archív Bratiska

Bra­tiska je lokálna značka, ktorá ponúka ori­gi­nálne kúsky oble­če­nia. Ako cha­lani z Bra­tisky sami tvr­dia, sú naozaj znač­kou vytvo­re­nou na „ulici“, nie sú žiadni módni návrhári, ale majú nasta­vené štan­dardy kva­lity, ktoré nie sú ochotní pod­lie­zať.

Kde a ako sa začala písať his­tó­ria Bra­tisky? Prečo práve názov Bra­tiska? Čo má ľuďom evo­ko­vať?

Náš prí­beh je veľmi spon­tánny. Nemali sme žiadny biz­nis plán ani veľ­kého inves­tora, len sme náho­dou vyro­bili pre nás a kamo­šov zopár mikín, nafo­tili, pus­tili von a zrazu po nich bol väčší dopyt, ako sme čakali. Názov vzni­kol tiež náhodne, Michal raz došiel na jednu párty s trič­kom, kde to mal vyšité. Bra­tiska pou­žil asi preto, aby sa to tam zmes­tilo. Jed­no­duch­šie sa to aj vyslo­vuje a je to krat­šie ako Bra­ti­slava. Ja sa živím ako dizajnér/grafik a už dlh­šie pred­tým som chcel robiť niečo s bra­ti­slav­skou tema­ti­kou, a keď som to uvi­del, všetko sa pos­kla­dalo. Potom sa pri­dal Vik­tor, s kto­rym som už pred­tým o nie­čom takomto kecal. Vedeli sme, že názov spô­sobí aj kon­tro­ver­zie, keďže samoz­rejme skra­co­va­nia a komo­le­nia názvu mesta nemáme bra­ti­slav­ča­nia radi — Blava je naozaj hrozné. Ale tak to proste vyšlo.

bratiska foto: archív Bratiska

Čo viedlo vás – mla­dých ľudí k zalo­že­niu Bra­tisky? Je to vaša full time práca, alebo sa Bra­tiske venu­jete popri inom zamest­naní?

Máme radi naše mesto a chceli sme, aby sme si mohli kúpiť oble­če­nie, ktoré bude kva­litné a bude spĺňať este­tické a kva­li­ta­tívne požia­davky, ktoré sme v suve­nír sho­poch nena­chá­dzali. Tiež máme skvelé spo­mienky a vzťah k našim štvr­tiam, kde sme vyras­tali. Nemáme to ako full-time ani jeden, v pod­state väč­šinu peňazí vra­ciame späť do nových vecí. Chceli by sme dávať časom peniaze aj na lokálne cha­rity, ale momen­tálne na to nemáme kapa­city.

1bratiska4 foto: archív Bratiska

Váš sor­ti­ment tvo­ria najmä tričká a mikiny s nápismi jed­not­li­vých častí Bra­ti­slavy. Čo chcete vaším oble­če­ním vyjad­riť? Máte pocit, že ľudia v Bra­ti­slave si nevá­žia svoje mesto a chcete aj týmto spô­so­bom zvý­šiť oň záu­jem? Alebo naopak vychá­dzate z toho, že Bra­ti­slav­čan je hrdý na to, odkiaľ pochá­dza a chce to uká­zať aj trič­kom?

Sú dva extrémy – že si aro­gantný a mys­líš si, že to, odkiaľ pochá­dzaš, je to naj­lep­šie na svete a všetko cudzie je hrozné a nepria­teľ­ské. Potom je druhý extrém, keď si mys­líš, že to, kde bývaš, je úplná diera, a len inde je kva­lita a krása. My chceme pod­po­riť to pozi­tívne z oboch. V pod­state chceme pod­po­ro­vať zdravý lokál-pat­ri­otiz­mus. A teda – som hrdý na to, odkiaľ pochá­dzam a záleží mi na tom, kde bývam. Ale čo je dôle­žité — vždy bez nená­visti k ostat­ným čas­tiam mesta/krajiny/sveta. Dokonca máme aj tričká s CP nápi­som, (CP loves Bra­ti­slava), ku kto­rým sme robili kam­paň odfo­tenú na pároch pozos­tá­va­jú­cich z kom­bi­ná­cie — jeden mimo Bra­ti­slavy a druhý rodený bra­ti­slav­čan. Aj keď máme radi srandy na túto tému, je to smiešne, sa nená­vi­dieť. Každý sme cépeč­kar, záleží len koľko gene­rá­cii dozadu ideš.

