Buď s mu­žom, ktorý ti dá is­totu. Ktorý ti ne­bude ho­vo­riť „ne­viem“, „možno“, „uvi­díme“, „nie som si istý“ alebo „ne­viem, či si tá pravá pre mňa“. Ur­čite si to nie­kedy za­žila. Za­mi­lo­vala si sa do ne­správ­neho muža. Vlastne si o tom aj ve­dela, ale… ne­vadí. Veď je ti s ním dobre a to je dô­le­žité. Teda, nie vždy dobre, ale snáď tých pár zlých chvíľ vy­dr­žíš, no nie?

Mys­lím si, že už máš istý vek a ur­čité skú­se­nosti so vzťahmi za se­bou. Nie­kedy to bol krok vedľa, ino­kedy si mu­sela hľa­dať se­ba­úctu, nie­kedy to bo­lelo viac, nie­kedy me­nej. Čo je však pod­statné: vždy si skon­čila sama. Ako ho­vorí môj dobrý pria­teľ, vždy na všetko zo­sta­neme sami. Iba so se­bou sme ne­us­tále a preto by sme mali mať na seba vy­soké ná­roky a mali by sme so se­bou sa­mým vy­chá­dzať naj­lep­šie. Ľahko sa ho­vorí, hor­šie sa činí. No predsa, koľko krát si seba za niečo ne­zná­šala? Prečo si teda ne­vy­be­rať ľudí do svojho ži­vota, ktorí ti sku­točne niečo odo­vzdajú a uro­bia z teba lep­šieho člo­veka? Ja viem, on je tak bru­tálne cha­riz­ma­tický, úžasný, do­ko­nalý a… veď si do­mysli. Ale sakra.. on je vlastne strašný hlu­pák, ktorý ma chce len na pár chvíľ, do­kým ho ne­o­mr­zím. Taká je pravda o mu­žovi, ktorý s te­bou ne­ráta do bu­dúcna, ma­xi­málne na pár týž­dňov.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Cel­kom „vtipné“ je to, že my samé, si veľmi dobre uve­do­mu­jeme, ak nás nie­kto ničí, ale vlastne s tým nič ne­ro­bíme, lebo je to možno naša chyba, možno sme prí­liš se­becké a možno on má pravdu. Me­níme sa, po­tom sa strá­came, skú­šame sa nájsť, pop­ri­tom si pop­la­čeme a po­na­dá­vame, ako sme mohli ta­kému hlu­pá­kovi uve­riť. 

Ty sebe mô­žeš dať is­toty a pri­ority. Ty sebe mô­žeš po­ve­dať, že si nej­deš ub­li­žo­vať a preto sa s ním nech­ceš na­ďa­lej stre­tá­vať. Drahá, tieto voľby a roz­hod­nu­tia sú vždy len na tebe! Vy­ber si teda muža, ktorý ti dá is­toty. Ktorý ne­bude spo­chyb­ňo­vať tvoje ná­zory, ktorý ťa ne­bude me­niť a ne­us­tále spo­chyb­ňo­vať. Vy­ber si nie­koho, pri kom si bu­deš istá.

Komentáre