TRI­OLA si opäť pri­pra­vila kú­zelnú via­nočnú ko­lek­ciu spod­nej bie­lizne, ktorá tvoje svia­točné (ale aj tie všedné) dni pre­mení na ro­man­tickú a zmy­selnú roz­právku. Tóny váš­ni­vej čer­ve­nej, ale aj kla­sické čierne a sivé od­tiene, s čip­kou alebo hladké – svoj ob­ľú­bený kú­sok si tu za­ru­čene náj­deš aj ty.

A je jedno, akú veľ­kosť po­tre­bu­ješ – ko­lek­cia to­tiž po­núka mo­dely pre dámy s rôz­nymi veľ­kos­ťami ko­šíč­kov. Najmä dámy s väč­ším po­pr­sím sa budú môcť na­plno uvoľ­niť – pod­pr­senky TRI­OLA im vy­tvo­ria do­ko­nalý de­kolt a za­fi­xujú pr­sia, takže im nič ne­bude brá­niť uží­vať si via­nočnú po­hodu.

K pod­pr­sen­kám si mô­žete zvo­liť fa­rebne zla­dené no­ha­vičky v rôz­nych stri­hoch: kla­sické, bo­kové panty, bra­zilky alebo kom­bi­no­vané. Opäť zá­leží len na tom, ktorý mo­del ti naj­viac vy­ho­vuje. A páni, ak si nie ste istí čo kú­piť svo­jej dra­hej, mô­žete svoju bo­hyňu po­te­šiť dar­če­ko­vou po­u­káž­kou na ná­kup v e-shope alebo v pre­dajni TRI­OLA. www.tri­ola.sk

 

Tla­čová správa tri­ola.sk

Komentáre