Ni­kto ne­do­káže opa­ko­vať tvoju tvorbu a ni­kto ne­môže splo­diť tvoje myš­lienky a tvoje deti. 

Si sú­čas­ťou nie­čoho veľ­kého. Si čas­ťou naj­vyš­šej in­te­li­gen­cie a lásky ves­míru.

Komentáre