1bratiska11 foto: archív Bratiska

Pre­zraďte nám, čo momen­tálne chys­táte? Nie­ktoré kolek­cie na vašom e-shope už nie sú dostupné. Zna­mená to, že plá­nu­jete úplne novú kolek­ciu?

Vždy časom doro­bíme aj vypre­dané veci. Chys­táme sa viac spo­lu­pra­co­vať s umel­cami a dizaj­nérmi. Cel­kovo silno veríme na spo­lu­prácu ako takú. Tiež ideme robiť aj nie­ktoré ulice. Takisto nás čím ďalej oslo­vuje tzv. slow fas­hion a recyklovateľné/recyklované veci. Toto by bolo skvelé viac zakom­po­no­vať do našich pro­duk­tov.

Roz­mýš­ľali ste nad oble­če­ním aj pre ľudí mimo Bra­ti­slavy? Dá sa to vôbec, keď už samotný váš názov – Bra­tiska, je čisto orien­to­vaný na hlavné mesto?

Nech­ceme pre­zrá­dzať, ale pri­pra­vu­jeme niečo také, ako sa pýtaš. Makáme na tom, ale je v tom zopár zádr­he­ľov.

1bratiska3 foto: archív Bratiska

Odkiaľ beriete nápady na tričká a mikiny? Tvo­ríte si ich vy sami? Ako tričká vyrá­bate?

Všetky dizajny tvo­ríme my alebo umelci/dizajnéri s kto­rými spo­lu­pra­cu­jeme. Väč­ši­nou tex­til dová­žame — niečo z kra­jín EU priamo, nie­ktoré z Ázie, ale poze­ráme, aby bol kva­litný, slave-free a enviro-friendly. Zopár vecí sme šili aj tu na SR, ale to je vec, ktorá sa nám zatiaľ nedarí robiť dlho­do­bej­šie.

Ktorá mest­ská časť je najob­ľú­be­nej­šia, teda najp­re­dá­va­nej­šia?

Skoro každá štvrť má ľudí, ktorí ju milujú, nedá sa to úplne pove­dať. Môžeme pove­dať, že Staré Mesto je tro­chu žia­da­nej­šie, ale aj Ruži­nov a Petr­žalka. Keďže máme vždy len zopár kusov z kolek­cie, nero­bíme vždy všetky mest­ské časti.

1bratiska8 foto: archív Bratiska

Pre koho sú vaše pro­dukty určené, na koho sa orien­tu­jete? Člo­vek by si mys­lel, že oslo­vu­jete najmä mladú gene­rá­ciu, avšak na vašich rekla­mách vidíme najmä sta­rých ľudí, ako šťastne nosia vaše oble­če­nie. Zna­mená to, že sa sna­žíte oslo­viť aj túto star­šiu gene­rá­ciu?

Chceli by sme, aby nebolo vyhra­nené, kto našu značku môže nosiť. Je to asi proti pra­vid­lám reklamy, kde sa píše, že by ste mali mať jasne určenú cie­ľovku. Naše veci sa ale páčia naozaj ľuďom rôz­nych sku­pín oby­va­teľ­stva. Samoz­rejme nikdy ťa nebudú mať všetci radi.

Mys­lím si, že pou­žiť star­ších ľudí na promo je niečo, z čoho som naj­viac rád. Vďaka za to patrí skve­lej slovenskej/svetovej foto­grafke a kame­ra­manke Anne Smo­ro­no­vej, ktorá nám pomohla. Úplne to ku nám zapadlo a chceme v tom určite pokra­čo­vať. Bavia nás neoča­ká­vané kom­bi­ná­cie a hľa­da­nie krásy tam, kde by sme si mys­leli, že nemôže byť. Mys­líme si, že kama­rát­stva a roz­ho­vory naprieč gene­rá­ciami sú niečo, čo by mal robiť každý po celý svoj život, lebo je to vždy obo­ha­cu­júce pre obi­dve strany.

V dneš­nej dobe je veľmi popu­lárne byť hips­te­rom. Čo hovo­ríte na tento trend? Pova­žu­jete značku Bra­tiska za hips­ter­skú?

