Bra­tiska je lo­kálna značka, ktorá po­núka ori­gi­nálne kúsky oble­če­nia. Ako cha­lani z Bra­tisky sami tvr­dia, sú na­ozaj znač­kou vy­tvo­re­nou na „ulici“, nie sú žiadni módni ná­vrhári, ale majú na­sta­vené štan­dardy kva­lity, ktoré nie sú ochotní pod­lie­zať.

Kde a ako sa za­čala pí­sať his­tó­ria Bra­tisky? Prečo práve ná­zov Bra­tiska? Čo má ľu­ďom evo­ko­vať?

Náš prí­beh je veľmi spon­tánny. Ne­mali sme žiadny biz­nis plán ani veľ­kého in­ves­tora, len sme náho­dou vyro­bili pre nás a kamo­šov zo­pár mi­kín, nafo­tili, pus­tili von a zrazu po nich bol väčší do­pyt, ako sme ča­kali. Ná­zov vzni­kol tiež ná­hodne, Mi­chal raz do­šiel na jednu párty s trič­kom, kde to mal vy­šité. Bra­tiska pou­žil asi preto, aby sa to tam zmes­tilo. Jed­no­duch­šie sa to aj vy­slo­vuje a je to krat­šie ako Bra­ti­slava. Ja sa ži­vím ako di­zaj­nér/gra­fik a už dlh­šie pred­tým som chcel ro­biť niečo s bra­ti­slav­skou tema­ti­kou, a keď som to uvi­del, všetko sa pos­kla­dalo. Po­tom sa pri­dal Vik­tor, s kto­rym som už pred­tým o nie­čom ta­komto ke­cal. Ve­deli sme, že ná­zov spô­sobí aj kon­tro­ver­zie, keďže sa­moz­rejme skra­co­va­nia a komo­le­nia názvu mesta ne­máme bra­ti­slav­ča­nia radi — Blava je na­ozaj hrozné. Ale tak to proste vy­šlo.

bratiska

foto: ar­chív Bra­tiska

Čo viedlo vás – mla­dých ľudí k zalo­že­niu Bra­tisky? Je to vaša full time práca, alebo sa Bra­tiske venu­jete popri inom za­mest­naní?

Máme radi naše mesto a chceli sme, aby sme si mohli kú­piť oble­če­nie, ktoré bude kva­litné a bude spĺňať este­tické a kva­li­ta­tívne po­žia­davky, ktoré sme v suve­nír sho­poch nena­chá­dzali. Tiež máme skvelé spo­mienky a vzťah k na­šim štvr­tiam, kde sme vy­ras­tali. Ne­máme to ako full-time ani je­den, v pod­state väč­šinu pe­ňazí vra­ciame späť do no­vých vecí. Chceli by sme dá­vať ča­som pe­niaze aj na lo­kálne cha­rity, ale mo­men­tálne na to ne­máme kapa­city.

1bratiska4

foto: ar­chív Bra­tiska

Váš sor­ti­ment tvo­ria najmä tričká a mi­kiny s ná­pismi jed­not­li­vých častí Bra­ti­slavy. Čo chcete va­ším oble­če­ním vy­jad­riť? Máte po­cit, že ľu­dia v Bra­ti­slave si nevá­žia svoje mesto a chcete aj týmto spô­so­bom zvý­šiť oň záu­jem? Alebo na­opak vy­chá­dzate z toho, že Bra­ti­slav­čan je hrdý na to, od­kiaľ po­chá­dza a chce to uká­zať aj trič­kom?

Sú dva ex­trémy – že si aro­gantný a mys­líš si, že to, od­kiaľ po­chá­dzaš, je to naj­lep­šie na svete a všetko cu­dzie je hrozné a ne­pria­teľ­ské. Po­tom je druhý ex­trém, keď si mys­líš, že to, kde bý­vaš, je úplná diera, a len inde je kva­lita a krása. My chceme pod­po­riť to pozi­tívne z oboch. V pod­state chceme pod­po­ro­vať zdravý lo­kál-pat­ri­otiz­mus. A teda – som hrdý na to, od­kiaľ po­chá­dzam a zá­leží mi na tom, kde bý­vam. Ale čo je dôle­žité — vždy bez nená­visti k os­tat­ným čas­tiam mesta/kra­jiny/sveta. Do­konca máme aj tričká s CP nápi­som, (CP lo­ves Bra­ti­slava), ku kto­rým sme ro­bili kam­paň odfo­tenú na pá­roch po­zos­tá­va­jú­cich z kom­bi­ná­cie — je­den mimo Bra­ti­slavy a druhý ro­dený bra­ti­slav­čan. Aj keď máme radi srandy na túto tému, je to smiešne, sa nená­vi­dieť. Každý sme cé­peč­kar, zá­leží len koľko gene­rá­cii do­zadu ideš.

