Áno, viem. Cely svet sa ti snaží do­ká­zať, že si pri­málo alebo prí­liš, že nie si dosť…

V dneš­nom svete pre­pl­ne­nom so­ciál­nymi sie­ťami sa krása po­číta iba po­čtom li­kov na fot­kách. Ni­kto viac už ne­hľadá sku­točnú hod­notu a krásu ženy.

Za­mys­lela si sa nie­kedy nad tým, aký veľký dar si do­stala? Si predsa že­nou!

Si tá, ktorá aj z chlad­ných mú­rov do­káže tep­lom svojho srdca vy­tvo­riť do­mov.

Si tá, vďaka kto­rej môže na tento svet prísť nový člo­vek.

Si tá, pre ktorú sa do­káže aj najc­hlad­nej­šie  muž­ské srdce roz­to­piť a znova vzpla­núť.

Krása je pod­sta­tou ženy. No nie tá von­kaj­šia. Ale tá, ktorá do­káže za­ne­chať v srdci iných stopu.

zdroj: unsp­lash.com

Buď že­nou, ktorá vidí svetlo aj na­priek tomu, že jej oči vi­dia tem­notu.

Buď že­nou, kto­rej tvrdo­hla­vosť ni­kdy ne­do­volí, aby ju vôľa iných za­stra­šila.

Buď že­nou, kto­rej srdce do­káže na­priek všet­kým búr­kam, ktoré pre­žilo ďa­lej mi­lo­vať.

Buď že­nou, kto­rej tr­pez­li­vosť a lás­ka­vosť do­kážu me­niť ži­voty iných.

Buď že­nou, ktorá vie úp­rimne od­púš­ťať iným aj sa­mej sebe.

Buď že­nou, ktorá vie pre­hrať, no na­priek tomu zase za­čať bo­jo­vať.

Buď že­nou, ktorá je ochotná bo­jo­vať za to, čo mi­luje.

Buď že­nou, kto­rej srdce je od­dané dob­rote, spra­vod­li­vosti a pravde.

Buď že­nou, kto­rej srdce si muž musí vy­bo­jo­vať a za­slú­žiť.

Buď že­nou, ktorá vie, že bez nej by svet ne­bol sve­tom.

Buď že­nou, ktorá vie, že sku­točná krása sa ukrýva v nej.

Buď že­nou, kto­rej ži­vot bude vy­zna­ním a káz­ňou pre svet.

Buď že­nou, ktorá aj vo svo­jej sa­mote do­káže nájsť šťas­tie.

Buď že­nou, kto­rej oči vy­ža­rujú ra­dosť a nehu.

Buď že­nou, ktorá vie, že zá­kla­dom je žiť šťastne, nie pô­so­bivo.

Buď že­nou, ktorá je do­sta­točne silná, aby ne­chala zlé veci od­ísť.

Buď že­nou, ktorá je dosť od­vážna na to, aby po­čkala na veci, ktoré jej budú hodné.

Buď že­nou. Ob­čas kreh­kou, ob­čas di­vo­kou. Ob­čas skrom­nou, ob­čas se­ba­ve­do­mou. Ob­čas ti­chou, ob­čas hluč­nou. Ob­čas so sl­zami, ob­čas s úsme­vom. Ob­čas roz­hod­nou, ob­čas zmä­te­nou. Ob­čas sla­bou, ob­čas sil­nou.

Buď presne ta­kou že­nou, akou chceš byť. Ale hlavne – BUĎ ŽE­NOU!

Komentáre