Buď tou naj­lep­šou oso­bou vo svo­jom okolí akú po­znáš. Buď lep­ším člo­ve­kom ako si te­raz. Buď lep­ším každý deň.

Každý z nás si pre­šiel šťast­nými aj me­nej šťast­nými ob­do­biami v ži­vote. Smutné veci na tebe za­ne­chali stopu, viem. Bolo to ťažké, a na­priek tomu, že si ne­ve­dela ako dý­chať, po­hla si sa. Uve­dom si, že každá smutná uda­losť v tvo­jom ži­vote ťa po­su­nula vpred. Či to bola hádka, strata ka­ma­rátky, ba do­konca roz­chod. Zvládla si to a si sil­nej­šia ako si bola pred­tým.

zdroj: pe­xels.com

Si silná osoba a si na naj­lep­šej ceste stať sa naj­lep­ším člo­ve­kom vo svo­jom ži­vote. Už keď si si uve­do­mila svoju silu a vy­trva­losť ísť si za svo­jím, stačí len krô­čik k tomu byť lep­ším. Viem, že do­ká­žeš svo­jich pria­te­ľov roz­ve­se­ľo­vať, no roz­ve­seľ v smut­ných ča­soch aj samú seba. Ve­rím, že vieš, ako na to. Predsa len, ty sama sa po­znáš naj­lep­šie. Sprá­vaj sa ku dru­hým s lás­kou, buď na po­moci, buď milý. Maj ot­vo­rené srdce pre nové dob­ro­druž­stvá.

Mysli a ko­naj ako svoje naj­lep­šie JA. Buď oso­bou, akú by si chcela stret­núť. Buď že­nou, ktorá vie, že si toho pre­žila veľa, no je hrdá na to, že to všetko zvládla. Je hrdá na svoju silu.

zdroj: pe­xels.com

Ne­na­dá­vaj na svo­jich bý­va­lých, pre­tože aj oni z teba ča­som vy­for­mo­vali úžasnú osobu akou si te­raz. Pro­sím, vy­rov­naj sa so všet­kým, čo bolo v tvo­jej mi­nu­losti, ne­hne­vaj sa na ni­koho a od­pusť. Iba vtedy sa po­su­nieš ďa­lej. A po­su­núť sa ďa­lej, zna­mená za­čať novú etapu ži­vota. Novú etapu ži­vota, v kto­rej bu­deš na­jú­žas­nej­šou ver­ziou seba sa­mej. Ne­buď na­hne­va­nou na svoj ži­vot, pre­tože je to akoby si od­mie­tala nové prí­le­ži­tosti. Buď oso­bou s dob­rým srd­com. Ne­maj ho za­tvo­rené, vy­tr­pelo si toho už veľa. Chyť sa kaž­dej no­vej šance, kaž­dého no­vého dňa, všet­kého, čo ti ži­vot po­núka. Rob svoje dni kraj­šími, rob čo si len tvoje srdce za­žiada. Ži­ješ predsa len raz.

zdroj: pe­xels.com

Ak sa nie­kedy bu­deš roz­ho­do­vať či do da­nej veci ísť/ne­ísť, či si tú vec kú­piť/ne­kú­piť, alebo či vy­znať/ne­vyz­nať lásku, za­mysli sa nad tým, že či ak to ná­ho­dou aj ne­spra­víš, či to ne­bu­deš ne­skôr ľu­to­vať. Ak si v tej chvíli po­vieš, áno, ľu­to­vala by som, že som to ne­spra­vila, tak to sprav. Aj keď máš trošku obavy, rob stále to, čo ti káže tvoje srdce. Uvi­díš, že to bude to naj­lep­šie roz­hod­nu­tie. Ni­kdy sa ne­núť do ni­čoho, na čo sa mo­men­tálne ne­cí­tiš. Ne­bu­deš šťastná. Bu­deš vy­stre­so­vaná, ne­istá, no roz­hodne nie šťastná.

A pro­sím, ni­kdy sa však neh­raj na nie­koho, kým v sku­toč­nosti nie si. Buď sama se­bou za kaž­dých okol­ností. Ni­kdy ne­ko­naj dobro „len na oko“ pred os­tat­nými. Ne­do­padne to dobre. Vráti sa ti to. Preto, ak si ne­ga­tív­nym člo­ve­kom, zmeň svoje mys­le­nie od zá­kla­dov, pre­tože iba vtedy bu­deš sku­točne šťast­ným člo­ve­kom.

Opa­ku­jem, buď ta­kým člo­ve­kom, akého by si chcela stret­núť.

Komentáre