Tak áno, takéto pome­no­va­nia regis­tru­jeme. Toto je však extrémne zlo­žitá téma. Čo zna­mená hips­ter? Momen­tálne v tejto dobe je to podľa mňa skôr nadávka/posmešné ozna­če­nie niečoho/niekoho. Pokiaľ hips­ter zna­mená, že sme v jed­nom koši s akci­ami ako je Dobrý trh, luďmi, kto­rým záleží na svo­jom okolí a akti­vis­tami, ktorí naše mesto posú­vajú k lep­šiemu, hľa­dajú krásu a robia kva­litné veci, tak nám to nevadí a sme na to hrdí. Bojím sa ale, res­pek­tíve som pre­sved­čený, že hips­te­rom sa ozna­čuje nie­kto, kto sa vyvy­šuje, správa sa aro­gan­tne a záleží mu viac na tom, ako vyzerá ako na dru­hych ľuďoch a oko­li­tom svete. V takomto prí­pade nás to uráža.

1bratiska6 foto: archív Bratiska

Kde môžu ľudia kúpiť vaše pro­dukty?

Naše veci, ktoré máme momen­tálne na sklade, náj­deš na našom eshope http://bratiska.sk s mož­nos­ťou osob­ného odberu v obchode Sla­vica na Lau­rin­skej ulici, kde si vieš aj veci vyskú­šať, keď si dohod­neš ter­mín s nami. Alebo samoz­rejme poštou všade na svete. Plus cho­díme na rôzne trhy v Bra­ti­slave, hlavne na náš obľú­bený Dobrý Trh.

Keby ste Bra­tisku zakla­dali teraz, čo by ste uro­bili inak?

Nena­padá ma nič kon­krétne. Jedine, že by sme ju uro­bili skôr. 🙂

Ceny vašich pro­duk­tov sú o niečo vyš­šie ako sú bežné ceny tri­čiek v obcho­doch. Sú preto ľudia ochotní zain­ves­to­vať do značky Bra­tiska? Neobá­vali ste sa na začiatku níz­keho záujmu zo strany ľudí kvôli cene?

Rie­šili sme to dlho. Možno sú tro­chu vyš­šie, ale tex­til aj potlač sú kva­litné. Robíme však aj zľa­vové akcie, takže podľa mňa, kto nás naozaj chce, tak nemá prob­lém zís­kať naše veci. Chceme byť v istom zmysle slova „ľudo­vou znač­kou“, nech­ceme robiť super drahé pro­dukty pre pár ľudí. Tiež si uve­do­mu­jeme, že nie sme nijaká high fas­hion alebo top módni návrhári, na to nemáme. Sme milou lokál­nou znač­kou, zalo­že­nou naozaj ‚na ulici‘. Záro­veň však máme hra­nicu kva­lity, ktorú nech­ceme pod­lie­zať. Mali sme dote­raz možno 3 rekla­má­cie, všetky sme hneď vyme­nili za nový pro­dukt. Ak nie­kto nie je spo­kojný a neoz­val sa, kľudne nech sa ozve a roz­umné sťaž­nosti vyba­víme. Samoz­rejme, nemožno čakať, že potlač vydrží úplne nepoš­ko­dená 100 rokov, keď mikinu nosíš a perieš každý deň.

bratiska12 foto: archív Bratiska

To čo sa nosí závisí od súčas­nej módy a tren­dov. Ako ste na tom s módou vy – vyznáte sa, sle­du­jete trendy? Ide aj vaša kolek­cia s módou alebo ju pokla­dáte skôr za nestar­núcu? Ako hod­no­títe štýl oblie­ka­nia na Slo­ven­sku?

Mys­lím si, že pri súčas­nom inter­nete už nosí drvivá väč­šina v zásade to isté po svete — hlavne čo sa týka tzv. „roz­vi­nu­tej“ časti sveta. Samoz­rejme Bra­ti­slava nie je ani zďa­leka New York, ale nemám pocit ani že sme úplne zastr­čená diera. Do módy sa asi nevy­známe nejako extra, je kopa ľudí, čo to sle­duje oveľa ostrej­šie ako my. Sna­žíme sa robiť veci aj intu­itívne a s nad­še­ním. Trendy samoz­rejme sle­du­jeme a ovplyv­ňujú nás, či si to pri­známe alebo nie. Nad­ča­sové je silné slovo, pro­dukty sa však sna­žíme robiť jed­no­du­ché a v pod­state sme ich až tak zatiaľ nezme­nili od začiatku.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieDating