Pravá láska v dneš­nej dobe sa hľadá ťažko. Chceli by sme nájsť ten druh lásky, ktorý nám po­môže byť lep­ším člo­ve­kom. Chceli by sme nájsť lásku, vďaka kto­rej sa bu­deme cí­tiť ako hviezda, ktorá žiari na ob­lohe.

Chceli by sme par­tnera, ktorý sa roz­hodne pre nás. Ktorý sa roz­hodne len pre jednu osobu. Par­tnera, pre kto­rého bu­deme stred ves­míru.

Chceli by sme par­tnera, ktorý sa bude o nás zau­jí­mať. Kto­rého bude zau­jí­mať, čo ro­bíme a ako sa pri tom cí­time. Kto­rého bu­deme zau­jí­mať bez toho, aby sme sa mu­seli veľmi sna­žiť. Kto­rého bu­deme zau­jí­mať len preto, pre­tože sme sami se­bou.

zdroj: hips.he­ars­tapps.com

Chceli by sme par­tnera, ktorý nám vždy za­volá, aby zis­til, kde sa práve na­chá­dzame. Chceli by sme par­tnera, ktorý by sa o nás sta­ral. Ktorý by nám po­mo­hol v ťaž­kých chví­ľach a my by sme sa pri ňom cí­tili chrá­nené.

Chceli by sme par­tnera, ktorý sa nez­ľakne. Ktorý sa nez­ľakne na­šich po­ci­tov. Pre­tože každá žena je ob­čas prí­liš. Prí­liš ve­selá, prí­liš za­mi­lo­vaná, prí­liš smutná, prí­liš zra­nená, prí­liš na­hne­vaná, prí­liš šťastná. Tú­žime po mu­žovi, ktorý sa toho ne­bude báť a ne­bude vy­stra­šený.

Chceli by sme par­tnera, vďaka kto­rému sa bu­deme cí­tiť, ako ni­kdy pred­tým. Vďaka kto­rému bu­deme ve­dieť, že on je ten pravý. Že to je ten je­den, s kto­rým chceme strá­viť zvy­šok ži­vota.

Chceli by sme par­tnera, ktorý si ži­vot bez nás už ne­vie pred­sta­viť. Ktorý s nami plá­nuje bu­dúc­nosť a vie, že bu­deme spolu. Chceli by sme nie­koho, kto keď je pri nás, ne­díva sa na iné ženy.

zdroj: fre­e­pik.com

Chceli by sme par­tnera, vďaka kto­rému uve­ríme, že pravá láska ešte stále exis­tuje. Vďaka kto­rému bu­deme ve­dieť, že nájsť pravú lásku nie ťažké, pre­tože sme ju už na­šli.

Drahá žena, zo­staň sama do­vtedy, do­kým ne­náj­deš ta­kého muža. Ta­kéto, kto bude všetky tieto vlast­nosti spĺňať. Len on ti ukáže, aká vie byť pravá láska krásna a úp­rimná.

 

Zdroj: the­po­we­rof­si­lence.co

Komentáre