1bratiska11

foto: ar­chív Bra­tiska

Pre­zraďte nám, čo mo­men­tálne chys­táte? Nie­ktoré ko­lek­cie na va­šom e-shope už nie sú do­stupné. Zna­mená to, že plá­nu­jete úplne novú ko­lek­ciu?

Vždy ča­som doro­bíme aj vy­pre­dané veci. Chys­táme sa viac spo­lu­pra­co­vať s umel­cami a di­zaj­nérmi. Cel­kovo silno ve­ríme na spo­lu­prácu ako takú. Tiež ideme ro­biť aj nie­ktoré ulice. Ta­kisto nás čím ďa­lej oslo­vuje tzv. slow fas­hion a re­cyk­lo­va­teľné/re­cyk­lo­vané veci. Toto by bolo skvelé viac za­kom­po­no­vať do na­šich pro­duk­tov.

Roz­mýš­ľali ste nad oble­če­ním aj pre ľudí mimo Bra­ti­slavy? Dá sa to vô­bec, keď už sa­motný váš ná­zov – Bra­tiska, je čisto orien­to­vaný na hlavné mesto?

Nech­ceme pre­zrá­dzať, ale pri­pra­vu­jeme niečo také, ako sa pý­taš. Ma­káme na tom, ale je v tom zo­pár zádr­he­ľov.

1bratiska3

foto: ar­chív Bra­tiska

Od­kiaľ be­riete ná­pady na tričká a mi­kiny? Tvo­ríte si ich vy sami? Ako tričká vyrá­bate?

Všetky di­zajny tvo­ríme my alebo umelci/di­zaj­néri s kto­rými spo­lu­pra­cu­jeme. Väč­ši­nou tex­til dová­žame — niečo z kra­jín EU priamo, nie­ktoré z Ázie, ale poze­ráme, aby bol kva­litný, slave-free a en­viro-friendly. Zo­pár vecí sme šili aj tu na SR, ale to je vec, ktorá sa nám za­tiaľ ne­darí ro­biť dlho­do­bej­šie.

Ktorá mest­ská časť je na­job­ľú­be­nej­šia, teda najp­re­dá­va­nej­šia?

Skoro každá štvrť má ľudí, ktorí ju mi­lujú, nedá sa to úplne pove­dať. Mô­žeme pove­dať, že Staré Mesto je tro­chu žia­da­nej­šie, ale aj Ruži­nov a Petr­žalka. Keďže máme vždy len zo­pár ku­sov z ko­lek­cie, nero­bíme vždy všetky mest­ské časti.

1bratiska8

foto: ar­chív Bra­tiska

Pre koho sú vaše pro­dukty ur­čené, na koho sa orien­tu­jete? Člo­vek by si mys­lel, že oslo­vu­jete najmä mladú gene­rá­ciu, av­šak na va­šich re­kla­mách vi­díme najmä sta­rých ľudí, ako šťastne no­sia vaše oble­če­nie. Zna­mená to, že sa sna­žíte oslo­viť aj túto star­šiu gene­rá­ciu?

Chceli by sme, aby ne­bolo vy­hra­nené, kto našu značku môže no­siť. Je to asi proti pra­vid­lám re­klamy, kde sa píše, že by ste mali mať jasne ur­čenú cie­ľovku. Naše veci sa ale pá­čia na­ozaj ľu­ďom rôz­nych sku­pín oby­va­teľ­stva. Sa­moz­rejme ni­kdy ťa ne­budú mať všetci radi.

Mys­lím si, že pou­žiť star­ších ľudí na promo je niečo, z čoho som naj­viac rád. Vďaka za to patrí skve­lej slo­ven­skej/sve­to­vej foto­grafke a kame­ra­manke Anne Smo­ro­no­vej, ktorá nám po­mohla. Úplne to ku nám za­padlo a chceme v tom ur­čite po­kra­čo­vať. Ba­via nás ne­oča­ká­vané kom­bi­ná­cie a hľa­da­nie krásy tam, kde by sme si mys­leli, že ne­môže byť. Mys­líme si, že kama­rát­stva a roz­ho­vory na­prieč gene­rá­ciami sú niečo, čo by mal ro­biť každý po celý svoj ži­vot, lebo je to vždy obo­ha­cu­júce pre obi­dve strany.

V dneš­nej dobe je veľmi popu­lárne byť hips­te­rom. Čo hovo­ríte na tento trend? Pova­žu­jete značku Bra­tiska za hips­ter­skú?

