Je­senná časť naj­väč­šej mód­nej uda­losti na Slo­ven­sku – Bra­ti­slav­ských mód­nych dní sa tento rok roz­rá­stla na 5 dní, z čoho 4 dni budú tvo­riť pre­hliadky na dvoch mies­tach v Bra­ti­slave. Cel­kovo sa pred­staví 37 di­zaj­né­rov a zna­čiek zo Slo­ven­ska a za­hra­ni­čia. Po­sledný deň patrí už tra­dične works­hopu s po­ro­tou.dsc_0025dsc_0019

In­dus­triálna Re­fi­nery Gal­lery a stre­do­veký go­ticko-re­ne­sančný bý­valý kos­tol Kla­ri­siek sa stali od 26. do 29. sep­tem­bra mies­tom pre­zen­tá­cie slo­ven­skej a za­hra­nič­nej módy. Prvý deň sme si v pries­to­roch Re­fi­nery Gal­lery vy­chut­nali silné mená mód­nej scény a to:

Roz­bora Cou­ture

Alice&Alice

Ivana Ro­sova Fas­hion Group

Jana Po­lak

Coc­ci­nelle

Mo­nika Vonts­zemu

MAR­MARE fas­hion de­sign

Mi­cha­ela Ľup­tá­ková

Po­zva­nie na Bra­ti­slav­ské módne dni pri­jala aj česká ná­vrhárka Ta­ťána Ko­va­ří­ková, kto­rej sme sa spý­tali, ako hod­notí prvý deň Bra­ti­slav­ských mód­nych dní: „Je to moc hezká akce, strašne ráda jsem při­jala po­zvaní od pani Re­há­ko­vej.“ Na otázku, čo ju in­špi­ruje pri jej tvorbe, nám s úsme­vom od­po­ve­dala: „Já mám ráda jed­no­du­chost, jemne sexy žen­ský li­nie a zá­ro­veň, aby to mnělo něco na­víc, co člo­veka osloví.“dsc_0051dsc_0043

Na pre­hliad­ko­vom móle sa ob­ja­vila aj toh­to­ročná ví­ťazka Miss Slo­ven­sko 2016 Kris­tína Čin­ču­rová, ktorá pred­vá­dzala viac kús­kov od rôz­nych ná­vrhá­rov, a tak sme sa spý­tali, čo podľa nej bude trendy túto je­seň a zimu 2016: „Ja si mys­lím, že to budú kot­ní­kové a vy­soké čižmy, dlhé ka­báty s dvoj­ra­do­vými gom­bíkmi.“dsc_0053

Ria­di­teľka Bra­ti­slav­ských mód­nych dní – Má­ria Re­há­ková, nám pre­zra­dila, čo bolo naj­ná­roč­nej­šie na sa­mot­nej príp­rave tejto uda­losti: „Príp­rava nie je ná­ročná. Už 11 ro­kov to robí ten istý tím pro­fe­si­oná­lov, ale oča­ká­va­nie od ná­vrhá­rov čo pri­nesú, to je to naj­ťaž­šie. Dnes to ne­bolo všetko až tak všetko podľa mo­jich pred­stáv, ale tak raz sa po­darí, raz ne­po­darí a máme 3 dni pred se­bou, tak dú­fam, že to bude dobré.“dsc_0056

Pre ko­lek­ciu Mi­cha­ely Ľup­tá­ko­vej pri­pra­vil dvorný vi­zá­žista To­máš Vida aj špe­ciálny make-up na do­tvo­re­nie cel­ko­vého lo­oku od značky Der­ma­col, čím pod­tr­hol te­ma­tiku tejto ko­lek­cie. Na otázku, ako sa mu pá­čil 1.deň od­po­ve­dal: „Z toho čo som vi­del sa mi to veľmi pá­čilo. Vi­del som hlavne našu pre­hliadku. To bolo su­per a te­ším sa na os­tatné.“dsc_0057

Vý­znam­ným hos­ťom bol aj Achil­les Sdou­kos, di­zaj­nér a au­tor sk­le­ne­ných ob­jek­tov, ktorý na­vrhol cenu pre naj­lep­šieho ná­vrhára za rok 2016. Zhod­no­til, že slo­ven­ské ženy sú najk­raj­šie a o tom sa pre­sved­čil aj na Bra­ti­slav­ských mód­nych dňoch.dsc_0061

Po­zva­nie pri­jala aj Kris­tína Far­ka­šová, ktorá pred­viedla mo­del od Mi­cha­ely Ľup­tá­ko­vej.dsc_0066

At­mo­sféra na tejto vý­znam­nej uda­losti bola na­ozaj vý­ni­močná a celý ve­čer sa nie­sol v du­chu kre­a­ti­vity slo­ven­ských a za­hra­nič­ných ná­vrhá­rov, ktorí ani tento rok ne­s­kla­mali a pri­niesli zau­jí­mavé kúsky na je­seň a zimu 2016.bmd-26-9-2016-jakub-kovalik-1

dsc_0027

photo: Ve­ronka Va­láš­ková

Komentáre