Každý je­den z nás, asi vie, že člo­vek sa ča­som mení. Jeho myš­lienky, ná­lady, po­city, sprá­va­nie. Od­razu si po­čas ro­kov vzťahu uve­do­míme, že ten druhý už nie je rov­naký ako tomu bolo pred­tým, keď sa to všetko za­čalo. Možno aj tento prí­beh Vám, (nie­len mu­žom, alebo aj že­nám) po­môže za­mys­lieť sa nad se­bou a svo­jím sprá­va­ním k tomu dru­hému.

Dnes som na neho bola znovu na­hne­vaná, ale nie tak na­vo­nok, ale vo svo­jom vnútri. Jeho čím ďa­lej tým men­šia po­zor­nosť voči mne a ne­zá­u­jem som sa sna­žila v sebe za­kaž­dým po­tla­čiť, aj keď som to na­vo­nok ne­dala na­javo, ni­čilo ma to a hne­valo, že sa vy­tra­til jeho ne­us­tály zá­u­jem o mňa, ne­pot­re­bo­val nič zis­ťo­vať, pý­tať sa. Jed­no­du­cho ve­del. Mal ma celú pre­čí­tanú. Mr­zelo ma to. Mr­zelo ma, že som pre neho sa­moz­rej­mosť. Nie­kto, kto ťa čaká doma za­kaž­dým a bez slovka si ho vždy pri­vi­nie k sebe, keď ho na­štve celý svet.  Možno si ma ľú­bil, no ne­po­ve­dal si mi to. Možno si mi to chcel do­ká­zať, ale ne­spra­vil si to. Ke­dysi sme spolu cho­die­vali čas­tej­šie von, dá­val si mi kom­pli­menty, ku­po­val dar­čeky.

unsp­lash.com

Bála som sa ťa spý­tať, či som ťa omr­zela alebo náš vzťah za­pa­dol do ste­re­otypu? No bolo mi jasné, že jedno z toho je pravda. A nie­kde me­dzi tým došlo k tomu, že si mal od­ísť na pár týž­dňov preč odo mňa, a po tvo­jom prí­chode do­mov som si všimla veľkú zmenu. 

unsp­lash.com

Ne­bola som to ja tá, ktorá sa ťa ne­us­tále vy­py­to­vala, ale vra­vel si do­okola stále ty. Chcel si ve­dieť, bol si zve­davý, po­tre­bo­val si zo seba do­stať všetko to, čo si dlhé týždne ne­mo­hol, keď som pri tebe ne­bola. Po­zval si ma na zmrz­linu, von do parku, alebo po­obede len tak na pre­chádzku. Kú­pil si mi kvet, za­čal si mi každú mi­nútu pri­po­mí­nať ako ma ľú­biš, ako veľmi som pre teba dô­le­žitá. Do­konca si sa spý­tal, či ľú­bim aj ja teba, a te­raz ti po­viem, že som sa do teba znova za­ľú­bila. Znovu si to ty, ten ako aj na za­čiatku, keď sme sa dali do­kopy. Znovu si sa na­šiel a uve­do­mil si moju cenu voči tebe a na to ti stalo byť len pár týž­dňov bezo mňa.

unsp­lash.com

Pro­sím teba drahý muž aj teba drahá žena, dajte svo­jej po­lo­vičke na­javo, ako veľa pre teba zna­mená. Ne­treba veľké dary, na­tr­haj lúčne kvety, po­zvi ju na zmrz­linu, po­vedz, že jed­no­du­cho mi­lu­ješ, pri­prav dobrú ve­čeru alebo len tak ve­čer pre vás dvoch pri víne, aby ten druhý mal po­cit, že nie si sa­moz­rej­mosť, že s ním chceš trá­viť svoj čas a že mu vieš aj po ro­koch vzťahu či man­žels­tva po­ve­dať ako veľmi ho mi­lu­ješ.

Komentáre