Tak áno, ta­kéto pome­no­va­nia re­gis­tru­jeme. Toto je však ex­trémne zlo­žitá téma. Čo zna­mená hips­ter? Mo­men­tálne v tejto dobe je to podľa mňa skôr na­dávka/po­smešné ozna­če­nie nie­čoho/nie­koho. Po­kiaľ hips­ter zna­mená, že sme v jed­nom koši s akci­ami ako je Dobrý trh, luďmi, kto­rým zá­leží na svo­jom okolí a akti­vis­tami, ktorí naše mesto posú­vajú k lep­šiemu, hľa­dajú krásu a ro­bia kva­litné veci, tak nám to ne­vadí a sme na to hrdí. Bo­jím sa ale, res­pek­tíve som pre­sved­čený, že hips­te­rom sa ozna­čuje nie­kto, kto sa vyvy­šuje, správa sa aro­gan­tne a zá­leží mu viac na tom, ako vy­zerá ako na dru­hych ľu­ďoch a oko­li­tom svete. V ta­komto prí­pade nás to uráža.

1bratiska6

foto: ar­chív Bra­tiska

Kde môžu ľu­dia kú­piť vaše pro­dukty?

Naše veci, ktoré máme mo­men­tálne na sklade, náj­deš na na­šom es­hope http://bra­tiska.sk s mož­nos­ťou osob­ného od­beru v ob­chode Sla­vica na Lau­rin­skej ulici, kde si vieš aj veci vy­skú­šať, keď si do­hod­neš ter­mín s nami. Alebo sa­moz­rejme po­štou všade na svete. Plus cho­díme na rôzne trhy v Bra­ti­slave, hlavne na náš obľú­bený Dobrý Trh.

Keby ste Bra­tisku za­kla­dali te­raz, čo by ste uro­bili inak?

Nena­padá ma nič kon­krétne. Je­dine, že by sme ju uro­bili skôr. 🙂

Ceny va­šich pro­duk­tov sú o niečo vyš­šie ako sú bežné ceny tri­čiek v ob­cho­doch. Sú preto ľu­dia ochotní zain­ves­to­vať do značky Bra­tiska? Ne­obá­vali ste sa na za­čiatku níz­keho zá­ujmu zo strany ľudí kvôli cene?

Rie­šili sme to dlho. Možno sú tro­chu vyš­šie, ale tex­til aj po­tlač sú kva­litné. Ro­bíme však aj zľa­vové ak­cie, takže podľa mňa, kto nás na­ozaj chce, tak nemá prob­lém zís­kať naše veci. Chceme byť v is­tom zmysle slova „ľudo­vou znač­kou“, nech­ceme ro­biť su­per drahé pro­dukty pre pár ľudí. Tiež si uve­do­mu­jeme, že nie sme ni­jaká high fas­hion alebo top módni ná­vrhári, na to ne­máme. Sme mi­lou lo­kál­nou znač­kou, zalo­že­nou na­ozaj ‚na ulici‘. Záro­veň však máme hra­nicu kva­lity, ktorú nech­ceme pod­lie­zať. Mali sme dote­raz možno 3 re­kla­má­cie, všetky sme hneď vyme­nili za nový pro­dukt. Ak nie­kto nie je spo­kojný a neoz­val sa, kľudne nech sa ozve a roz­umné sťaž­nosti vyba­víme. Sa­moz­rejme, ne­možno ča­kať, že po­tlač vy­drží úplne ne­poš­ko­dená 100 ro­kov, keď mi­kinu no­síš a pe­rieš každý deň.

bratiska12

foto: ar­chív Bra­tiska

To čo sa nosí zá­visí od sú­čas­nej módy a tren­dov. Ako ste na tom s mó­dou vy – vy­znáte sa, sle­du­jete trendy? Ide aj vaša ko­lek­cia s mó­dou alebo ju po­kla­dáte skôr za ne­star­núcu? Ako hod­no­títe štýl ob­lie­ka­nia na Slo­ven­sku?

Mys­lím si, že pri sú­čas­nom in­ter­nete už nosí dr­vivá väč­šina v zá­sade to isté po svete — hlavne čo sa týka tzv. „roz­vi­nu­tej“ časti sveta. Sa­moz­rejme Bra­ti­slava nie je ani zďa­leka New York, ale ne­mám po­cit ani že sme úplne za­str­čená diera. Do módy sa asi nevy­známe ne­jako ex­tra, je kopa ľudí, čo to sle­duje oveľa os­trej­šie ako my. Sna­žíme sa ro­biť veci aj intu­itívne a s nad­še­ním. Trendy sa­moz­rejme sle­du­jeme a ovplyv­ňujú nás, či si to pri­známe alebo nie. Nad­ča­sové je silné slovo, pro­dukty sa však sna­žíme ro­biť jed­no­du­ché a v pod­state sme ich až tak za­tiaľ ne­zme­nili od za­čiatku.

Komentáre