„Vy­ze­rám hrozne“, po­vzdych­nem a ru­kou si pre­hrab­nem spľas­nuté vlasy. Chcelo by to pre­zliecť tvoje voľné tričko a na­niesť tro­chu svojho mej­kapu.

„Si krásna“, opo­nu­ješ mi a po­zrieš sa na mňa tak, ako to do­ká­žeš iba ty. A ja ti opäť uve­rím.

Nie som do­ko­nalá. Vlastne, bolo by dosť od­vážne čosi také o sebe pre­hlá­siť. Nie som do­ko­nale krásna. Ne­mám do­ko­nalé vlasy ani ide­álnu po­stavu, do­konca nie som ani do­ko­nale vzde­laná. Ne­ži­jem bez­chybný ži­vot a ob­čas mám dni, kedy ne­mám chuť sa smiať.

unsp­lash.com

„Ne­po­znám iný pros­trie­dok na do­sia­hnu­tie do­ko­na­losti, ako lásku“

(Te­re­zie z Li­sieux)

Tiež nie si do­ko­nalý, veď to vieš. Tiež ro­bíš chyby a má­vaš zlé dni. No ľú­biš ma a po­jem do­ko­na­losť pri tebe na­do­búda iný vý­znam.

Nie som mo­delka s ide­ál­nymi mie­rami a moja výška je sotva sto­šesť­de­siat cen­ti­met­rov. Na­priek tomu ma každý deň s lás­kou ob­jí­maš a vy­chut­ná­vaš si po­cit, kedy sa strá­cam v tvo­jom ná­ručí.

Nie som ani skvelá ku­chárka. Veď vieš, sem tam niečo pri­pá­lim, ob­čas pre­so­lím. No ni­kdy sa ne­hne­váš a moje jedlá bez vá­ha­nia oce­níš.

Som žena, bo­lieva ma hlava. Hoci si sa celý deň te­šil na spo­ločný ve­čer, ja dnes ale na­ozaj ne­mám chuť na sex. Sa­moz­rejme tak siah­nem po ove­re­nej vý­ho­vorke. Ty ma na­miesto hnevu po­boz­káš a pop­ra­ješ krásne sny. Nie s iró­niou, ale lás­kou.

unsp­lash.com

A čo vlastne tá do­ko­na­losť zna­mená? Je to ideál krásy, múd­rosti či ab­so­lút­nej bez­chyb­nosti? Nie je dô­le­žité, byť bez­chyb­nou a ne­us­tále sa náh­liť za ide­álmi. Nájdi nie­koho, pre koho bu­deš ide­álna, bez­chybná a do­ko­nalá presne taká, aká si. Láska to­tiž ne­hľadá do­ko­na­losť.

Komentáre