Vy­skú­šala som už vo svo­jom ži­vote tak­mer všetko. Zumbu, bo­dy­work, po­silku či beh, ale keď ma známa za­vo­lala na si­lové cvi­če­nie, ktoré sa spája s na­šimi sil­nej­šími po­lo­vič­kami, najprv som si bú­chala prs­tom na čelo a ro­bila si z toho žarty.

Ja a box? To ne­mys­líš vážne… Ako dni ubie­hali  na­ko­niec ma na to zlo­mila a mô­žem len ďa­ko­vať. Prvé ho­diny boli trá­pe­nie. A keď po­viem trá­pe­nie, mys­lím tým na­ozaj­stné trá­pe­nie.  Ne­vlá­dala som s dy­chom, ne­mala som správne po­hyby a ani kon­dičku, ale po­stupne som sa v par­tii mla­dých diev­čat a s tré­ne­rom, ktorý nás ma na sta­rosti do toho ako tak do­stala. Ako tak, lebo pri tomto športe je stále čo vy­lep­šo­vať.

Po pr­vých ho­di­nách som si ne­cí­tila svaly na bru­chu a reb­rách. Ruky som mala do­u­die­rané a sva­lovka mi po­trá­pila celé telo. Za­kaž­dým, keď som prišla do­mov, zmohla som sa aku­rát tak na ho­rúcu spr­chu a po­steľ, z kto­rej som sa pre­brala až ráno. Áno, prvé tré­ningy boli smrť, ale te­raz ma o to viac baví sle­do­vať ako sa všetky v sku­pine zlep­šu­jeme a po­sú­vame vpred. Mo­ti­vá­ciou je nám predsa aj ne­za­dr­ža­teľne sa blí­žiace leto.

shutterstock_154444928-998x665foto: the­fe­de­ra­list

Ak chcete spev­niť telo alebo zho­diť pár kíl, od­po­rú­čam. Po kaž­dej ho­dine vy­chá­dzame z te­lo­cvične ako  keby nás ho­dili do vody. Ja osobne som to do­pl­nila ešte o beh a trú­fam si po­ve­dať, že zmena po­stavy je v tomto prí­pade aj u teba za­ru­čená. Za­čnú sa ry­so­vať svaly na ru­kách a bru­chu. Spevní sa za­dok a stehná. Ne­ho­vo­rím že sa tam mlá­time ako v K2, ale po práci, ktorú má 90% z nás se­davú, je to su­per aj ako ven­til. Prob­lémy idú mi­ni­málne po­čas tejto ho­diny a pol bo­kom. Na­štval ťa fra­jer alebo v práci šéf? Vrece, do kto­rého sa vieš pekne vy­mlá­tiť,  zne­sie na­ozaj veľa.

Stačí to­muto športu dať šancu a on si ťa krok po kroku získa.

ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre